- massive attack: adding Source-md5
[packages/dircproxy.git] / dircproxy.spec
1 Summary:        irc proxy
2 Summary(pl):    proxy irc
3 Name:           dircproxy
4 Version:        1.0.5
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/Communications
8 Source0:        ftp://ftp.dircproxy.net/pub/dircproxy/1.0/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  33b92e0f28530a5faa9fea801d1ad807
10 Patch0:         %{name}-ac_fix.patch
11 URL:            http://www.dircproxy.net/
12 BuildRequires:  autoconf
13 BuildRequires:  automake
14 BuildRequires:  libtool
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17 %description
18 dircproxy is an IRC proxy server designed for people who use IRC from
19 lots of different workstations or clients, but wish to remain
20 connected and see what they missed while they were away. You connect
21 to IRC through dircproxy, and it keeps you connected to the server,
22 even after you detach your client from it. While you're detached, it
23 logs channel and private messages as well as important events, and
24 when you reattach it'll let you know what you missed.
25
26 %description -l pl
27 dircproxy jest serwerem proxy IRC przeznaczonym dla ludzi
28 wykorzystuj±cych IRC z kilku ró¿nych komputerów lub programów, ale
29 chc±cych zostaæ po³±czonym i widzieæ co stracili gdy byli niedostêpni.
30 Pod³±czasz siê do IRC poprzez dircproxy a on trzyma ciebie
31 pod³±czonego do serwera nawet je¿eli siê od niego od³±czysz. Je¿eli
32 jestes od³±czony loguje kana³y i prywatne wiadomo¶ci jak równie¿ wa¿ne
33 zdarzenia i kiedy siê pod³±czasz pokazuje ci co straci³e¶.
34
35 %prep
36 %setup -q
37 %patch0 -p1
38
39 %build
40 rm -f missing
41 %{__libtoolize}
42 %{__aclocal}
43 %{__autoconf}
44 %{__automake}
45 %configure \
46         --enable-poll
47 %{__make}
48
49 %install
50 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51
52 %{__make} install DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
53
54 %clean
55 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
56
57 %files
58 %defattr(644,root,root,755)
59 %doc AUTHORS ChangeLog FAQ NEWS PROTOCOL README*
60 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
61 %dir %{_datadir}/dircproxy/
62 %{_datadir}/dircproxy/*
63 %{_mandir}/man?/*
This page took 0.02747 seconds and 3 git commands to generate.