- pl, cleanup
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 1 Jul 2006 11:03:45 +0000 (11:03 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    dnshistory.spec -> 1.4

dnshistory.spec

index 82f7f02..ac12607 100644 (file)
@@ -1,6 +1,7 @@
 # TODO:
 # - move man_fix patch to ac/am automatic generation, based on configure option 
 Summary:       dnshistory - storing a history of DNS/Name changes
+Summary(pl):   dnshistory - przechowywanie historii zmian DNS/nazw
 Name:          dnshistory
 %define                _beta   beta1
 Version:       1.3
@@ -26,6 +27,13 @@ being that multiple analyses of older log files do not require
 re-lookups of IP Address to FQDNs, and additionally maintain the
 accuracy of the lookup as it was then and not as it is now.
 
+%description -l pl
+dnshistory daje mo¿liwo¶æ przechowywania historii zmian DNS/nazw dla
+adresów IP wyci±gniêtych z plików logów WWW. G³ównym zastosowaniem
+jest wielokrotne analizowanie starszych plików logów nie wymagaj±ce
+ci±g³ych przekszta³ceñ adresów IP na FQDN, a jednocze¶nie zachowuj±ce
+rezultaty przekszta³ceñ z przesz³o¶ci.
+
 %prep
 %setup -q -n %{name}-%{version}-%{_beta}
 %patch0 -p1
@@ -38,12 +46,12 @@ accuracy of the lookup as it was then and not as it is now.
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_databasedir}
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_databasedir}
 
 %{__make} install \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
-touch $RPM_BUILD_ROOT/%{_databasedir}/%{_dbfile}
+touch $RPM_BUILD_ROOT%{_databasedir}/%{_dbfile}
 
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
This page took 0.119943 seconds and 4 git commands to generate.