]> git.pld-linux.org Git - packages/db5.3.git/blame - db5.3.spec
- up to 5.3.28.0
[packages/db5.3.git] / db5.3.spec
CommitLineData
841072e5
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without java # don't build Java bindings
4%bcond_without tcl # don't build Tcl bindings
5%bcond_without static_libs # don't build static libraries
4e6e1f78 6%bcond_with sqlite3 # build Sqlite3 API libraries
1ac2c874 7%bcond_without default_db # don't use this db as default system db [Th uses DB 5.3]
7837bdca 8%bcond_with rpm_db # install library to rootfs for /bin/rpm
841072e5 9
7837bdca 10%{load:/usr/lib/rpm/macros.d/java}
841072e5
JB
11
12%define major 5
13%define libver %{major}.3
d06fb19b 14%define ver %{libver}.28
841072e5
JB
15%define patchlevel 0
16Summary: Berkeley DB database library for C
17Summary(pl.UTF-8): Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
18Name: db5.3
19Version: %{ver}.%{patchlevel}
d06fb19b 20Release: 1
841072e5
JB
21License: BSD-like (see LICENSE)
22Group: Libraries
dcee36cd 23#Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
841072e5 24Source0: http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
d06fb19b 25# Source0-md5: b99454564d5b4479750567031d66fe24
21bea13e
JB
26Patch0: %{name}-link.patch
27Patch1: %{name}-sql-features.patch
dcee36cd 28URL: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
841072e5
JB
29BuildRequires: automake
30%if %{with java}
31BuildRequires: jdk
32BuildRequires: rpm-javaprov
33%endif
34BuildRequires: libstdc++-devel
35BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.426
36BuildRequires: sed >= 4.0
37%{?with_tcl:BuildRequires: tcl-devel >= 8.4.0}
38Requires: uname(release) >= 2.6.0
39%if %{with default_db}
40Provides: db = %{version}-%{release}
41Provides: db = %{libver}
42Obsoletes: db4
43%endif
44BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
45
46%if %{without default_db}
47%define _includedir %{_prefix}/include/db%{libver}
48%endif
49
50%description
51The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
52provides embedded database support for both traditional and
53client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
54including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
55
56%description -l pl.UTF-8
57Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
58zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
59klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
60Pythonie i Perlu.
61
62%package devel
63Summary: Header files for Berkeley database library
64Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
65Group: Development/Libraries
66Requires: %{name} = %{version}-%{release}
67%if %{with default_db}
68Provides: db-devel = %{version}-%{release}
69Obsoletes: db-devel
70Obsoletes: db3-devel
71Obsoletes: db4-devel
72%endif
73
74%description devel
75The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
76provides embedded database support for both traditional and
77client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
78Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
79transactions, locking, logging, shared memory caching and database
80recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
81
82This package contains the header files, libraries, and documentation
83for building programs which use Berkeley DB.
84
85%description devel -l pl.UTF-8
86Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
87zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
88klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
89funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
90transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
91dla C, C++, Javy i Perla.
92
93Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
94programów używających Berkeley DB.
95
96%package static
97Summary: Static libraries for Berkeley database library
98Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki Berkeley Database
99Group: Development/Libraries
100Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
101%if %{with default_db}
102Provides: db-static = %{version}-%{release}
103Obsoletes: db-static
104Obsoletes: db3-static
105Obsoletes: db4-static
106%endif
107
108%description static
109The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
110provides embedded database support for both traditional and
111client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
112Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
113transactions, locking, logging, shared memory caching and database
114recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
115
116This package contains the static libraries for building programs which
117use Berkeley DB.
118
119%description static -l pl.UTF-8
120Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
121zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
122klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
123funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
124transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
125dla C, C++, Javy i Perla.
126
127Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
128używających Berkeley DB.
129
130%package cxx
131Summary: Berkeley database library for C++
132Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
133Group: Libraries
134%if %{with default_db}
135Provides: db-cxx = %{version}-%{release}
136Obsoletes: db4-cxx
137%endif
138
139%description cxx
140Berkeley database library for C++.
