0b78c6bca89f8a664a68a05daf35f699d03a96b2
[packages/dcraw.git] / dcraw.spec
1 Summary:        Raw Digital Photo Decoder
2 Summary(pl.UTF-8):      Dekoder zdjęć cyfrowych w formacie raw
3 Name:           dcraw
4 Version:        9.27.0
5 Release:        1
6 Epoch:          1
7 License:        Free + GPL v2+ (for some parts of code)
8 Group:          Applications/Graphics
9 Source0:        http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/archive/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  87ca3ec9d4e882f0d2250fed61b3326f
11 Source1:        http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/clean_crw.c
12 # NoSource1-md5:        37b386fef86eef8768965e91ea0be9e6
13 Source2:        http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/fujiturn.c
14 # NoSource2-md5:        6d503302bb06f25d58ba031a54206f3b
15 Source3:        http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/fuji_green.c
16 # NoSource3-md5:        c100db2b972b68b44659ddd5740d016f
17 URL:            http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/
18 BuildRequires:  gettext-tools
19 BuildRequires:  jasper-devel
20 BuildRequires:  lcms-devel
21 BuildRequires:  libjpeg-devel
22 Requires:       FHS > 2.3-18
23 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25 %description
26 Dcraw is a program that decodes any raw image from digital cameras and
27 produces portable pixel map (PPM).
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 Dcraw jest programem, który dekoduje zapisane w formacie surowym (raw)
31 zdjęcia z aparatów cyfrowych i tworzy z nich pliki w formacie PPM 
32 (Portable Pixel Map - przenośna mapa pikseli).
33
34 %prep
35 %setup -q -n %{name}
36 cp %{SOURCE1} .
37 cp %{SOURCE2} .
38 cp %{SOURCE3} .
39
40 %build
41 %{__cc} %{rpmldflags} -o dcraw %{rpmcflags} %{rpmcppflags} -Wall -DLOCALEDIR=\"%{_datadir}/locale/\" dcraw.c -lm -ljasper -ljpeg -llcms
42 %{__cc} %{rpmldflags} -o clean_crw %{rpmcflags} %{rpmcppflags} -Wall clean_crw.c
43 %{__cc} %{rpmldflags} -o fujiturn %{rpmcflags} %{rpmcppflags} -Wall fujiturn.c -D_16BIT
44 %{__cc} %{rpmldflags} -o fuji_green %{rpmcflags} %{rpmcppflags} -Wall fuji_green.c -lm
45
46 %install
47 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
48 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1}
49
50 install dcraw clean_crw fujiturn fuji_green $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
51 install dcraw.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
52
53 for lpo in dcraw_*.po ; do
54         bname=$(basename $lpo .po)
55         lang=${bname#dcraw_}
56         install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/$lang/LC_MESSAGES
57         msgfmt -o $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/$lang/LC_MESSAGES/dcraw.mo $lpo
58 done
59 for lman in dcraw_*.1 ; do
60         bname=$(basename $lman .1)
61         lang=${bname#dcraw_}
62         install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/$lang/man1
63         cp -p $lman $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/$lang/man1/dcraw.1
64 done
65         
66 %find_lang %{name}
67
68 %clean
69 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
70
71 %files -f %{name}.lang
72 %defattr(644,root,root,755)
73 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dcraw
74 %attr(755,root,root) %{_bindir}/clean_crw
75 %attr(755,root,root) %{_bindir}/fujiturn
76 %attr(755,root,root) %{_bindir}/fuji_green
77 %{_mandir}/man1/dcraw.1*
78 %lang(ca) %{_mandir}/ca/man1/dcraw.1*
79 %lang(cs) %{_mandir}/cs/man1/dcraw.1*
80 %lang(cs) %{_mandir}/da/man1/dcraw.1*
81 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/dcraw.1*
82 %lang(eo) %{_mandir}/eo/man1/dcraw.1*
83 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/dcraw.1*
84 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/dcraw.1*
85 %lang(hu) %{_mandir}/hu/man1/dcraw.1*
86 %lang(it) %{_mandir}/it/man1/dcraw.1*
87 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/dcraw.1*
88 %lang(nl) %{_mandir}/nl/man1/dcraw.1*
89 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/dcraw.1*
90 %lang(pt) %{_mandir}/pt/man1/dcraw.1*
91 %lang(ro) %{_mandir}/ro/man1/dcraw.1*
92 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/dcraw.1*
93 %lang(sv) %{_mandir}/sv/man1/dcraw.1*
94 %lang(zh_CN) %{_mandir}/zh_CN/man1/dcraw.1*
95 %lang(zh_TW) %{_mandir}/zh_TW/man1/dcraw.1*
This page took 0.262031 seconds and 2 git commands to generate.