- BR: unzip
[packages/dokuwiki-plugin-fullindex.git] / dokuwiki-plugin-fullindex.spec
CommitLineData
064058eb 1%define plugin fullindex
09f7f31e
JB
2Summary: DokuWiki Full Index plugin
3Summary(pl.UTF-8): Wtyczka Full Index (pełnego indeksu) dla DokuWiki
064058eb 4Name: dokuwiki-plugin-%{plugin}
3def4e81 5Version: 1.0
064058eb 6Release: 1
3def4e81
ER
7License: GPL v2
8Group: Applications/WWW
9Source0: http://mtbrains.home.comcast.net/~mtbrains/products/DWAdds/fullindex.zip
10# Source0-md5: 394239765433d4a418e2a8e21d73d19d
11URL: http://mtbrains.home.comcast.net/~mtbrains/products/DWAdds/index.html
d8299bdd 12BuildRequires: unzip
3def4e81
ER
13Requires: dokuwiki >= 20061106
14BuildArch: noarch
15BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
1dd74c55 17%define dokuconf /etc/webapps/dokuwiki
064058eb
ER
18%define dokudir /usr/share/dokuwiki
19%define plugindir %{dokudir}/lib/plugins/%{plugin}
3def4e81
ER
20
21%description
22A replacement for the built in index action of DokuWiki.
23- Assign a unique page title and number to each page and namespace.
24- Sort pages and namespaces by assigned numbers.
25- Shows all pages in expanded view (may be too much for large wikis).
09f7f31e
JB
26- Includes a 'level' navigation to show or hide namespaces up to a certain
27 level.
28- Graphics in front of the namespaces are clickable to collapse/expand
29 namespaces.
30
31%description -l pl.UTF-8
32Zamiennik dla wbudowanego indeksu z DokuWiki:
33- przyporządkowuje unikalny tytuł i numer strony do każdej strony i
34 przestrzeni nazw;
35- sortuje strony i przestrzenie nazw po przypisanych numerach;
36- pokazuje wszystkie strony w rozwiniętym widoku (może być zbyt duży
37 dla wielkich wiki);
38- zawiera nawigację "poziomową" pokazującą lub ukrywającą przestrzenie
39 nazw do określonego poziomu;
40- obrazki przed przestrzeniami nazw służą do zwijania i rozwijania
41 przestrzeni nazw.
3def4e81
ER
42
43%prep
44%setup -qc
45
46%install
47rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
064058eb
ER
48cd %{plugin}
49install -d $RPM_BUILD_ROOT%{plugindir}
50cp -a . $RPM_BUILD_ROOT%{plugindir}
3def4e81
ER
51
52%clean
53rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
54
1dd74c55
ER
55%post
56# force css cache refresh
57if [ -f %{dokuconf}/local.php ]; then
58 touch %{dokuconf}/local.php
59fi
60
3def4e81
ER
61%files
62%defattr(644,root,root,755)
064058eb 63%{plugindir}
This page took 0.078903 seconds and 4 git commands to generate.