141
142%description cxx -l pl.UTF-8
143Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
144
145%package cxx-devel
146Summary: Header files for db-cxx library
147Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
148Group: Development/Libraries
149Requires: %{name}-cxx = %{version}-%{release}
150Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
151%if %{with default_db}
152Provides: db-cxx-devel = %{version}-%{release}
153Obsoletes: db-cxx-devel
154%endif
155Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
156
157%description cxx-devel
158Header files for db-cxx library.
159
160%description cxx-devel -l pl.UTF-8
161Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
162
163%package cxx-static
164Summary: Static version of db-cxx library
165Summary(pl.UTF-8): Statyczna wersja biblioteki db-cxx
166Group: Development/Libraries
167Requires: %{name}-cxx-devel = %{version}-%{release}
168%if %{with default_db}
169Provides: db-cxx-static = %{version}-%{release}
170Obsoletes: db-cxx-static
171%endif
172Conflicts: db-static < 4.2.50-1
173
174%description cxx-static
175Static version of db-cxx library.
176
177%description cxx-static -l pl.UTF-8
178Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
179
180%package java
181Summary: Berkeley database library for Java
182Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
183Group: Libraries
184Requires: jpackage-utils
185%if %{with default_db}
186Provides: db-java = %{version}-%{release}
187Obsoletes: db-java
188%endif
189
190%description java
191Berkeley database library for Java.
192
193%description java -l pl.UTF-8
194Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
195
196%package java-devel
197Summary: Development files for db-java library
198Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-java
199Group: Development/Languages/Java
200Requires: %{name}-java = %{version}-%{release}
201%if %{with default_db}
202Provides: db-java-devel = %{version}-%{release}
203Obsoletes: db-java-devel
204%endif
205Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
206
207%description java-devel
208Development files for db-java library.
209
210%description java-devel -l pl.UTF-8
211Pliki programistyczne biblioteki db-java.
212
213%package tcl
214Summary: Berkeley database library for Tcl
215Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
216Group: Development/Languages/Tcl
217Requires: tcl
218%if %{with default_db}
219Provides: db-tcl = %{version}-%{release}
220Obsoletes: db4-tcl
221%endif
222
223%description tcl
224Berkeley database library for Tcl.
225
226%description tcl -l pl.UTF-8
227Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
228
229%package tcl-devel
230Summary: Development files for db-tcl library
231Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
232Group: Development/Languages/Tcl
233Requires: %{name}-tcl = %{version}-%{release}
234%if %{with default_db}
235Provides: db-tcl-devel = %{version}-%{release}
236Obsoletes: db-tcl-devel
237%endif
238Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
239
240%description tcl-devel
241Development files for db-tcl library.
242
243%description tcl-devel -l pl.UTF-8
244Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
245
246%package sql
247Summary: SQL layer for Berkeley database library
248Summary(pl.UTF-8): Wartstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley
249Group: Libraries
21bea13e 250%if %{with default_db}
841072e5
JB
251Provides: db-sql = %{version}-%{release}
252%endif
253
254%description sql
255SQL layer for Berkeley database library.
256
257%description sql -l pl.UTF-8
258Warstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley.
259
260%package sql-devel
261Summary: Development files for db-sql library
262Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sql
263Group: Development/Libraries
264Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
21bea13e 265%if %{with default_db}
841072e5
JB
266Provides: db-sql-devel = %{version}-%{release}
267Obsoletes: db-sql-devel
268%endif
269
270%description sql-devel
271Development files for db-sql library.
272
273%description sql-devel -l pl.UTF-8
274Pliki programistyczne biblioteki db-sql.
275
276%package stl
277Summary: STL API for Berkeley Database library
278Summary(pl.UTF-8): API STL dla biblioteki Berkeley Database
279Group: Libraries
280%if %{with default_db}
281Provides: db-stl = %{version}-%{release}
282%endif
283
284%description stl
285STL API for Berkeley database library.
