9e51cc8421a3b5681cd4d5401e4fa0dcbd4eb62b
[packages/dcraw.git] / dcraw.spec
1 # TODO:
2 # - gimp plugin ?
3
4 Summary:        Raw Digital Photo Decoder
5 Summary(pl.UTF-8):      Dekoder zdjęć cyfrowych w formacie raw
6 Name:           dcraw
7 Version:        9.26.0
8 Release:        1
9 Epoch:          1
10 License:        Free + GPL v2+ (for some parts of code)
11 Group:          Applications/Graphics
12 Source0:        http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/archive/%{name}-%{version}.tar.gz
13 # Source0-md5:  693207b594b35c5038e09ea316287ed6
14 Source1:        http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/clean_crw.c
15 # NoSource1-md5:        37b386fef86eef8768965e91ea0be9e6
16 Source2:        http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/fujiturn.c
17 # NoSource2-md5:        6d503302bb06f25d58ba031a54206f3b
18 Source3:        http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/fuji_green.c
19 # NoSource3-md5:        c100db2b972b68b44659ddd5740d016f
20 URL:            http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/
21 BuildRequires:  gettext-tools
22 BuildRequires:  jasper-devel
23 BuildRequires:  lcms-devel
24 BuildRequires:  libjpeg-devel
25 Requires:       FHS > 2.3-18
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 %description
29 Dcraw is a program that decodes any raw image from digital cameras and
30 produces portable pixel map (PPM).
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 Dcraw jest programem, który dekoduje zapisane w formacie surowym (raw)
34 zdjęcia z aparatów cyfrowych i tworzy z nich pliki w formacie PPM 
35 (Portable Pixel Map - przenośna mapa pikseli).
36
37 %prep
38 %setup -q -n %{name}
39 cp %{SOURCE1} .
40 cp %{SOURCE2} .
41 cp %{SOURCE3} .
42
43 %build
44 %{__cc} %{rpmldflags} -o dcraw %{rpmcflags} -Wall -DLOCALEDIR=\"%{_datadir}/locale/\" dcraw.c -lm -ljasper -ljpeg -llcms
45 %{__cc} %{rpmldflags} -o clean_crw %{rpmcflags} -Wall clean_crw.c
46 %{__cc} %{rpmldflags} -o fujiturn %{rpmcflags} -Wall fujiturn.c -D_16BIT
47 %{__cc} %{rpmldflags} -o fuji_green %{rpmcflags} -Wall fuji_green.c -lm
48
49 %install
50 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1}
52
53 install dcraw clean_crw fujiturn fuji_green $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
54 install dcraw.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
55
56 for lpo in dcraw_*.po ; do
57         bname=$(basename $lpo .po)
58         lang=${bname#dcraw_}
59         install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/$lang/LC_MESSAGES
60         msgfmt -o $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/$lang/LC_MESSAGES/dcraw.mo $lpo
61 done
62 for lman in dcraw_*.1 ; do
63         bname=$(basename $lman .1)
64         lang=${bname#dcraw_}
65         install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/$lang/man1
66         cp -p $lman $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/$lang/man1/dcraw.1
67 done
68         
69 %find_lang %{name}
70
71 %clean
72 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
73
74 %files -f %{name}.lang
75 %defattr(644,root,root,755)
76 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dcraw
77 %attr(755,root,root) %{_bindir}/clean_crw
78 %attr(755,root,root) %{_bindir}/fujiturn
79 %attr(755,root,root) %{_bindir}/fuji_green
80 %{_mandir}/man1/dcraw.1*
81 %lang(ca) %{_mandir}/ca/man1/dcraw.1*
82 %lang(cs) %{_mandir}/cs/man1/dcraw.1*
83 %lang(cs) %{_mandir}/da/man1/dcraw.1*
84 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/dcraw.1*
85 %lang(eo) %{_mandir}/eo/man1/dcraw.1*
86 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/dcraw.1*
87 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/dcraw.1*
88 %lang(hu) %{_mandir}/hu/man1/dcraw.1*
89 %lang(it) %{_mandir}/it/man1/dcraw.1*
90 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/dcraw.1*
91 %lang(nl) %{_mandir}/nl/man1/dcraw.1*
92 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/dcraw.1*
93 %lang(pt) %{_mandir}/pt/man1/dcraw.1*
94 %lang(ro) %{_mandir}/ro/man1/dcraw.1*
95 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/dcraw.1*
96 %lang(sv) %{_mandir}/sv/man1/dcraw.1*
97 %lang(zh_CN) %{_mandir}/zh_CN/man1/dcraw.1*
98 %lang(zh_TW) %{_mandir}/zh_TW/man1/dcraw.1*
This page took 0.079642 seconds and 2 git commands to generate.