]> git.pld-linux.org Git - packages/db5.3.git/blob - db5.3.spec
- added rpm_db bcond to install library in root fs and cleanup systemdb bcond
[packages/db5.3.git] / db5.3.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  java            # don't build Java bindings
4 %bcond_without  tcl             # don't build Tcl bindings
5 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
6 %bcond_with     sqlite3         # build Sqlite3 API libraries
7 %bcond_without  default_db      # don't use this db as default system db [Th uses DB 5.3]
8 %bcond_with     rpm_db          # install library to rootfs for /bin/rpm
9
10 %{load:/usr/lib/rpm/macros.d/java}
11
12 %define         major           5
13 %define         libver          %{major}.3
14 %define         ver             %{libver}.21
15 %define         patchlevel      0
16 Summary:        Berkeley DB database library for C
17 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
18 Name:           db5.3
19 Version:        %{ver}.%{patchlevel}
20 Release:        2
21 License:        BSD-like (see LICENSE)
22 Group:          Libraries
23 #Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
24 Source0:        http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
25 # Source0-md5:  3fda0b004acdaa6fa350bfc41a3b95ca
26 URL:            http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
27 BuildRequires:  automake
28 %if %{with java}
29 BuildRequires:  jdk
30 BuildRequires:  rpm-javaprov
31 %endif
32 BuildRequires:  libstdc++-devel
33 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.426
34 BuildRequires:  sed >= 4.0
35 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel >= 8.4.0}
36 Requires:       uname(release) >= 2.6.0
37 %if %{with default_db}
38 Provides:       db = %{version}-%{release}
39 Provides:       db = %{libver}
40 Obsoletes:      db4
41 %endif
42 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44 %if %{without default_db}
45 %define         _includedir     %{_prefix}/include/db%{libver}
46 %endif
47
48 %description
49 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
50 provides embedded database support for both traditional and
51 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
52 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
53
54 %description -l pl.UTF-8
55 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
56 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
57 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
58 Pythonie i Perlu.
59
60 %package devel
61 Summary:        Header files for Berkeley database library
62 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
63 Group:          Development/Libraries
64 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
65 %if %{with default_db}
66 Provides:       db-devel = %{version}-%{release}
67 Obsoletes:      db-devel
68 Obsoletes:      db3-devel
69 Obsoletes:      db4-devel
70 %endif
71
72 %description devel
73 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
74 provides embedded database support for both traditional and
75 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
76 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
77 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
78 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
79
80 This package contains the header files, libraries, and documentation
81 for building programs which use Berkeley DB.
82
83 %description devel -l pl.UTF-8
84 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
85 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
86 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
87 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
88 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
89 dla C, C++, Javy i Perla.
90
91 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
92 programów używających Berkeley DB.
93
94 %package static
95 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
96 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki Berkeley Database
97 Group:          Development/Libraries
98 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
99 %if %{with default_db}
100 Provides:       db-static = %{version}-%{release}
101 Obsoletes:      db-static
102 Obsoletes:      db3-static
103 Obsoletes:      db4-static
104 %endif
105
106 %description static
107 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
108 provides embedded database support for both traditional and
109 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
110 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
111 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
112 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
113
114 This package contains the static libraries for building programs which
115 use Berkeley DB.
116
117 %description static -l pl.UTF-8
118 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
119 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
120 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
121 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
122 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
123 dla C, C++, Javy i Perla.
124
125 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
126 używających Berkeley DB.