286
287%description stl -l pl.UTF-8
288API STL dla biblioteki Berkeley Database.
289
290%package stl-devel
291Summary: Development files for db-stl library
292Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-stl
293Group: Development/Libraries
294Requires: %{name}-stl = %{version}-%{release}
295%if %{with default_db}
296Provides: db-stl-devel = %{version}-%{release}
297Obsoletes: db-stl-devel
298%endif
299
300%description stl-devel
301Development files for db-stl library.
302
303%description stl-devel -l pl.UTF-8
304Pliki programistyczne biblioteki db-stl.
305
306%package sqlite3
307Summary: Sqlite3 API for Berkeley Database library
308Summary(pl.UTF-8): API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database
309Group: Libraries
310%if %{with default_db}
311Provides: db-sqlite3 = %{version}-%{release}
312%endif
313
314%description sqlite3
315Sqlite3 API for Berkeley database library.
316
317%description sqlite3 -l pl.UTF-8
318API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database.
319
320%package sqlite3-devel
321Summary: Development files for db-sqlite3 library
322Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3
323Group: Development/Libraries
324Requires: %{name}-sqlite3 = %{version}-%{release}
325%if %{with default_db}
326Provides: db-sqlite3-devel = %{version}-%{release}
327Obsoletes: db-sqlite3-devel
328%endif
329
330%description sqlite3-devel
331Development files for db-sqlite3 library.
332
333%description sqlite3-devel -l pl.UTF-8
334Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3.
335
336%package utils
337Summary: Command line tools for managing Berkeley DB databases
338Summary(pl.UTF-8): Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
339Group: Applications/Databases
340Requires: %{name} = %{version}-%{release}
341Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
342%if %{with default_db}
343Provides: db-utils = %{version}-%{release}
344Obsoletes: db-utils
345Obsoletes: db3-utils
346Obsoletes: db4-utils
347%endif
348
349%description utils
350The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
351provides embedded database support for both traditional and
352client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
353Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
354transactions, locking, logging, shared memory caching and database
355recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
356
357This package contains command line tools for managing Berkeley DB
358databases.
359
360%description utils -l pl.UTF-8
361Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
362zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
363klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
364funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
365transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
366dla C, C++, Javy i Perla.
367
368Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
369poleceń.
370
371%prep
372%setup -q -n db-%{ver}
21bea13e
JB
373%patch0 -p1
374%patch1 -p1
841072e5
JB
375
376%build
377cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
378
379JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
380export JAVACFLAGS
381
382%if %{with static_libs}
383cp -a build_unix build_unix.static
384
385cd build_unix.static
386
387CC="%{__cc}"
388CXX="%{__cxx}"
389CFLAGS="%{rpmcflags}"
390CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
391LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
392export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
393
394../dist/%configure \
395 --disable-shared \
396 --enable-static \
397 --enable-compat185 \
398 --enable-cxx \
399 --enable-dbm \
400 --enable-build_dbm \
401 --enable-posixmutexes
402
403# (temporarily?) disabled because of compilation errors:
404# --enable-dump185 \
405
406%{__make} library_build
407cd ..
