- updated to 3.11.1
[packages/drpython.git] / drpython.spec
1 Summary:        DrPython - cross-platform IDE to aid programming in Python
2 Summary(pl.UTF-8):      DrPython - wieloplatformowe IDE wspomagające programowanie w Pythonie
3 Name:           drpython
4 Version:        3.11.1
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          Libraries/Python
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/drpython/%{name}-%{version}.zip
9 # Source0-md5:  a972744c88cdfdf76b0bfdc15f553446
10 URL:            http://drpython.sourceforge.net/
11 BuildRequires:  python-modules >= 1:2.3
12 BuildRequires:  unzip
13 %pyrequires_eq  python-modules
14 Requires:       python-wxPython >= 2.5.1.5
15 BuildArch:      noarch
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 DrPython is a clean and simple yet powerful and highly customizable
20 editor/environment for developing programs written in the Python
21 programming Language. It is written in Python, and uses the wxWidgets
22 GUI Library through the use of wxPython.
23
24 %description -l pl.UTF-8
25 DrPython to przejrzysty i prosty, ale potężny i wysoko konfigurowalny
26 edytor/środowisko do tworzenia programów napisanych w języku Python.
27 Jest napisany w Pythonie i używa biblioteki graficznej wxWidgets
28 poprzez interfejs wxPython.
29
30 %prep
31 %setup -q -n %{name}_%{version}
32
33 %build
34 chmod 644 *.py
35 %{_bindir}/python setup.py build
36
37 %install
38 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
39 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
40
41 python -- setup.py install \
42         --root=$RPM_BUILD_ROOT \
43         --optimize=2
44
45 echo '#!/bin/sh' > $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/drpython
46 echo 'exec python %{py_sitescriptdir}/drpython/drpython.pyw' >> $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/drpython
47 chmod 755 $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/drpython
48
49 find $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir} -not -wholename '*/drpython/examples/*' -name \*.py -exec rm -f {} \;
50 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}/drpython/bitmaps/{16,24}/.xvpics
51 # win32 only
52 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/postinst.py
53 # replace by %{_bindir}/drpython
54 rm $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}/drpython/drpython.lin
55
56 %clean
57 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58
59 %files
60 %defattr(644,root,root,755)
61 %doc Changelog.txt History.txt Notes.txt todo.txt documentation/*
62 %attr(755,root,root) %{_bindir}/drpython
63 %dir %{py_sitescriptdir}/drpython
64 %{py_sitescriptdir}/drpython/drpython.pyw
65 %{py_sitescriptdir}/drpython/*.py[oc]
66 %{py_sitescriptdir}/drpython/examples
67 %doc %{py_sitescriptdir}/drpython/documentation
68 %dir %{py_sitescriptdir}/drpython/bitmaps
69 %{py_sitescriptdir}/drpython/bitmaps/*.ico
70 %{py_sitescriptdir}/drpython/bitmaps/*.png
71 %dir %{py_sitescriptdir}/drpython/bitmaps/16
72 %{py_sitescriptdir}/drpython/bitmaps/16/*.png
73 %dir %{py_sitescriptdir}/drpython/bitmaps/24
74 %{py_sitescriptdir}/drpython/bitmaps/24/*.png
75 %{py_sitescriptdir}/*.egg-info
This page took 0.078564 seconds and 3 git commands to generate.