- --disable-scrollkeeper
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
index fc6894859af7266351fd1e4eba4ae5bd64f93132..f6d68d1242e873e3be41108fc7e1a1932e56d259 100644 (file)
@@ -1,31 +1,42 @@
 Summary:       SIP and H.323 Videoconferencing
-Summary(pl):   Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
+Summary(pl.UTF-8):     Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
 Name:          ekiga
-Version:       1.99.0
-Release:       0.2
+Version:       2.0.5
+Release:       1
 License:       GPL
 Group:         Applications/Communications
-Source0:       http://www.ekiga.org/downloads/sources/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: 178844551b65ff33ef44a5d481539af7
+Source0:       http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/sources/sources/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: 7a82346dd5b7776a617fd9c623f32e9a
 URL:           http://www.ekiga.org/
-BuildRequires: GConf2-devel >= 2.12.0
+BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0
 BuildRequires: SDL-devel
 BuildRequires: autoconf
 BuildRequires: automake
-BuildRequires: evolution-data-server-devel
+BuildRequires: avahi-devel >= 0.6
+BuildRequires: avahi-glib-devel >= 0.6
+BuildRequires: dbus-glib-devel >= 0.60
+BuildRequires: evolution-data-server-devel >= 1.6.1
 BuildRequires: gettext-devel
 BuildRequires: gnome-common >= 2.8.0
+BuildRequires: gnome-doc-utils
 BuildRequires: intltool >= 0.33
-BuildRequires: libgnome-devel >= 2.12.0
-BuildRequires: libgnomeui-devel >= 2.12.0
+BuildRequires: libgnome-devel >= 2.14.0
+BuildRequires: libgnomeui-devel >= 2.14.0
+BuildRequires: libselinux-devel
 BuildRequires: libtool
-BuildRequires: opal-devel = 2.1.2
+BuildRequires: opal-devel = 2.2.5
 BuildRequires: openldap-devel >= 2.3.0
-BuildRequires: pwlib-devel = 1.9.2
+BuildRequires: pkgconfig
+BuildRequires: pwlib-devel = 1.10.4
 BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.197
 BuildRequires: scrollkeeper
 Requires(post,postun): scrollkeeper
-Requires(post,preun):  GConf2
+Requires(post,preun):  GConf2 >= 2.14.0
+Requires:      dbus >= 0.60
+Requires:      evolution-data-server >= 1.6.1
+Requires:      libgnome >= 2.14.0
+Requires:      libgnomeui >= 2.14.0
+Requires:      opal = 2.2.4
 Requires:      pwlib-sound
 Obsoletes:     gnomemeeting
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
@@ -38,16 +49,17 @@ Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
 audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
 was fomerly known as GnomeMeeting.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
-internetowej zgdodnej z protoko³ami SIP oraz H.323. Mo¿e ³±czyæ siê z
-ró¿nymi aplikacjiami SIP lub H.323 w³±czaj±c w to specjalizowane
-urz±dzenia. Program Ekiga mo¿e pracowaæ z kamer± internetow±,
-zestawiaæ same po³±czenia g³osowe jak równie¿ tradycyjne z d¼wiêkiem i
-obrazem. Ekiga by³a poprzednio znana jako GnomeMeeting.
+internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
+różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
+urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
+zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
+obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
 
 %prep
 %setup -q
+sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
 
 %build
 %{__gnome_doc_common}
@@ -57,7 +69,9 @@ obrazem. Ekiga by
 %{__autoheader}
 %{__automake}
 %configure \
-       --disable-schemas-install
+       --disable-schemas-install \
+       --enable-dbus \
+       --disable-scrollkeeper
 %{__make}
 
 %install
@@ -66,8 +80,6 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{__make} install \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
-rm -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/no
-
 %find_lang %{name} --with-gnome
 
 %clean
@@ -75,6 +87,11 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %post
 %gconf_schema_install ekiga.schemas
+%scrollkeeper_update_post
+%update_desktop_database_post
+
+%postun
+%scrollkeeper_update_postun
 
 %preun
 %gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
@@ -85,6 +102,8 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
 %{_pixmapsdir}/*
 %{_desktopdir}/*.desktop
+%{_datadir}/dbus-1/services/*.service
+%{_omf_dest_dir}/%{name}
 %{_datadir}/sounds/%{name}
 %{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
 %{_libdir}/bonobo/servers/*
This page took 0.043645 seconds and 4 git commands to generate.