- do not overwrite english description; rel 3
[packages/dmenu.git] / dmenu.spec
1 Summary:        dmenu - a generic menu for X
2 Summary(hu.UTF-8):      dmenu egy általános menü X-hez
3 Summary(pl.UTF-8):      System menu dla X
4 Name:           dmenu
5 Version:        4.0
6 Release:        3
7 License:        MIT/X
8 Group:          Applications
9 Source0:        http://code.suckless.org/dl/tools/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  66e761a653930cc8a21614ba9fedf903
11 # http://prog.marmaro.de/dwm-meillo/dmenu-4.0-vertical_meillo.diff
12 Patch0:         %{name}-vertical.patch
13 URL:            http://tools.suckless.org/dmenu
14 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
15 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 Dynamic menu is a generic menu for X, originally designed for dwm. It
20 manages huge amounts (up to 10.000 and more) of user defined menu
21 items efficiently.
22
23 %description -l hu.UTF-8
24 Dynamic menu egy általános menü X-hez, eredetileg a dwm-hez készítve.
25 Valóban nagy mennyiségű (10.000 és több) felhasználó által definiált
26 menüelemet képes hatékonyan kezelni.
27
28 %description -l pl.UTF-8
29 System menu ogólnego przeznaczenia dla serwera X. dmenu został
30 pierwotnie zaprojektowany dla dla zarządcy okien dwm, ale jest
31 wykorzystywany również przez inne aplikacje. dmenu może efektywnie
32 zarządzać ogromną liczbą (10000 i więcej) zdefiniowanych przez
33 użytkownika pozycji menu.
34
35 %prep
36 %setup -q
37 %patch0 -p1
38
39 %build
40 cat << 'EOF' >> config.mk
41 PREFIX=%{_prefix}
42 CFLAGS:=%{rpmcflags} $(filter-out -Os,$(CFLAGS))
43 LDFLAGS:=%{rpmldflags} $(LDFLAGS)
44 EOF
45
46 %{__make}
47
48 %install
49 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
50
51 %{__make} install \
52         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
53
54 %clean
55 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
56
57 %files
58 %defattr(644,root,root,755)
59 %doc README
60 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dmenu
61 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dmenu_path
62 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dmenu_run
63 %{_mandir}/man1/dmenu.1*
This page took 0.077467 seconds and 3 git commands to generate.