- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:46 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    docbook-dtd30-sgml.spec -> 1.25

docbook-dtd30-sgml.spec

index 0d856cd..1987c6c 100644 (file)
@@ -1,9 +1,9 @@
 Summary:       SGML document type definition for DocBook 3.0
-Summary(es):   OASIS DTD DocBook Group para documentación técnica
-Summary(pl):   DTD dla dokumentów DocBook 3.0
-Summary(pt_BR):        DTD DocBook Davenport Group para documentação técnica
-Summary(ru):   SGML DTD ÄÌÑ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÏÊ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ × ÆÏÒÍÁÔÅ DocBook 3.0
-Summary(uk):   SGML DTD ÄÌÑ ÔÅÈΦÞÎϧ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ槠נÆÏÒÍÁÔ¦ DocBook 3.0
+Summary(es.UTF-8):   OASIS DTD DocBook Group para documentación técnica
+Summary(pl.UTF-8):   DTD dla dokumentów DocBook 3.0
+Summary(pt_BR.UTF-8):   DTD DocBook Davenport Group para documentação técnica
+Summary(ru.UTF-8):   SGML DTD для технической документации в формате DocBook 3.0
+Summary(uk.UTF-8):   SGML DTD для технічної документації в форматі DocBook 3.0
 Name:          docbook-dtd30-sgml
 Version:       1.0
 Release:       19
@@ -27,25 +27,25 @@ technical documentation texts (articles, books and manual pages). This
 syntax is SGML-compliant and is developed by the OASIS consortium.
 This is the version 3.0 of this DTD.
 
-%description -l pl
-DocBook DTD jest zestawem definicji dokumentów przeznaczonych do
-tworzenia dokumentacji programistycznej. Ten pakiet zawiera wersjê 3.0
+%description -l pl.UTF-8
+DocBook DTD jest zestawem definicji dokumentów przeznaczonych do
+tworzenia dokumentacji programistycznej. Ten pakiet zawiera wersję 3.0
 DTD.
 
-%description -l pt_BR
-DTD DocBook Davenport Group para documentação técnica.
+%description -l pt_BR.UTF-8
+DTD DocBook Davenport Group para documentação técnica.
 
-%description -l ru
-DocBook - ÜÔÏ SGML DTD (document type definition) Ó ÏÐÉÓÁÎÉÅÍ
-ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ ÔÅÇÏ× × ÔÅËÓÔÁÈ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÏÊ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ (ÓÔÁÔØÉ, ËÎÉÇÉ,
-man-ÓÔÒÁÎÉÃÙ) üÔÏÔ ÓÉÎÔÁËÓÉÓ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ SGML-ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÙÍ, ÅÇÏ
-ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÌÉ × ËÏÎÓÏÒÃÉÕÍÅ OASIS. üÔÏ ×ÅÒÓÉÑ 3.0 ÜÔÏÇÏ DTD.
+%description -l ru.UTF-8
+DocBook - это SGML DTD (document type definition) с описанием
+синтаксиса тегов в текстах технической документации (статьи, книги,
+man-страницы) Этот синтаксис является SGML-совместимым, его
+разработали в консорциуме OASIS. Это версия 3.0 этого DTD.
 
-%description -l uk
-DocBook - ÃÅ SGML DTD (document type definition), ÝÏ ÏÐÉÓÕ¤ ÓÉÎÔÁËÓÉÓ
-ÔÅǦננÔÅËÓÔÁÈ ÔÅÈΦÞÎϧ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ槠(ÓÔÁÔÔ¦, ËÎÉÇÉ, man-ÓÔÏÒ¦ÎËÉ).
-ãÅÊ ÓÉÎÔÁËÓÉÓ ¤ SGML-ÓÕͦÓÎÉÍ, ÊÏÇÏ ÒÏÚÒÏÂÌÅÎÏ × ËÏÎÓÏÒæÕͦ OASIS. ãÅ
-×ÅÒӦѠ3.0 ÃØÏÇÏ DTD.
+%description -l uk.UTF-8
+DocBook - це SGML DTD (document type definition), що описує синтаксис
+тегів в текстах технічної документації (статті, книги, man-сторінки).
+Цей синтаксис є SGML-сумісним, його розроблено в консорціумі OASIS. Це
+версія 3.0 цього DTD.
 
 %prep
 %setup -q -c
This page took 0.09418 seconds and 4 git commands to generate.