- cleanup, completed dependencies, release 5
[packages/dotnet-webkit-sharp.git] / dotnet-webkit-sharp.spec
1 %include        /usr/lib/rpm/macros.mono
2 Summary:        WebKit# - A Mono WebKit binding
3 Summary(pl.UTF-8):      WebKit# - wiązanie WebKit dla Mono
4 Name:           dotnet-webkit-sharp
5 Version:        0.3
6 Release:        5
7 License:        MIT
8 Group:          Libraries
9 Source0:        http://download.mono-project.com/sources/webkit-sharp/webkit-sharp-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  21482f9d5eafb0ef4acc6e790482f934
11 Patch0:         %{name}-pc.patch
12 URL:            http://www.mono-project.com/
13 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
14 BuildRequires:  automake
15 BuildRequires:  dotnet-gtk-sharp2-devel >= 1.9.3
16 BuildRequires:  gtk-webkit-devel >= 1.1.15
17 BuildRequires:  mono-csharp >= 1.1.0
18 BuildRequires:  monodoc >= 2.6
19 BuildRequires:  pkgconfig
20 BuildRequires:  rpmbuild(monoautodeps)
21 Requires:       dotnet-gtk-sharp2 >= 1.9.3
22 Requires:       gtk-webkit >= 1.1.15
23 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25 %description
26 WebKit is a web content engine, derived from KHTML and KJS from KDE,
27 and used primarily in Apple's Safari browser. It is made to be
28 embedded in other applications, such as mail readers, or web browsers.
29
30 This package provides Mono bindings for WebKit libraries.
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 WebKit to silnik przeglądarki internetowej, wywodzący się z projektów
34 KHTML i KJS dla platformy KDE, używany głównie w przeglądarce Safari
35 firmy Apple. Stworzony został aby móc osadzać go w innych aplikacjach,
36 takich jak czytniki poczty czy przeglądarki stron internetowych.
37
38 Ten pakiet dostarcza wiązania Mono do bibliotek WebKit.
39
40 %package devel
41 Summary:        WebKit# development files
42 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne WebKit#
43 Group:          Development/Libraries
44 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
45 Requires:       dotnet-gtk-sharp2-devel >= 1.9.3
46 Requires:       monodoc >= 2.6
47
48 %description devel
49 WebKit# development files.
50
51 %description devel -l pl.UTF-8
52 Pliki programistyczne WebKit#.
53
54 %prep
55 %setup -q -n webkit-sharp-%{version}
56 %patch0 -p1
57
58 %build
59 %{__aclocal}
60 %{__autoconf}
61 %{__automake}
62 %configure
63 %{__make} -j1
64
65 %install
66 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
67 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
68
69 %{__make} install \
70         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
71
72 install samples/*.cs $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
73
74 %clean
75 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
76
77 %files
78 %defattr(644,root,root,755)
79 %doc AUTHORS COPYING ChangeLog
80 %{_prefix}/lib/mono/gac/webkit-sharp
81
82 %files devel
83 %defattr(644,root,root,755)
84 %{_prefix}/lib/mono/webkit-sharp
85 %{_pkgconfigdir}/webkit-sharp-1.0.pc
86 %{_prefix}/lib/monodoc/sources/webkit-sharp-docs.*
87 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.141904 seconds and 3 git commands to generate.