- BR: xorg-lib-libX11-devel
[packages/dmenu.git] / dmenu.spec
1 Summary:        dmenu is a generic menu for X
2 Summary(hu.UTF-8):      dmenu egy általános menü X-hez
3 Summary(pl.UTF-8):      System menu dla X
4 Name:           dmenu
5 Version:        4.0
6 Release:        1
7 License:        MIT/X
8 Group:          Applications
9 Source0:        http://code.suckless.org/dl/tools/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  66e761a653930cc8a21614ba9fedf903
11 URL:            http://tools.suckless.org/dmenu
12 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
13 BuildRequires:  xorg-proto-xineramaproto-devel
14 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17 %description
18 Dynamic menu is a generic menu for X, originally designed for dwm. It
19 manages huge amounts (up to 10.000 and more) of user defined menu
20 items efficiently.
21
22 %description -l hu.UTF-8
23 Dynamic menu egy általános menü X-hez, eredetileg a dwm-hez készítve.
24 Valóban nagy mennyiségű (10.000 és több) felhasználó által definiált
25 menüelemet képes hatékonyan kezelni.
26
27 %description
28 System menu ogólnego przeznaczenia dla serwrea X. dmenu został
29 pierwotnie zaprojektowany dla dla zarządcy okien dwm, ale jest
30 wykorzystywany również przez inne aplikacje. dmenu może efektywnie
31 zarządzać ogromną ilością (10000 i więcej) zdefiniowanych przez
32 użytkownika pozycji menu.
33
34 %prep
35 %setup -q
36 sed -i "s@^PREFIX.*@PREFIX=%{_prefix}@" config.mk
37 sed -i "s@^\(CFLAGS.*\)-Os\(.*\)@\1 \2 %{rpmcflags}@" config.mk
38 sed -i "s@^\(LDFLAGS.*\)@\1 %{rpmldflags}@" config.mk
39
40
41 %build
42 %{__make}
43
44 %install
45 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
46
47 %{__make} install \
48         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
49
50 %clean
51 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
52
53 %files
54 %defattr(644,root,root,755)
55 %doc README
56 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dmenu
57 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dmenu_path
58 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dmenu_run
59 %{_mandir}/man1/dmenu.1*
This page took 0.032468 seconds and 3 git commands to generate.