- updated to 2.51
[packages/dnsmasq.git] / dnsmasq.spec
CommitLineData
b3dc8096 1Summary: A lightweight caching server (DNS, DHCP)
919f5da6 2Summary(pl.UTF-8): Lekki buforujący serwer nazw (DNS) i DHCP
bf36b0e9 3Name: dnsmasq
8737d302 4Version: 2.51
b569474e 5Release: 1
f624c799 6License: GPL v2
bf36b0e9 7Group: Networking/Daemons
ff19ed0f 8Source0: http://thekelleys.org.uk/dnsmasq/%{name}-%{version}.tar.gz
8737d302 9# Source0-md5: 97465261a6de5258a3c3edfe51ca16a4
bf36b0e9 10Source1: %{name}.init
11Source2: %{name}.config
f624c799 12URL: http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html
6c28ce70 13BuildRequires: gettext-devel
632e9725 14BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.268
8243d602 15Requires(post,preun): /sbin/chkconfig
632e9725 16Requires: rc-scripts
e94c4cf2 17Provides: caching-nameserver
bf36b0e9 18BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
19
20%description
9c2b9b9a
JB
21Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP
22server. It is designed to provide DNS and, optionally, DHCP, to a
23small network. It can serve the names of local machines which are not
24in the global DNS. The DHCP server integrates with the DNS server and
25allows machines with DHCP-allocated addresses to appear in the DNS
26with names configured either in each host or in a central
27configuration file. Dnsmasq supports static and dynamic DHCP leases
28and BOOTP for network booting of diskless machines.
f624c799 29
9c2b9b9a
JB
30Dnsmasq is targeted at home networks using NAT and connected to the
31Internet via a modem, cable-modem or ADSL connection but would be a
32good choice for any small network where low resource use and ease of
33configuration are important.
bf36b0e9 34
0475eba7
JR
35%description -l pl.UTF-8
36dnsmasq jest lekkim, łatwym w konfiguracji forwarderem DNS i serwerem
37DHCP zaprojektowanym do serwowania usługi DNS i opcjonalnie DHCP dla
38małych sieci. Może on serwować także nazwy dla lokalnych maszyn nie
39znajdujących się w globalnym DNS-ie. Serwer DHCP integruje się z
40serwerem DNS, umożliwiając maszynom o adresach przydzielonych przez
41DHCP pojawienie się w DNS-ie z nazwami konfigurowanymi dla każdego
42hosta lub w centralnym pliku konfiguracyjnym. dnsmasq obsługuje
43statyczne i dynamiczne dzierżawy DHCP oraz BOOTP do uruchamiania z
9c2b9b9a
JB
44sieci maszyn bezdyskowych.
45
0475eba7
JR
46dnsmasq jest przeznaczony głównie dla sieci domowych używających NAT-u
47i podłączonych do Internetu przez modem, modem kablowy lub łącze ADSL,
48ale jest dobrym wyborem dla dowolnej małej sieci, gdzie ważne jest
49małe wykorzystanie zasobów i łatwa konfiguracja.
bf36b0e9 50
51%prep
52%setup -q
bf36b0e9 53
54%build
6c28ce70 55%{__make} all-i18n \
b2c6a46f 56 CC="%{__cc}" \
079ebf99 57 CFLAGS="%{rpmcflags} -DHAVE_ISC_READER -D_GNU_SOURCE" \
6c28ce70 58 PREFIX=%{_prefix}
bf36b0e9 59
60%install
61rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
bf36b0e9 62install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_sbindir},/etc/sysconfig,/etc/rc.d/init.d,%{_mandir}/man8}
63
58f543fd 64install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/dnsmasq
65install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/dnsmasq
b2c6a46f 66install dnsmasq.conf.example $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/dnsmasq.conf
bf36b0e9 67
05a995a0
KK
68install contrib/port-forward/dnsmasq-portforward $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}
69install contrib/port-forward/portforward $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}
70
6c28ce70 71%{__make} install-i18n \
72 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
73 PREFIX=%{_prefix}
74
1bd1311c
MB
75mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/{no,nb}
76
6c28ce70 77%find_lang %{name}
78
bf36b0e9 79%clean
80rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
81
82%post
83/sbin/chkconfig --add dnsmasq
632e9725 84%service dnsmasq restart
bf36b0e9 85
86%preun
87if [ "$1" = "0" ]; then
632e9725 88 %service dnsmasq stop
bf36b0e9 89 /sbin/chkconfig --del dnsmasq
90fi
91
6c28ce70 92%files -f %{name}.lang
bf36b0e9 93%defattr(644,root,root,755)
05a995a0 94%doc CHANGELOG FAQ *.html contrib/{dnslist,dynamic-dnsmasq}
0184473f 95%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/dnsmasq
05a995a0 96%attr(755,root,root) %{_sbindir}/dnsmasq*
b2c6a46f 97%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/dnsmasq
98%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/dnsmasq.conf
05a995a0 99%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/portforward
bf36b0e9 100%{_mandir}/man8/*
59e51a94 101%lang(es) %{_mandir}/es/man8/*
079ebf99 102%lang(fr) %{_mandir}/fr/man8/*
This page took 0.056644 seconds and 4 git commands to generate.