- --disable-scrollkeeper
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
index 9c406078e5d6b3830e278bc1e2864eab5c051ff9..f6d68d1242e873e3be41108fc7e1a1932e56d259 100644 (file)
@@ -1,14 +1,12 @@
 Summary:       SIP and H.323 Videoconferencing
-Summary(pl):   Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
+Summary(pl.UTF-8):     Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
 Name:          ekiga
-Version:       2.0.2
+Version:       2.0.5
 Release:       1
 License:       GPL
 Group:         Applications/Communications
 Source0:       http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/sources/sources/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: 569e0f79ec018ca3e8f2979449dd6f0f
-Patch0:                %{name}-desktop.patch
-Patch1:                %{name}-linguas.patch
+# Source0-md5: 7a82346dd5b7776a617fd9c623f32e9a
 URL:           http://www.ekiga.org/
 BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0
 BuildRequires: SDL-devel
@@ -24,11 +22,12 @@ BuildRequires:      gnome-doc-utils
 BuildRequires: intltool >= 0.33
 BuildRequires: libgnome-devel >= 2.14.0
 BuildRequires: libgnomeui-devel >= 2.14.0
+BuildRequires: libselinux-devel
 BuildRequires: libtool
-BuildRequires: opal-devel = 2.2.2
+BuildRequires: opal-devel = 2.2.5
 BuildRequires: openldap-devel >= 2.3.0
 BuildRequires: pkgconfig
-BuildRequires: pwlib-devel = 1.10.1
+BuildRequires: pwlib-devel = 1.10.4
 BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.197
 BuildRequires: scrollkeeper
 Requires(post,postun): scrollkeeper
@@ -37,7 +36,7 @@ Requires:     dbus >= 0.60
 Requires:      evolution-data-server >= 1.6.1
 Requires:      libgnome >= 2.14.0
 Requires:      libgnomeui >= 2.14.0
-Requires:      opal = 2.2.2
+Requires:      opal = 2.2.4
 Requires:      pwlib-sound
 Obsoletes:     gnomemeeting
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
@@ -50,18 +49,17 @@ Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
 audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
 was fomerly known as GnomeMeeting.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
-internetowej zgodnej z protoko³ami SIP oraz H.323. Mo¿e ³±czyæ siê z
-ró¿nymi aplikacjami SIP lub H.323 w³±czaj±c w to specjalizowane
-urz±dzenia. Program Ekiga mo¿e pracowaæ z kamer± internetow±,
-zestawiaæ same po³±czenia g³osowe jak równie¿ tradycyjne z d¼wiêkiem i
-obrazem. Ekiga by³a poprzednio znana jako GnomeMeeting.
+internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
+różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
+urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
+zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
+obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
 
 %prep
 %setup -q
-%patch0 -p1
-%patch1 -p1
+sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
 
 %build
 %{__gnome_doc_common}
@@ -72,7 +70,8 @@ obrazem. Ekiga by
 %{__automake}
 %configure \
        --disable-schemas-install \
-       --enable-dbus
+       --enable-dbus \
+       --disable-scrollkeeper
 %{__make}
 
 %install
This page took 0.033103 seconds and 4 git commands to generate.