127
128 %package cxx
129 Summary:        Berkeley database library for C++
130 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
131 Group:          Libraries
132 %if %{with default_db}
133 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
134 Obsoletes:      db4-cxx
135 %endif
136
137 %description cxx
138 Berkeley database library for C++.
139
140 %description cxx -l pl.UTF-8
141 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
142
143 %package cxx-devel
144 Summary:        Header files for db-cxx library
145 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
146 Group:          Development/Libraries
147 Requires:       %{name}-cxx = %{version}-%{release}
148 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
149 %if %{with default_db}
150 Provides:       db-cxx-devel = %{version}-%{release}
151 Obsoletes:      db-cxx-devel
152 %endif
153 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
154
155 %description cxx-devel
156 Header files for db-cxx library.
157
158 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
159 Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
160
161 %package cxx-static
162 Summary:        Static version of db-cxx library
163 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki db-cxx
164 Group:          Development/Libraries
165 Requires:       %{name}-cxx-devel = %{version}-%{release}
166 %if %{with default_db}
167 Provides:       db-cxx-static = %{version}-%{release}
168 Obsoletes:      db-cxx-static
169 %endif
170 Conflicts:      db-static < 4.2.50-1
171
172 %description cxx-static
173 Static version of db-cxx library.
174
175 %description cxx-static -l pl.UTF-8
176 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
177
178 %package java
179 Summary:        Berkeley database library for Java
180 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
181 Group:          Libraries
182 Requires:       jpackage-utils
183 %if %{with default_db}
184 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
185 Obsoletes:      db-java
186 %endif
187
188 %description java
189 Berkeley database library for Java.
190
191 %description java -l pl.UTF-8
192 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
193
194 %package java-devel
195 Summary:        Development files for db-java library
196 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-java
197 Group:          Development/Languages/Java
198 Requires:       %{name}-java = %{version}-%{release}
199 %if %{with default_db}
200 Provides:       db-java-devel = %{version}-%{release}
201 Obsoletes:      db-java-devel
202 %endif
203 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
204
205 %description java-devel
206 Development files for db-java library.
207
208 %description java-devel -l pl.UTF-8
209 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
210
211 %package tcl
212 Summary:        Berkeley database library for Tcl
213 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
214 Group:          Development/Languages/Tcl
215 Requires:       tcl
216 %if %{with default_db}
217 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
218 Obsoletes:      db4-tcl
219 %endif
220
221 %description tcl
222 Berkeley database library for Tcl.
223
224 %description tcl -l pl.UTF-8
225 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
226
227 %package tcl-devel
228 Summary:        Development files for db-tcl library
229 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
230 Group:          Development/Languages/Tcl
231 Requires:       %{name}-tcl = %{version}-%{release}
232 %if %{with default_db}
233 Provides:       db-tcl-devel = %{version}-%{release}
234 Obsoletes:      db-tcl-devel
235 %endif
236 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
237
238 %description tcl-devel
239 Development files for db-tcl library.
240
241 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
242 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
243
244 %package sql
245 Summary:        SQL layer for Berkeley database library
246 Summary(pl.UTF-8):      Wartstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley
247 Group:          Libraries
248 %if %{with default_bd}
249 Provides:       db-sql = %{version}-%{release}
250 %endif
251
252 %description sql
253 SQL layer for Berkeley database library.
254
255 %description sql -l pl.UTF-8
256 Warstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley.
257
258 %package sql-devel
259 Summary:        Development files for db-sql library
260 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-sql
261 Group:          Development/Libraries
262 Requires:       %{name}-sql = %{version}-%{release}
263 %if %{with default_bd}
264 Provides:       db-sql-devel = %{version}-%{release}
265 Obsoletes:      db-sql-devel
266 %endif
267
268 %description sql-devel
269 Development files for db-sql library.
270
271 %description sql-devel -l pl.UTF-8
272 Pliki programistyczne biblioteki db-sql.
273
274 %package stl
275 Summary:        STL API for Berkeley Database library
276 Summary(pl.UTF-8):      API STL dla biblioteki Berkeley Database
277 Group:          Libraries
278 %if %{with default_db}
279 Provides:       db-stl = %{version}-%{release}
280 %endif
281
282 %description stl
283 STL API for Berkeley database library.
284
285 %description stl -l pl.UTF-8
286 API STL dla biblioteki Berkeley Database.
287
288 %package stl-devel
289 Summary:        Development files for db-stl library
290 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-stl
291 Group:          Development/Libraries
292 Requires:       %{name}-stl = %{version}-%{release}
293 %if %{with default_db}
294 Provides:       db-stl-devel = %{version}-%{release}
295 Obsoletes:      db-stl-devel
296 %endif
297
298 %description stl-devel
299 Development files for db-stl library.
300
301 %description stl-devel -l pl.UTF-8
302 Pliki programistyczne biblioteki db-stl.
303
304 %package sqlite3
305 Summary:        Sqlite3 API for Berkeley Database library
306 Summary(pl.UTF-8):      API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database
307 Group:          Libraries
308 %if %{with default_db}
309 Provides:       db-sqlite3 = %{version}-%{release}
310 %endif
311
312 %description sqlite3
313 Sqlite3 API for Berkeley database library.
314
315 %description sqlite3 -l pl.UTF-8
316 API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database.
317
318 %package sqlite3-devel
319 Summary:        Development files for db-sqlite3 library
320 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3
321 Group:          Development/Libraries
322 Requires:       %{name}-sqlite3 = %{version}-%{release}
323 %if %{with default_db}
324 Provides:       db-sqlite3-devel = %{version}-%{release}
325 Obsoletes:      db-sqlite3-devel
326 %endif
327
328 %description sqlite3-devel
329 Development files for db-sqlite3 library.
330
331 %description sqlite3-devel -l pl.UTF-8
332 Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3.
333
334 %package utils
335 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
336 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
337 Group:          Applications/Databases
338 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
339 Requires:       %{name}-sql = %{version}-%{release}
340 %if %{with default_db}
341 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
342 Obsoletes:      db-utils
343 Obsoletes:      db3-utils
344 Obsoletes:      db4-utils
345 %endif
346
347 %description utils
348 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
349 provides embedded database support for both traditional and
350 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
351 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
352 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
353 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
354
355 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
356 databases.
