- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:46 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    dotnet-tao.spec -> 1.7

dotnet-tao.spec

index 835f9da..1b70c6a 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 %include       /usr/lib/rpm/macros.mono
 Summary:       Tao Framework
-Summary(pl):   Framework Tao
+Summary(pl.UTF-8):   Framework Tao
 Name:          dotnet-tao
 Version:       20050606
 Release:       1
@@ -31,35 +31,35 @@ changes.
 The bindings are also CLS-compliant, meaning that they can be used by
 any .NET language, including C# and Visual Basic .NET, amongst others.
 
-%description -l pl
-Framework Tao dla .NET jest kolekcj± wi±zañ umo¿liwiaj±c±
-miêdzyplatformowe tworzenie gier opartych na platformie .NET.
+%description -l pl.UTF-8
+Framework Tao dla .NET jest kolekcją wiązań umożliwiającą
+międzyplatformowe tworzenie gier opartych na platformie .NET.
 
-Aktualnie zawarte s± wi±zania do OpenGL 2.0, GLU 1.3, GLUT 3.7.6, WGL,
-ró¿nych rozszerzeñ GL i WGL, OpenAL 1.0, Cg 1.2.1, DevIL 1.6.6, SDL
+Aktualnie zawarte są wiązania do OpenGL 2.0, GLU 1.3, GLUT 3.7.6, WGL,
+różnych rozszerzeń GL i WGL, OpenAL 1.0, Cg 1.2.1, DevIL 1.6.6, SDL
 1.2.7 i GLFW 2.4.2 (i kilku innych).
 
-Wszystkie te wi±zania zdatne s± do u¿ytku na wielu platformach
-sprzêtowych i w wielu ¶rodowiskach uruchomieniowych. Obs³ugiwane jest
+Wszystkie te wiązania zdatne są do użytku na wielu platformach
+sprzętowych i w wielu środowiskach uruchomieniowych. Obsługiwane jest
 microsoftowe .NET 1.0 i 1.1 pod Windows oraz Mono pod Windows i
-Linuksem. Inne platformy i ¶rodowiska nie zosta³y przetestowane, lecz
-prawdopodobnie równie¿ bêd± dzia³aæ z minimaln± ilo¶ci± zmian.
+Linuksem. Inne platformy i środowiska nie zostały przetestowane, lecz
+prawdopodobnie również będą działać z minimalną ilością zmian.
 
-Wi±zania s± równie¿ zgodne z CLS, co znaczy, ¿e mog± byæ u¿ywane przez
-ró¿norakie jêzyki .NET, po¶ród nich na przyk³ad C# i Visual Basic
+Wiązania są również zgodne z CLS, co znaczy, że mogą być używane przez
+różnorakie języki .NET, pośród nich na przykład C# i Visual Basic
 .NET.
 
 %package examples
 Summary:       Tao example programs
-Summary(pl):   Przyk³adowe programy Tao
+Summary(pl.UTF-8):   Przykładowe programy Tao
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description examples
 Tao example programs.
 
-%description examples -l pl
-Przyk³adowe programy Tao.
+%description examples -l pl.UTF-8
+Przykładowe programy Tao.
 
 %prep
 %setup -q -n tao-%{version}
This page took 0.238064 seconds and 4 git commands to generate.