f6d68d1242e873e3be41108fc7e1a1932e56d259
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
1 Summary:        SIP and H.323 Videoconferencing
2 Summary(pl.UTF-8):      Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
3 Name:           ekiga
4 Version:        2.0.5
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/Communications
8 Source0:        http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/sources/sources/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  7a82346dd5b7776a617fd9c623f32e9a
10 URL:            http://www.ekiga.org/
11 BuildRequires:  GConf2-devel >= 2.14.0
12 BuildRequires:  SDL-devel
13 BuildRequires:  autoconf
14 BuildRequires:  automake
15 BuildRequires:  avahi-devel >= 0.6
16 BuildRequires:  avahi-glib-devel >= 0.6
17 BuildRequires:  dbus-glib-devel >= 0.60
18 BuildRequires:  evolution-data-server-devel >= 1.6.1
19 BuildRequires:  gettext-devel
20 BuildRequires:  gnome-common >= 2.8.0
21 BuildRequires:  gnome-doc-utils
22 BuildRequires:  intltool >= 0.33
23 BuildRequires:  libgnome-devel >= 2.14.0
24 BuildRequires:  libgnomeui-devel >= 2.14.0
25 BuildRequires:  libselinux-devel
26 BuildRequires:  libtool
27 BuildRequires:  opal-devel = 2.2.5
28 BuildRequires:  openldap-devel >= 2.3.0
29 BuildRequires:  pkgconfig
30 BuildRequires:  pwlib-devel = 1.10.4
31 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.197
32 BuildRequires:  scrollkeeper
33 Requires(post,postun):  scrollkeeper
34 Requires(post,preun):   GConf2 >= 2.14.0
35 Requires:       dbus >= 0.60
36 Requires:       evolution-data-server >= 1.6.1
37 Requires:       libgnome >= 2.14.0
38 Requires:       libgnomeui >= 2.14.0
39 Requires:       opal = 2.2.4
40 Requires:       pwlib-sound
41 Obsoletes:      gnomemeeting
42 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44 %description
45 Ekiga is a IP Telephony and Video Conferencing application which
46 complies to the SIP and H.323 protocols. It can connect to a variety
47 of other SIP and H323 applications including specialized hardware.
48 Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
49 audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
50 was fomerly known as GnomeMeeting.
51
52 %description -l pl.UTF-8
53 Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
54 internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
55 różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
56 urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
57 zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
58 obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
59
60 %prep
61 %setup -q
62 sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
63
64 %build
65 %{__gnome_doc_common}
66 %{__libtoolize}
67 %{__aclocal}
68 %{__autoconf}
69 %{__autoheader}
70 %{__automake}
71 %configure \
72         --disable-schemas-install \
73         --enable-dbus \
74         --disable-scrollkeeper
75 %{__make}
76
77 %install
78 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
79
80 %{__make} install \
81         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
82
83 %find_lang %{name} --with-gnome
84
85 %clean
86 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
87
88 %post
89 %gconf_schema_install ekiga.schemas
90 %scrollkeeper_update_post
91 %update_desktop_database_post
92
93 %postun
94 %scrollkeeper_update_postun
95
96 %preun
97 %gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
98
99 %files -f %{name}.lang
100 %defattr(644,root,root,755)
101 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO FAQ
102 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
103 %{_pixmapsdir}/*
104 %{_desktopdir}/*.desktop
105 %{_datadir}/dbus-1/services/*.service
106 %{_omf_dest_dir}/%{name}
107 %{_datadir}/sounds/%{name}
108 %{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
109 %{_libdir}/bonobo/servers/*
110 %{_mandir}/*/*
This page took 0.047271 seconds and 3 git commands to generate.