- tabs in preamble
[packages/dgs.git] / dgs.spec
1 Summary:        Display GhostScript - libraries supporting Display PostScript (DPS)
2 Summary(pl.UTF-8):      Display GhostScript - biblioteki wspierające Display PostScript
3 Name:           dgs
4 Version:        0.5.10
5 Release:        2
6 License:        GPL
7 Vendor:         The Seawood Project
8 Group:          X11/Libraries
9 Source0:        ftp://ftp.gnustep.org/pub/gnustep/%{name}/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  85bf4c0be3e5325bc3bf2da3196aa299
11 Patch0:         %{name}-DESTDIR.patch
12 Patch1:         %{name}-time.patch
13 Patch2:         %{name}-am18.patch
14 BuildRequires:  XFree86-devel
15 BuildRequires:  automake
16 BuildRequires:  glib-devel
17 BuildRequires:  libjpeg-devel
18 BuildRequires:  libwrap-devel
19 Requires:       ghostscript
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %description
23 The Display Ghostscript System is functionally upward-compatible with
24 Adobe Display PostScript, but it has been written independently. The
25 Display Ghostscript System provides a device-independent imaging model
26 for displaying information on a screen. The imaging model uses the
27 PostScript language which has powerful graphics capabilities and frees
28 the programmer from display-specific details like screen resolution
29 and color issues.
30
31 %description -l pl.UTF-8
32 Display Ghostscript System jest kompatybilny w górę pod względem
33 funkcjonalności z Adobe Display PostScript, został jednak napisany
34 niezależnie od niego. Dzięki Display Ghostscript System otrzymujemy
35 niezależny od urządzenia model wyświetlania informacji na ekranie.
36 Model ten wykorzystuje język PostScript, który posiada ogromne
37 możliwości graficzne i uwalnia programistę od zajmowania się
38 szczegółami związanymi z wyświetlaniem, takimi jak rozdzielczość
39 ekranu i kwestie związane z kolorami.
40
41 %package devel
42 Summary:        Header files etc for Display PostScript applications development
43 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i dokumentacja do bibliotek do Display PostScriptu
44 Group:          X11/Development/Libraries
45 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
46
47 %description devel
48 Header files etc for Display PostScript applications development.
49
50 %description devel -l pl.UTF-8
51 Pliki nagłówkowe i dokumentacja do bibliotek do Display PostScriptu.
52
53 %package static
54 Summary:        Static Display PostScript libraries
55 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne DPS
56 Group:          X11/Development/Libraries
57 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
58
59 %description static
60 Static Display PostScript libraries.
61
62 %description static -l pl.UTF-8
63 Biblioteki statyczne DPS.
64
65 %prep
66 %setup -q
67 %patch0 -p1
68 %patch1 -p1
69 %patch2 -p1
70
71 %build
72 cp -f /usr/share/automake/config.sub DPS
73 %configure2_13
74 %{__make} \
75         shared=yes \
76         debug=no \
77         SHARE_JPEG=1 \
78         gsdir=/usr/share/ghostscript/5.50 \
79         gsdatadir=/usr/share/ghostscript/5.50
80
81 %install
82 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
83
84 %{__make} install \
85         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
86         m4datadir=%{_aclocaldir} \
87         shared=yes \
88         debug=no
89
90 # remove files provided by normal ghostscript
91 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
92 (cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir};
93 rm -f bdftops font2c gsbj gsdj gsdj500 gslj gslp gsnd printafm wftopfa
94 )
95
96 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/ghostscript/*/doc ./htmldoc
97
98 %clean
99 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
100
101 %post   -p /sbin/ldconfig
102 %postun -p /sbin/ldconfig
103
104 %files
105 %defattr(644,root,root,755)
106 %doc ANNOUNCE FAQ NEWS README STATUS TODO ChangeLog
107 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dpsexec
108 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dpsnx.agent
109 %attr(755,root,root) %{_bindir}/makepsres
110 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pswrap
111 %attr(755,root,root) %{_bindir}/texteroids
112 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xepsf
113 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
114 %dir %{_datadir}/ghostscript/5.50
115 %{_datadir}/ghostscript/5.50/*.ps
116 %{_datadir}/ghostscript/5.50/Fontmap
117
118 %files devel
119 %defattr(644,root,root,755)
120 %doc htmldoc/*
121 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dgs-config
122 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
123 %{_libdir}/lib*.la
124 %{_includedir}/DPS
125 %{_aclocaldir}/*
126
127 %files static
128 %defattr(644,root,root,755)
129 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.09507 seconds and 3 git commands to generate.