- BR: libXinerama-devel; proto BRs already implied, dropped
[packages/dmenu.git] / dmenu.spec
1 Summary:        dmenu - a generic menu for X
2 Summary(hu.UTF-8):      dmenu egy általános menü X-hez
3 Summary(pl.UTF-8):      System menu dla X
4 Name:           dmenu
5 Version:        4.0
6 Release:        2
7 License:        MIT/X
8 Group:          Applications
9 Source0:        http://code.suckless.org/dl/tools/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  66e761a653930cc8a21614ba9fedf903
11 # http://prog.marmaro.de/dwm-meillo/dmenu-4.0-vertical_meillo.diff
12 Patch0:         %{name}-vertical.patch
13 URL:            http://tools.suckless.org/dmenu
14 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
15 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 Dynamic menu is a generic menu for X, originally designed for dwm. It
20 manages huge amounts (up to 10.000 and more) of user defined menu
21 items efficiently.
22
23 %description -l hu.UTF-8
24 Dynamic menu egy általános menü X-hez, eredetileg a dwm-hez készítve.
25 Valóban nagy mennyiségű (10.000 és több) felhasználó által definiált
26 menüelemet képes hatékonyan kezelni.
27
28 %description
29 System menu ogólnego przeznaczenia dla serwera X. dmenu został
30 pierwotnie zaprojektowany dla dla zarządcy okien dwm, ale jest
31 wykorzystywany również przez inne aplikacje. dmenu może efektywnie
32 zarządzać ogromną liczbą (10000 i więcej) zdefiniowanych przez
33 użytkownika pozycji menu.
34
35 %prep
36 %setup -q
37
38 %patch -p1
39
40 %build
41 cat << 'EOF' >> config.mk
42 PREFIX=%{_prefix}
43 CFLAGS:=%{rpmcflags} $(filter-out -Os,$(CFLAGS))
44 LDFLAGS:=%{rpmldflags} $(LDFLAGS)
45 EOF
46
47 %{__make}
48
49 %install
50 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51
52 %{__make} install \
53         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
54
55 %clean
56 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
57
58 %files
59 %defattr(644,root,root,755)
60 %doc README
61 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dmenu
62 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dmenu_path
63 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dmenu_run
64 %{_mandir}/man1/dmenu.1*
This page took 0.124295 seconds and 3 git commands to generate.