357
358 %description utils -l pl.UTF-8
359 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
360 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
361 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
362 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
363 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
364 dla C, C++, Javy i Perla.
365
366 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
367 poleceń.
368
369 %prep
370 %setup -q -n db-%{ver}
371
372 %build
373 cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
374
375 JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
376 export JAVACFLAGS
377
378 %if %{with static_libs}
379 cp -a build_unix build_unix.static
380
381 cd build_unix.static
382
383 CC="%{__cc}"
384 CXX="%{__cxx}"
385 CFLAGS="%{rpmcflags}"
386 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
387 LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
388 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
389
390 ../dist/%configure \
391         --disable-shared \
392         --enable-static \
393         --enable-compat185 \
394         --enable-cxx \
395         --enable-dbm \
396         --enable-build_dbm \
397         --enable-posixmutexes
398
399 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
400 #       --enable-dump185 \
401
402 %{__make} library_build
403 cd ..
404 %endif
405
406 cd build_unix
407
408 ../dist/%configure \
409         --prefix=%{_prefix} \
410         --libdir=%{_libdir} \
411         --enable-shared \
412         --disable-static \
413         --enable-compat185 \
414         --enable-cxx \
415         --enable-dbm \
416         --enable-build_dbm \
417         --enable-posixmutexes \
418         --enable-sql \
419         %{?with_sqlite3:--enable-sql_compat} \
420         --enable-sql_codegen \
421         --enable-stl \
422         %{?with_java:--enable-java} \
423         %{?with_tcl:--enable-tcl --with-tcl=/usr/lib}
424
425 %{__make} library_build \
426         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
427         LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
428         LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
429
430 %install
431 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
432 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
433 %if %{with java}
434 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
435 %endif
436
437 %if %{with static_libs}
438 %{__make} -C build_unix.static library_install \
439         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
440         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
441         includedir=%{_includedir}
442 %endif
443
444 %{__make} -C build_unix library_install \
445         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
446         LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
447         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
448         includedir=%{_includedir}
449
450 %if %{with rpm_db}
451 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
452 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
453 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so
454 %endif
455
456 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
457 %if %{with static_libs}
458 mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
459 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
460 %endif
461 %if %{with java}
462 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-%{libver}.jar
463 %endif
464 %if %{with default_db}
465 ln -sf libdb-%{libver}.so libdb.so
466 ln -sf libdb-%{libver}.so libndbm.so
467 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
468 ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
469 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
470 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
471 %if %{with java}
472 ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
473 ln -sf db-%{libver}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
474 %endif
475 %if %{with tcl}
476 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
477 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
478 %endif
479 %if %{with static_libs}
480 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
481 ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
482 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
483 %endif
484 %else
485 %{__rm} libdb.so
486 %{__rm} libdb_cxx.so
487 %{__rm} libdb_sql.so
488 %{__rm} libdb_stl.so
489 %{__rm} libdb-%{major}.so
490 %{__rm} libdb_cxx-%{major}.so
491 %{__rm} libdb_sql-%{major}.so
492 %{__rm} libdb_stl-%{major}.so
493 %if %{with java}
494 %{__rm} libdb_java.so
495 %{__rm} libdb_java-%{major}.so
496 %endif
497 %if %{with tcl}
498 %{__rm} libdb_tcl.so
499 %{__rm} libdb_tcl-%{major}.so
500 %endif
501 %endif
502
503 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
504 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
505
506 cd -
507
508 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
509 mv dbsql dbsql-%{libver}
510 %{?with_default_db:ln -sf dbsql-%{libver} dbsql}
511 for F in db_*; do
512   Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db%{libver}_/')
513   mv $F $Fver
514   %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
515 done
516 cd -
517
518 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
519 cp -a examples/c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
520
521 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
522 cp -a examples/cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
523
524 %if %{with java}
525 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
526 cp -a examples/java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
527 %endif
528
529 # in %doc
530 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
531
532 # don't have csharp subpackages yet
533 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
534
535 %clean
536 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
537
538 %post   -p /sbin/ldconfig
539 %postun -p /sbin/ldconfig
540
541 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
542 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
543
544 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
545 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
546
547 %post   sql -p /sbin/ldconfig
548 %postun sql -p /sbin/ldconfig
549
550 %post   stl -p /sbin/ldconfig
551 %postun stl -p /sbin/ldconfig
552
553 %files
554 %defattr(644,root,root,755)
555 %doc LICENSE README docs/index.html docs/license
556 %if %{with rpm_db}
557 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
558 %else
559 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
560 %endif
561
562 %files devel
563 %defattr(644,root,root,755)
564 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_sql_codegen
565 %{_libdir}/libdb-%{libver}.la
566 %if %{with rpm_db}
567 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
568 %endif
569 %if %{with default_db}
570 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_sql_codegen
571 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{major}.so
572 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
573 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
574 %{_libdir}/libdb.la
575 %{_libdir}/libndbm.la
576 %else
577 %dir %{_includedir}