408%endif
409
410cd build_unix
411
412../dist/%configure \
413 --prefix=%{_prefix} \
414 --libdir=%{_libdir} \
415 --enable-shared \
416 --disable-static \
417 --enable-compat185 \
418 --enable-cxx \
419 --enable-dbm \
420 --enable-build_dbm \
421 --enable-posixmutexes \
422 --enable-sql \
4e6e1f78 423 %{?with_sqlite3:--enable-sql_compat} \
841072e5
JB
424 --enable-sql_codegen \
425 --enable-stl \
426 %{?with_java:--enable-java} \
427 %{?with_tcl:--enable-tcl --with-tcl=/usr/lib}
428
429%{__make} library_build \
430 TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
431 LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
432 LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
433
434%install
435rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
436install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
437%if %{with java}
438install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
439%endif
440
441%if %{with static_libs}
442%{__make} -C build_unix.static library_install \
443 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
444 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
445 includedir=%{_includedir}
446%endif
447
448%{__make} -C build_unix library_install \
449 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
450 LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
451 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
452 includedir=%{_includedir}
453
7837bdca 454%if %{with rpm_db}
841072e5
JB
455install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
456mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
7837bdca 457ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so
841072e5
JB
458%endif
459
460cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
461%if %{with static_libs}
462mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
463mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
464%endif
465%if %{with java}
466mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-%{libver}.jar
467%endif
468%if %{with default_db}
7837bdca
JR
469ln -sf libdb-%{libver}.so libdb.so
470ln -sf libdb-%{libver}.so libndbm.so
841072e5
JB
471ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
472ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
473ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
474ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
475%if %{with java}
476ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
477ln -sf db-%{libver}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
478%endif
479%if %{with tcl}
480ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
481ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
482%endif
483%if %{with static_libs}
484ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
485ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
486ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
487%endif
7837bdca
JR
488%else
489%{__rm} libdb.so
490%{__rm} libdb_cxx.so
491%{__rm} libdb_sql.so
492%{__rm} libdb_stl.so
493%{__rm} libdb-%{major}.so
494%{__rm} libdb_cxx-%{major}.so
495%{__rm} libdb_sql-%{major}.so
496%{__rm} libdb_stl-%{major}.so
497%if %{with java}
498%{__rm} libdb_java.so
499%{__rm} libdb_java-%{major}.so
500%endif
501%if %{with tcl}
502%{__rm} libdb_tcl.so
503%{__rm} libdb_tcl-%{major}.so
504%endif
841072e5
JB
505%endif
506
507sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
508sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
509
510cd -
511
512cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
513mv dbsql dbsql-%{libver}
514%{?with_default_db:ln -sf dbsql-%{libver} dbsql}
515for F in db_*; do
516 Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db%{libver}_/')
517 mv $F $Fver
518 %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
519done
520cd -
521
522install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
523cp -a examples/c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
524
525install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
526cp -a examples/cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
527
528%if %{with java}
529install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
530cp -a examples/java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
531%endif
532
533# in %doc
534%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
535
536# don't have csharp subpackages yet
537%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
538
539%clean
540rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
541
542%post -p /sbin/ldconfig
543%postun -p /sbin/ldconfig
544
545%post tcl -p /sbin/ldconfig
546%postun tcl -p /sbin/ldconfig
547
548%post cxx -p /sbin/ldconfig
549%postun cxx -p /sbin/ldconfig
550
551%post sql -p /sbin/ldconfig
552%postun sql -p /sbin/ldconfig
553
554%post stl -p /sbin/ldconfig
555%postun stl -p /sbin/ldconfig
556
557%files
558%defattr(644,root,root,755)
559%doc LICENSE README docs/index.html docs/license
7837bdca 560%if %{with rpm_db}
841072e5
JB
561%attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
562%else
563%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
564%endif
565
566%files devel
567%defattr(644,root,root,755)
568%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_sql_codegen
569%{_libdir}/libdb-%{libver}.la
7837bdca
JR
570%if %{with rpm_db}
571%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
572%endif
841072e5
JB
573%if %{with default_db}
574%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_sql_codegen
841072e5
JB
575%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{major}.so
576%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
577%attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
578%{_libdir}/libdb.la
579%{_libdir}/libndbm.la
580%else
581%dir %{_includedir}
582%endif
583%{_includedir}/db.h
584%{_includedir}/db_185.h
585%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
586%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
587%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
588%{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
589%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
590%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
591%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
592%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
593%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
594%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
595%{_docdir}/db-%{version}-docs/installation
596%{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
