- updated to 0.94
[packages/ddpt.git] / ddpt.spec
CommitLineData
ef40b99a 1Summary: A variant of the standard Unix command dd
2Summary(pl.UTF-8): Alternatywna implementacja standardowej uniksowej komendy dd
3Name: ddpt
f63945fe 4Version: 0.94
ef40b99a 5Release: 1
31b29f2a
JB
6License: BSD
7Group: Applications/System
f63945fe
JB
8Source0: http://sg.danny.cz/sg/p/%{name}-%{version}.tar.xz
9# Source0-md5: 34d9d7fcb1c1044e761c556b017b6ddc
ef40b99a 10URL: http://sg.danny.cz/sg/ddpt.html
31b29f2a 11BuildRequires: autoconf >= 2.50
ef40b99a 12BuildRequires: automake
f63945fe
JB
13BuildRequires: sg3_utils-devel >= 1.38
14BuildRequires: tar >= 1:1.22
15BuildRequires: xz
16Requires: sg3_utils >= 1.38
ef40b99a 17BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18
19%description
20The ddpt utility is a variant of the standard Unix command dd which
21copies files. The ddpt utility specializes in files that are block
22devices. For block devices that understand the SCSI command set, finer
23grain control over the copy may be available via a SCSI pass-through
24interface.
25
26The types of block devices that are supported are disks (known as
27direct access devices in SCSI) and cd/dvd/bd devices. Tape drives are
28not supported. It is becoming more common for ATA disks (especially
29SATA) to be accessed by an operating system using SCSI commands. ATA
30disks are not always directly connected and transports such as USB,
31IEEE1394 (FireWire) and iSCSI use SCSI commands. Protocol translation
32from SCSI to ATA (SAT standard) has been around for several years and
33many implementations are now reliable.
34
35The ddpt utility is a more generic version of the Linux specific sg_dd
36utility found in the sg3_utils package.
37
38%description -l pl.UTF-8
39ddpt jest implementacją standardowej komendy Uniksa dd, służącej do
40kopiowania plików. ddpt zostało napisane szczególnie z myślą o
31b29f2a 41plikach będących urządzeniami blokowymi. Dla urządzeń blokowych, które
ef40b99a 42rozumieją zestaw komend SCSI, jest dostępna bardziej szczegółowa
31b29f2a
JB
43kontrola nad procesem kopiowania poprzez interface SCSI pass-through.
44
45Obsługiwane urządzenia blokowe to dyski (znane jako urządzenia SCSI
46o bezpośrednim dostępnie) oraz urządzenia cd/dvd/bd. Napędy taśmowe
47nie są obsługiwane. Coraz bardziej popularny jest dostęp poprzez
48polecenia SCSI do dysków ATA (zwłaszcza SATA). Dyski ATA nie zawsze są
49podłączone bezpośrednio, a transporty takie jak USB, IEEE1394
50(FireWire) oraz iSCSI używają poleceń SCSI. Tłumaczenie protokołu z
51SCSI na ATA (standard SAT) istnieje od kilku lat i dostępne jest wiele
52implementacji.
53
54Narzędzie ddpt jest bardziej ogólną wersją specyficznego dla Linuksa
55narzędzia sg_dd, które można znaleźć w pakiecie sg3_utils.
ef40b99a 56
57%prep
58%setup -q
59
60%build
ef40b99a 61%{__aclocal}
62%{__autoconf}
63%{__autoheader}
64%{__automake}
65%configure
66%{__make}
67
68%install
69rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
ef40b99a 70
71%{__make} install \
72 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
73
74%clean
75rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
76
77%files
78%defattr(644,root,root,755)
31b29f2a 79%doc AUTHORS COPYING CREDITS ChangeLog README TODO
ef40b99a 80%attr(755,root,root) %{_bindir}/ddpt
f63945fe 81%attr(755,root,root) %{_bindir}/ddptctl
ef40b99a 82%{_mandir}/man8/ddpt.8*
f63945fe 83%{_mandir}/man8/ddptctl.8*
This page took 0.124956 seconds and 4 git commands to generate.