578 %endif
579 %{_includedir}/db.h
580 %{_includedir}/db_185.h
581 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
582 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
583 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
584 %{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
585 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
586 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
587 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
588 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
589 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
590 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
591 %{_docdir}/db-%{version}-docs/installation
592 %{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
593 %{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
594 %{_docdir}/db-%{version}-docs/upgrading
595 %{_examplesdir}/db-%{version}
596
597 %if %{with static_libs}
598 %files static
599 %defattr(644,root,root,755)
600 %{_libdir}/libdb-%{libver}.a
601 %if %{with default_db}
602 %{_libdir}/libdb.a
603 %{_libdir}/libndbm.a
604 %endif
605 %endif
606
607 %files cxx
608 %defattr(644,root,root,755)
609 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
610
611 %files cxx-devel
612 %defattr(644,root,root,755)
613 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
614 %if %{with default_db}
615 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{major}.so
616 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
617 %{_libdir}/libdb_cxx.la
618 %endif
619 %{_includedir}/db_cxx.h
620 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
621 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
622 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
623 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
624 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
625 %{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
626
627 %if %{with static_libs}
628 %files cxx-static
629 %defattr(644,root,root,755)
630 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
631 %if %{with default_db}
632 %{_libdir}/libdb_cxx.a
633 %endif
634 %endif
635
636 %if %{with java}
637 %files java
638 %defattr(644,root,root,755)
639 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
640 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}_g.so
641 %{_javadir}/db-%{libver}.jar
642 %if %{with default_db}
643 %{_javadir}/db.jar
644 %endif
645
646 %files java-devel
647 %defattr(644,root,root,755)
648 %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
649 %if %{with default_db}
650 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
651 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{major}.so
652 %{_libdir}/libdb_java.la
653 %endif
654 %{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
655 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
656 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
657 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
658 %{_docdir}/db-%{version}-docs/java
659 %{_examplesdir}/db-java-%{version}
660 %endif
661
662 %if %{with tcl}
663 %files tcl
664 %defattr(644,root,root,755)
665 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
666
667 %files tcl-devel
668 %defattr(644,root,root,755)
669 %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
670 %if %{with default_db}
671 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
672 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{major}.so
673 %{_libdir}/libdb_tcl.la
674 %endif
675 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
676 %endif
677
678 %files sql
679 %defattr(644,root,root,755)
680 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.so
681
682 %files sql-devel
683 %defattr(644,root,root,755)
684 %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.la
685 %if %{with default_db}
686 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql.so
687 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{major}.so
688 %endif
689 %{_includedir}/dbsql.h
690 %{_docdir}/db-%{version}-docs/bdb-sql
691
692 %files stl
693 %defattr(644,root,root,755)
694 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.so
695
696 %files stl-devel
697 %defattr(644,root,root,755)
698 %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.la
699 %if %{with default_db}
700 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl.so
701 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{major}.so
702 %endif
703 %{_includedir}/dbstl_base_iterator.h
704 %{_includedir}/dbstl_common.h
705 %{_includedir}/dbstl_container.h
706 %{_includedir}/dbstl_dbc.h
707 %{_includedir}/dbstl_dbt.h
708 %{_includedir}/dbstl_element_ref.h
709 %{_includedir}/dbstl_exception.h
710 %{_includedir}/dbstl_inner_utility.h
711 %{_includedir}/dbstl_map.h
712 %{_includedir}/dbstl_resource_manager.h
713 %{_includedir}/dbstl_set.h
714 %{_includedir}/dbstl_utility.h
715 %{_includedir}/dbstl_vector.h
716
717 %if %{with sqlite3}
718 %files sqlite3
719 %defattr(644,root,root,755)
720 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sqlite3
721 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsqlite3.so
722
723 %files sqlite3-devel
724 %defattr(644,root,root,755)
725 %{_libdir}/libsqlite3.la
726 %{_includedir}/sqlite3.h
727 %endif
728
729 %files utils
730 %defattr(644,root,root,755)
731 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_archive
732 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_checkpoint
733 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_deadlock
734 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_dump
735 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_hotbackup
736 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_load
737 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_log_verify
738 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_printlog
739 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_recover
740 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_replicate
741 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_stat
742 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_tuner
743 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_upgrade
744 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_verify
745 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql-%{libver}
746 %if %{with default_db}
747 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
748 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
749 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
750 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
751 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
752 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
753 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_log_verify
754 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
755 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
756 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_replicate
757 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
758 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_tuner
759 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
760 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
761 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql
762 %endif
This page took 0.213999 seconds and 3 git commands to generate.