c9907bc49ec74b0f00449b6fd251a1cf2836cfce
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
1 #
2 # WARNING: Ekiga won't work without proper ptlib and opal versions,
3 #       after changing any of these Ekiga needs testing, not only recompiling
4 #       Recommended versions: http://wiki.ekiga.org/index.php/Download_Ekiga_sources
5 #
6 Summary:        SIP and H.323 Videoconferencing
7 Summary(pl.UTF-8):      Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
8 Name:           ekiga
9 Version:        4.0.1
10 Release:        11
11 License:        GPL
12 Group:          Applications/Communications
13 Source0:        http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/ekiga/4.0/%{name}-%{version}.tar.xz
14 # Source0-md5:  704ba532a8e3e0b5e3e2971dd2db39e4
15 Patch0:         %{name}-shell.patch
16 Patch1:         x32.patch
17 URL:            http://www.ekiga.org/
18 BuildRequires:  GConf2-devel >= 2.14.0
19 BuildRequires:  SDL-devel
20 BuildRequires:  autoconf
21 BuildRequires:  automake
22 BuildRequires:  avahi-devel >= 0.6
23 BuildRequires:  avahi-glib-devel >= 0.6
24 BuildRequires:  boost-devel
25 BuildRequires:  dbus-glib-devel >= 0.60
26 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
27 BuildRequires:  evolution-data-server-devel >= 1.6.1
28 BuildRequires:  gettext-tools
29 BuildRequires:  gnome-common >= 2.8.0
30 BuildRequires:  gnome-doc-utils
31 BuildRequires:  intltool >= 0.33
32 BuildRequires:  libgnome-devel >= 2.14.0
33 BuildRequires:  libgnomeui-devel >= 2.14.0
34 BuildRequires:  libselinux-devel
35 BuildRequires:  libsigc++-devel
36 BuildRequires:  libtool
37 BuildRequires:  opal-devel >= 3.10.10
38 BuildRequires:  openldap-devel >= 2.4.6
39 BuildRequires:  pkgconfig
40 BuildRequires:  ptlib-devel >= 1:2.10.10
41 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.197
42 BuildRequires:  scrollkeeper
43 BuildRequires:  speex-devel
44 BuildRequires:  srtp-devel
45 BuildRequires:  unixODBC-devel
46 BuildRequires:  xorg-lib-libXv-devel
47 Requires(post,postun):  gtk-update-icon-cache
48 Requires(post,postun):  hicolor-icon-theme
49 Requires(post,postun):  scrollkeeper
50 Requires(post,preun):   GConf2 >= 2.14.0
51 Requires:       dbus >= 0.60
52 Requires:       evolution-data-server >= 1.6.1
53 Requires:       libgnome >= 2.14.0
54 Requires:       libgnomeui >= 2.14.0
55 Requires:       ptlib-sound
56 Obsoletes:      gnomemeeting
57 # sr@Latn vs. sr@latin
58 Conflicts:      glibc-misc < 6:2.7
59 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
60
61 %description
62 Ekiga is a IP Telephony and Video Conferencing application which
63 complies to the SIP and H.323 protocols. It can connect to a variety
64 of other SIP and H323 applications including specialized hardware.
65 Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
66 audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
67 was fomerly known as GnomeMeeting.
68
69 %description -l pl.UTF-8
70 Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
71 internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
72 różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
73 urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
74 zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
75 obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
76
77 %prep
78 %setup -q
79 %patch0 -p1
80 %patch1 -p1
81 sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
82
83 %build
84 %{__gnome_doc_common}
85 %{__libtoolize}
86 %{__intltoolize}
87 %{__aclocal} -I m4
88 %{__autoconf}
89 %{__autoheader}
90 %{__automake}
91 %configure \
92         --with-boost-libdir=%{_libdir} \
93         --disable-schemas-install \
94         --enable-dbus \
95         --disable-scrollkeeper
96 %{__make}
97
98 %install
99 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
100
101 %{__make} install \
102         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
103
104 [ -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@latin ] || \
105         mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@{Latn,latin}
106 %find_lang %{name} --with-gnome
107
108 %clean
109 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
110
111 %post
112 %gconf_schema_install ekiga.schemas
113 %scrollkeeper_update_post
114 %update_desktop_database_post
115 %update_icon_cache hicolor
116
117 %postun
118 %scrollkeeper_update_postun
119 %update_icon_cache hicolor
120
121 %preun
122 %gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
123
124 %files -f %{name}.lang
125 %defattr(644,root,root,755)
126 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO FAQ
127 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ekiga
128 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ekiga-config-tool
129 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ekiga-helper
130 %dir %{_libdir}/%{name}
131 %dir %{_libdir}/%{name}/%{version}
132 %dir %{_libdir}/%{name}/%{version}/plugins
133 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/%{version}/libekiga.so
134 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/%{version}/plugins/libgmevolution.so
135 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/%{version}/plugins/libgmldap.so
136 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/%{version}/plugins/libgmlibnotify.so
137 %{_pixmapsdir}/*
138 %{_desktopdir}/*.desktop
139 %{_datadir}/dbus-1/services/*.service
140 %{_omf_dest_dir}/%{name}
141 %{_datadir}/sounds/%{name}
142 %{_iconsdir}/hicolor/*/*/ekiga.png
143 %{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
144 %{_mandir}/man1/ekiga.1*
This page took 0.066698 seconds and 2 git commands to generate.