- fix build with libnotify 0.7
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
1 Summary:        SIP and H.323 Videoconferencing
2 Summary(pl.UTF-8):      Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
3 Name:           ekiga
4 Version:        3.2.7
5 Release:        5
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/Communications
8 Source0:        http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/ekiga/3.2/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  bdc787550c4cf5acf873788f5ea153ba
10 Patch0:         %{name}-shell.patch
11 Patch1:         %{name}-libnotify.patch
12 URL:            http://www.ekiga.org/
13 BuildRequires:  GConf2-devel >= 2.14.0
14 BuildRequires:  SDL-devel
15 BuildRequires:  autoconf
16 BuildRequires:  automake
17 BuildRequires:  avahi-devel >= 0.6
18 BuildRequires:  avahi-glib-devel >= 0.6
19 BuildRequires:  dbus-glib-devel >= 0.60
20 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
21 BuildRequires:  evolution-data-server-devel >= 1.6.1
22 BuildRequires:  gettext-devel
23 BuildRequires:  gnome-common >= 2.8.0
24 BuildRequires:  gnome-doc-utils
25 BuildRequires:  intltool >= 0.33
26 BuildRequires:  libgnome-devel >= 2.14.0
27 BuildRequires:  libgnomeui-devel >= 2.14.0
28 BuildRequires:  libselinux-devel
29 BuildRequires:  libsigc++-devel
30 BuildRequires:  libtool
31 BuildRequires:  opal-devel >= 3.4.2
32 BuildRequires:  openldap-devel >= 2.4.6
33 BuildRequires:  pkgconfig
34 BuildRequires:  ptlib-devel >= 2.6.7
35 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.197
36 BuildRequires:  scrollkeeper
37 BuildRequires:  speex-devel
38 BuildRequires:  srtp-devel
39 BuildRequires:  unixODBC-devel
40 BuildRequires:  xorg-lib-libXv-devel
41 Requires(post,postun):  gtk-update-icon-cache
42 Requires(post,postun):  hicolor-icon-theme
43 Requires(post,postun):  scrollkeeper
44 Requires(post,preun):   GConf2 >= 2.14.0
45 Requires:       dbus >= 0.60
46 Requires:       evolution-data-server >= 1.6.1
47 Requires:       libgnome >= 2.14.0
48 Requires:       libgnomeui >= 2.14.0
49 Requires:       ptlib-sound
50 Obsoletes:      gnomemeeting
51 # sr@Latn vs. sr@latin
52 Conflicts:      glibc-misc < 6:2.7
53 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
54
55 %description
56 Ekiga is a IP Telephony and Video Conferencing application which
57 complies to the SIP and H.323 protocols. It can connect to a variety
58 of other SIP and H323 applications including specialized hardware.
59 Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
60 audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
61 was fomerly known as GnomeMeeting.
62
63 %description -l pl.UTF-8
64 Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
65 internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
66 różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
67 urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
68 zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
69 obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
70
71 %prep
72 %setup -q
73 %patch0 -p1
74 %patch1 -p1
75 sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
76
77 %build
78 %{__gnome_doc_common}
79 %{__libtoolize}
80 %{__intltoolize}
81 %{__aclocal}
82 %{__autoconf}
83 %{__autoheader}
84 %{__automake}
85 %configure \
86         --disable-schemas-install \
87         --enable-dbus \
88         --disable-scrollkeeper
89 %{__make}
90
91 %install
92 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
93
94 %{__make} install \
95         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
96
97 [ -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@latin ] || \
98         mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@{Latn,latin}
99 %find_lang %{name} --with-gnome
100
101 %clean
102 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
103
104 %post
105 %gconf_schema_install ekiga.schemas
106 %scrollkeeper_update_post
107 %update_desktop_database_post
108 %update_icon_cache hicolor
109
110 %postun
111 %scrollkeeper_update_postun
112 %update_icon_cache hicolor
113
114 %preun
115 %gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
116
117 %files -f %{name}.lang
118 %defattr(644,root,root,755)
119 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO FAQ
120 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
121 %{_pixmapsdir}/*
122 %{_desktopdir}/*.desktop
123 %{_datadir}/dbus-1/services/*.service
124 %{_omf_dest_dir}/%{name}
125 %{_datadir}/sounds/%{name}
126 %{_iconsdir}/hicolor/*/*/ekiga.png
127 %{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
128 %{_mandir}/*/*
This page took 0.051887 seconds and 3 git commands to generate.