- release 17: merge translations from KSI and Conectiva. STABLE docbook-dtd30-sgml-1_0-17
authorkloczek <kloczek@pld-linux.org>
Tue, 20 May 2003 05:00:54 +0000 (05:00 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    docbook-dtd30-sgml.spec -> 1.18

docbook-dtd30-sgml.spec

index 2d678b6..4075328 100644 (file)
@@ -1,8 +1,12 @@
 Summary:       SGML document type definition for DocBook 3.0
+Summary(es):   OASIS DTD DocBook Group para documentación técnica
 Summary(pl):   DTD dla dokumentów DocBook 3.0
+Summary(pt_BR):        DTD DocBook Davenport Group para documentação técnica
+Summary(ru):   SGML DTD ÄÌÑ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÏÊ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ × ÆÏÒÍÁÔÅ DocBook 3.0
+Summary(uk):   SGML DTD ÄÌÑ ÔÅÈΦÞÎϧ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ槠נÆÏÒÍÁÔ¦ DocBook 3.0
 Name:          docbook-dtd30-sgml
 Version:       1.0
-Release:       16
+Release:       17
 License:       distributable
 Group:         Applications/Text
 Source0:       http://www.oasis-open.org/docbook/sgml/3.0/docbk30.zip
@@ -22,11 +26,29 @@ technical documentation texts (articles, books and manual pages). This
 syntax is SGML-compliant and is developed by the OASIS consortium.
 This is the version 3.0 of this DTD.
 
+%description -l es
+OASIS DTD DocBook para documentación técnica.
+
 %description -l pl
 DocBook DTD jest zestawem definicji dokumentów przeznaczonych do
 tworzenia dokumentacji programistycznej. Ten pakiet zawiera wersjê 3.0
 DTD.
 
+%description -l pt_BR
+DTD DocBook Davenport Group para documentação técnica.
+
+%description -l ru
+DocBook - ÜÔÏ SGML DTD (document type definition) Ó ÏÐÉÓÁÎÉÅÍ
+ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ ÔÅÇÏ× × ÔÅËÓÔÁÈ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÏÊ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ (ÓÔÁÔØÉ, ËÎÉÇÉ,
+man-ÓÔÒÁÎÉÃÙ) üÔÏÔ ÓÉÎÔÁËÓÉÓ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ SGML-ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÙÍ, ÅÇÏ
+ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÌÉ × ËÏÎÓÏÒÃÉÕÍÅ OASIS. üÔÏ ×ÅÒÓÉÑ 3.0 ÜÔÏÇÏ DTD.
+
+%description -l uk
+DocBook - ÃÅ SGML DTD (document type definition), ÝÏ ÏÐÉÓÕ¤ ÓÉÎÔÁËÓÉÓ
+ÔÅǦננÔÅËÓÔÁÈ ÔÅÈΦÞÎϧ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ槠(ÓÔÁÔÔ¦, ËÎÉÇÉ, man-ÓÔÏÒ¦ÎËÉ).
+ãÅÊ ÓÉÎÔÁËÓÉÓ ¤ SGML-ÓÕͦÓÎÉÍ, ÊÏÇÏ ÒÏÚÒÏÂÌÅÎÏ × ËÏÎÓÏÒæÕͦ OASIS. ãÅ
+×ÅÒӦѠ3.0 ÃØÏÇÏ DTD.
+
 %prep
 %setup -q -c
 chmod -R a+rX,g-w,o-w .
This page took 0.032211 seconds and 4 git commands to generate.