Up to 2.63
[packages/dnsmasq.git] / dnsmasq.spec
CommitLineData
9b0ebfda
PG
1# TODO:
2# - subpackage DNSmasq webmin module (contrib/webmin)
3
b3dc8096 4Summary: A lightweight caching server (DNS, DHCP)
919f5da6 5Summary(pl.UTF-8): Lekki buforujący serwer nazw (DNS) i DHCP
bf36b0e9 6Name: dnsmasq
a1450f98 7Version: 2.63
bacb38f2 8Release: 1
f624c799 9License: GPL v2
bf36b0e9 10Group: Networking/Daemons
bacb38f2 11#Source0: http://thekelleys.org.uk/dnsmasq/test-releases/%{name}-%{version}%{_rc}.tar.gz
12Source0: http://thekelleys.org.uk/dnsmasq/%{name}-%{version}.tar.gz
a1450f98 13# Source0-md5: 43e771997615ebcd8f6c6ffa60c3e40b
bf36b0e9 14Source1: %{name}.init
15Source2: %{name}.config
f624c799 16URL: http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html
6c28ce70 17BuildRequires: gettext-devel
f438ee6b 18BuildRequires: libidn-devel
19BuildRequires: pkgconfig
632e9725 20BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.268
8243d602 21Requires(post,preun): /sbin/chkconfig
632e9725 22Requires: rc-scripts
e94c4cf2 23Provides: caching-nameserver
bf36b0e9 24BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26%description
9c2b9b9a 27Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP
f438ee6b 28server. It is designed to provide DNS and, optionally, DHCP, to a
9c2b9b9a
JB
29small network. It can serve the names of local machines which are not
30in the global DNS. The DHCP server integrates with the DNS server and
31allows machines with DHCP-allocated addresses to appear in the DNS
32with names configured either in each host or in a central
33configuration file. Dnsmasq supports static and dynamic DHCP leases
34and BOOTP for network booting of diskless machines.
f624c799 35
9c2b9b9a
JB
36Dnsmasq is targeted at home networks using NAT and connected to the
37Internet via a modem, cable-modem or ADSL connection but would be a
38good choice for any small network where low resource use and ease of
f438ee6b 39configuration are important.
bf36b0e9 40
0475eba7
JR
41%description -l pl.UTF-8
42dnsmasq jest lekkim, łatwym w konfiguracji forwarderem DNS i serwerem
43DHCP zaprojektowanym do serwowania usługi DNS i opcjonalnie DHCP dla
44małych sieci. Może on serwować także nazwy dla lokalnych maszyn nie
45znajdujących się w globalnym DNS-ie. Serwer DHCP integruje się z
46serwerem DNS, umożliwiając maszynom o adresach przydzielonych przez
47DHCP pojawienie się w DNS-ie z nazwami konfigurowanymi dla każdego
48hosta lub w centralnym pliku konfiguracyjnym. dnsmasq obsługuje
49statyczne i dynamiczne dzierżawy DHCP oraz BOOTP do uruchamiania z
9c2b9b9a
JB
50sieci maszyn bezdyskowych.
51
0475eba7
JR
52dnsmasq jest przeznaczony głównie dla sieci domowych używających NAT-u
53i podłączonych do Internetu przez modem, modem kablowy lub łącze ADSL,
54ale jest dobrym wyborem dla dowolnej małej sieci, gdzie ważne jest
55małe wykorzystanie zasobów i łatwa konfiguracja.
bf36b0e9 56
57%prep
bacb38f2 58%setup -q -n %{name}-%{version}
bf36b0e9 59
60%build
6c28ce70 61%{__make} all-i18n \
b2c6a46f 62 CC="%{__cc}" \
079ebf99 63 CFLAGS="%{rpmcflags} -DHAVE_ISC_READER -D_GNU_SOURCE" \
6c28ce70 64 PREFIX=%{_prefix}
bf36b0e9 65
66%install
67rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
bf36b0e9 68install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_sbindir},/etc/sysconfig,/etc/rc.d/init.d,%{_mandir}/man8}
69
58f543fd 70install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/dnsmasq
71install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/dnsmasq
b2c6a46f 72install dnsmasq.conf.example $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/dnsmasq.conf
bf36b0e9 73
05a995a0
KK
74install contrib/port-forward/dnsmasq-portforward $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}
75install contrib/port-forward/portforward $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}
76
6c28ce70 77%{__make} install-i18n \
78 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
79 PREFIX=%{_prefix}
80
1bd1311c
MB
81mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/{no,nb}
82
6c28ce70 83%find_lang %{name}
84
bf36b0e9 85%clean
86rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
87
88%post
89/sbin/chkconfig --add dnsmasq
632e9725 90%service dnsmasq restart
bf36b0e9 91
92%preun
93if [ "$1" = "0" ]; then
632e9725 94 %service dnsmasq stop
bf36b0e9 95 /sbin/chkconfig --del dnsmasq
96fi
97
6c28ce70 98%files -f %{name}.lang
bf36b0e9 99%defattr(644,root,root,755)
05a995a0 100%doc CHANGELOG FAQ *.html contrib/{dnslist,dynamic-dnsmasq}
0184473f 101%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/dnsmasq
05a995a0 102%attr(755,root,root) %{_sbindir}/dnsmasq*
b2c6a46f 103%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/dnsmasq
104%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/dnsmasq.conf
05a995a0 105%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/portforward
bf36b0e9 106%{_mandir}/man8/*
f438ee6b 107%lang(es) %{_mandir}/es/man8/*
108%lang(fr) %{_mandir}/fr/man8/*
This page took 0.077151 seconds and 4 git commands to generate.