597%{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
598%{_docdir}/db-%{version}-docs/upgrading
599%{_examplesdir}/db-%{version}
600
601%if %{with static_libs}
602%files static
603%defattr(644,root,root,755)
604%{_libdir}/libdb-%{libver}.a
605%if %{with default_db}
606%{_libdir}/libdb.a
607%{_libdir}/libndbm.a
608%endif
609%endif
610
611%files cxx
612%defattr(644,root,root,755)
613%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
614
615%files cxx-devel
616%defattr(644,root,root,755)
617%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
618%if %{with default_db}
619%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{major}.so
620%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
621%{_libdir}/libdb_cxx.la
622%endif
623%{_includedir}/db_cxx.h
624%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
625%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
626%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
627%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
628%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
629%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
630
631%if %{with static_libs}
632%files cxx-static
633%defattr(644,root,root,755)
634%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
635%if %{with default_db}
636%{_libdir}/libdb_cxx.a
637%endif
638%endif
639
640%if %{with java}
641%files java
642%defattr(644,root,root,755)
643%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
644%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}_g.so
645%{_javadir}/db-%{libver}.jar
646%if %{with default_db}
647%{_javadir}/db.jar
648%endif
649
650%files java-devel
651%defattr(644,root,root,755)
652%{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
653%if %{with default_db}
654%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
655%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{major}.so
656%{_libdir}/libdb_java.la
657%endif
658%{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
659%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
660%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
661%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
662%{_docdir}/db-%{version}-docs/java
663%{_examplesdir}/db-java-%{version}
664%endif
665
666%if %{with tcl}
667%files tcl
668%defattr(644,root,root,755)
669%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
670
671%files tcl-devel
672%defattr(644,root,root,755)
673%{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
674%if %{with default_db}
675%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
676%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{major}.so
677%{_libdir}/libdb_tcl.la
678%endif
679%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
680%endif
681
682%files sql
683%defattr(644,root,root,755)
684%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.so
685
686%files sql-devel
687%defattr(644,root,root,755)
688%{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.la
689%if %{with default_db}
690%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql.so
691%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{major}.so
692%endif
693%{_includedir}/dbsql.h
694%{_docdir}/db-%{version}-docs/bdb-sql
695
696%files stl
697%defattr(644,root,root,755)
698%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.so
699
700%files stl-devel
701%defattr(644,root,root,755)
702%{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.la
703%if %{with default_db}
704%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl.so
705%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{major}.so
706%endif
707%{_includedir}/dbstl_base_iterator.h
708%{_includedir}/dbstl_common.h
709%{_includedir}/dbstl_container.h
710%{_includedir}/dbstl_dbc.h
711%{_includedir}/dbstl_dbt.h
712%{_includedir}/dbstl_element_ref.h
713%{_includedir}/dbstl_exception.h
714%{_includedir}/dbstl_inner_utility.h
715%{_includedir}/dbstl_map.h
716%{_includedir}/dbstl_resource_manager.h
717%{_includedir}/dbstl_set.h
718%{_includedir}/dbstl_utility.h
719%{_includedir}/dbstl_vector.h
720
4e6e1f78 721%if %{with sqlite3}
841072e5
JB
722%files sqlite3
723%defattr(644,root,root,755)
724%attr(755,root,root) %{_bindir}/sqlite3
725%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsqlite3.so
726
727%files sqlite3-devel
728%defattr(644,root,root,755)
729%{_libdir}/libsqlite3.la
730%{_includedir}/sqlite3.h
4e6e1f78 731%endif
841072e5
JB
732
733%files utils
734%defattr(644,root,root,755)
735%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_archive
736%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_checkpoint
737%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_deadlock
738%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_dump
739%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_hotbackup
740%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_load
741%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_log_verify
742%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_printlog
743%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_recover
744%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_replicate
745%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_stat
746%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_tuner
747%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_upgrade
748%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_verify
749%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql-%{libver}
750%if %{with default_db}
751%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
752%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
753%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
754%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
755%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
756%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
757%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_log_verify
758%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
759%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
760%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_replicate
761%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
762%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_tuner
763%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
764%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
765%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql
766%endif
This page took 0.238119 seconds and 4 git commands to generate.