- cleanup, enhanced pl translation
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 27 Nov 2010 13:58:10 +0000 (13:58 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- BR: sg3_utils-devel

Changed files:
    ddpt.spec -> 1.2

ddpt.spec

index 76088a5..b4412b6 100644 (file)
--- a/ddpt.spec
+++ b/ddpt.spec
@@ -3,14 +3,14 @@ Summary(pl.UTF-8):    Alternatywna implementacja standardowej uniksowej komendy dd
 Name:          ddpt
 Version:       0.91
 Release:       1
-License:       BSD-like
-Group:         Applications
+License:       BSD
+Group:         Applications/System
 Source0:       http://sg.danny.cz/sg/p/%{name}-%{version}.tar.bz2
 # Source0-md5: 4209bbae8eb170420b4bff690208ef19
 URL:           http://sg.danny.cz/sg/ddpt.html
-BuildRequires: autoconf
+BuildRequires: autoconf >= 2.50
 BuildRequires: automake
-BuildRequires: libtool
+BuildRequires: sg3_utils-devel >= 1.26
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -35,15 +35,26 @@ utility found in the sg3_utils package.
 %description -l pl.UTF-8
 ddpt jest implementacją standardowej komendy Uniksa dd, służącej do
 kopiowania plików. ddpt zostało napisane szczególnie z myślą o
-plikach, które są urządzeniami blokowymi. Dla urządzeń blokowych które
+plikach będących urządzeniami blokowymi. Dla urządzeń blokowych, które
 rozumieją zestaw komend SCSI, jest dostępna bardziej szczegółowa
-kontrola nad procesem kopiowania poprzez interface SCSI pass-trhrough.
+kontrola nad procesem kopiowania poprzez interface SCSI pass-through.
+
+Obsługiwane urządzenia blokowe to dyski (znane jako urządzenia SCSI
+o bezpośrednim dostępnie) oraz urządzenia cd/dvd/bd. Napędy taśmowe
+nie są obsługiwane. Coraz bardziej popularny jest dostęp poprzez
+polecenia SCSI do dysków ATA (zwłaszcza SATA). Dyski ATA nie zawsze są
+podłączone bezpośrednio, a transporty takie jak USB, IEEE1394
+(FireWire) oraz iSCSI używają poleceń SCSI. Tłumaczenie protokołu z
+SCSI na ATA (standard SAT) istnieje od kilku lat i dostępne jest wiele
+implementacji.
+
+Narzędzie ddpt jest bardziej ogólną wersją specyficznego dla Linuksa
+narzędzia sg_dd, które można znaleźć w pakiecie sg3_utils.
 
 %prep
 %setup -q
 
 %build
-%{__libtoolize}
 %{__aclocal}
 %{__autoconf}
 %{__autoheader}
@@ -53,12 +64,6 @@ kontrola nad procesem kopiowania poprzez interface SCSI pass-trhrough.
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-# create directories if necessary
-#install -d $RPM_BUILD_ROOT
-%if %{with initscript}
-install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig,rc.d/init.d}
-%endif
-#install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
 
 %{__make} install \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
@@ -68,6 +73,6 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc AUTHORS CREDITS ChangeLog README TODO
+%doc AUTHORS COPYING CREDITS ChangeLog README TODO
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ddpt
 %{_mandir}/man8/ddpt.8*
This page took 0.509289 seconds and 4 git commands to generate.