- remove bashizm
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
... / ...
CommitLineData
1Summary: SIP and H.323 Videoconferencing
2Summary(pl.UTF-8): Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
3Name: ekiga
4Version: 3.0.1
5Release: 0.1
6License: GPL
7Group: Applications/Communications
8Source0: http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/ekiga/3.0/%{name}-%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: f7db69b21c6d1bdaaef4f221df0de015
10URL: http://www.ekiga.org/
11BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0
12BuildRequires: SDL-devel
13BuildRequires: autoconf
14BuildRequires: automake
15BuildRequires: avahi-devel >= 0.6
16BuildRequires: avahi-glib-devel >= 0.6
17BuildRequires: dbus-glib-devel >= 0.60
18BuildRequires: evolution-data-server-devel >= 1.6.1
19BuildRequires: gettext-devel
20BuildRequires: gnome-common >= 2.8.0
21BuildRequires: gnome-doc-utils
22BuildRequires: intltool >= 0.33
23BuildRequires: libgnome-devel >= 2.14.0
24BuildRequires: libgnomeui-devel >= 2.14.0
25BuildRequires: libselinux-devel
26BuildRequires: libtool
27BuildRequires: opal-devel = 2.2.11
28BuildRequires: openldap-devel >= 2.4.6
29BuildRequires: pkgconfig
30BuildRequires: pwlib-devel = 1.10.10
31BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.197
32BuildRequires: scrollkeeper
33Requires(post,postun): scrollkeeper
34Requires(post,preun): GConf2 >= 2.14.0
35Requires: dbus >= 0.60
36Requires: evolution-data-server >= 1.6.1
37Requires: libgnome >= 2.14.0
38Requires: libgnomeui >= 2.14.0
39Requires: opal = 2.2.11
40Requires: pwlib-sound
41Obsoletes: gnomemeeting
42# sr@Latn vs. sr@latin
43Conflicts: glibc-misc < 6:2.7
44BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
45
46%description
47Ekiga is a IP Telephony and Video Conferencing application which
48complies to the SIP and H.323 protocols. It can connect to a variety
49of other SIP and H323 applications including specialized hardware.
50Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
51audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
52was fomerly known as GnomeMeeting.
53
54%description -l pl.UTF-8
55Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
56internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
57różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
58urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
59zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
60obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
61
62%prep
63%setup -q
64sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
65
66%build
67%{__gnome_doc_common}
68%{__libtoolize}
69%{__intltoolize}
70%{__aclocal}
71%{__autoconf}
72%{__autoheader}
73%{__automake}
74%configure \
75 --disable-schemas-install \
76 --enable-dbus \
77 --disable-scrollkeeper
78%{__make}
79
80%install
81rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
82
83%{__make} install \
84 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
85
86[ -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@latin ] || \
87 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@{Latn,latin}
88%find_lang %{name} --with-gnome
89
90%clean
91rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
92
93%post
94%gconf_schema_install ekiga.schemas
95%scrollkeeper_update_post
96%update_desktop_database_post
97
98%postun
99%scrollkeeper_update_postun
100
101%preun
102%gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
103
104%files -f %{name}.lang
105%defattr(644,root,root,755)
106%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO FAQ
107%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
108%{_pixmapsdir}/*
109%{_desktopdir}/*.desktop
110%{_datadir}/dbus-1/services/*.service
111%{_omf_dest_dir}/%{name}
112%{_datadir}/sounds/%{name}
113%{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
114%{_libdir}/bonobo/servers/*
115%{_mandir}/*/*
This page took 0.086607 seconds and 4 git commands to generate.