- added default_db bcond (now off by default)
[packages/db4.8.git] / db4.8.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  java            # don't build Java bindings
4 %bcond_without  tcl             # don't build Tcl bindings
5 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
6 %bcond_with     default_db      # use this db as default system db
7
8 %include        /usr/lib/rpm/macros.java
9
10 %define         libver          4.8
11 %define         ver             %{libver}.30
12 %define         patchlevel      0
13 Summary:        Berkeley DB database library for C
14 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
15 Name:           db4.8
16 Version:        %{ver}.%{patchlevel}
17 Release:        1
18 Epoch:          0
19 License:        GPL-like (see LICENSE)
20 Group:          Libraries
21 #Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/index-082944.html
22 Source0:        http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
23 # Source0-md5:  f80022099c5742cd179343556179aa8c
24 # %%patchset_source -f http://download.oracle.com/berkeley-db/patches/db/%{ver}/patch.%{ver}.%g 1 %{patchlevel}
25 URL:            http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/index.html
26 BuildRequires:  automake
27 %if %{with java}
28 BuildRequires:  jdk
29 BuildRequires:  rpm-javaprov
30 %endif
31 BuildRequires:  libstdc++-devel
32 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.426
33 BuildRequires:  sed >= 4.0
34 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel >= 8.4.0}
35 Requires:       uname(release) >= 2.6.0
36 %if %{with default_db}
37 Provides:       db = %{version}-%{release}
38 Provides:       db = %{libver}
39 Obsoletes:      db4
40 %endif
41 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
42
43 %if %{without default_db}
44 %define         _includedir     %{_prefix}/include/db%{libver}
45 %endif
46
47 %description
48 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
49 provides embedded database support for both traditional and
50 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
51 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
52
53 %description -l pl.UTF-8
54 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
55 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
56 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
57 Pythonie i Perlu.
58
59 %package devel
60 Summary:        Header files for Berkeley database library
61 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
62 Group:          Development/Libraries
63 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
64 %if %{with default_db}
65 Provides:       db-devel = %{version}-%{release}
66 Obsoletes:      db-devel
67 Obsoletes:      db3-devel
68 Obsoletes:      db4-devel
69 %endif
70
71 %description devel
72 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
73 provides embedded database support for both traditional and
74 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
75 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
76 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
77 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
78
79 This package contains the header files, libraries, and documentation
80 for building programs which use Berkeley DB.
81
82 %description devel -l pl.UTF-8
83 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
84 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
85 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
86 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
87 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
88 dla C, C++, Javy i Perla.
89
90 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
91 programów używających Berkeley DB.
92
93 %package static
94 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
95 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki Berkeley Database
96 Group:          Development/Libraries
97 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
98 %if %{with default_db}
99 Provides:       db-static = %{version}-%{release}
100 Obsoletes:      db-static
101 Obsoletes:      db3-static
102 Obsoletes:      db4-static
103 %endif
104
105 %description static
106 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
107 provides embedded database support for both traditional and
108 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
109 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
110 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
111 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
112
113 This package contains the static libraries for building programs which
114 use Berkeley DB.
115
116 %description static -l pl.UTF-8
117 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
118 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
119 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
120 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
121 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
122 dla C, C++, Javy i Perla.
123
124 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
125 używających Berkeley DB.
126
127 %package cxx
128 Summary:        Berkeley database library for C++
129 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
130 Group:          Libraries
131 %if %{with default_db}
132 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
133 Obsoletes:      db4-cxx
134 %endif
135
136 %description cxx
137 Berkeley database library for C++.
138
139 %description cxx -l pl.UTF-8
140 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
141
142 %package cxx-devel
143 Summary:        Header files for db-cxx library
144 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
145 Group:          Development/Libraries
146 Requires:       %{name}-cxx = %{epoch}:%{version}-%{release}
147 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
148 %if %{with default_db}
149 Provides:       db-cxx-devel = %{version}-%{release}
150 Obsoletes:      db-cxx-devel
151 %endif
152 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
153
154 %description cxx-devel
155 Header files for db-cxx library.
156
157 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
158 Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
159
160 %package cxx-static
161 Summary:        Static version of db-cxx library
162 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki db-cxx
163 Group:          Development/Libraries
164 Requires:       %{name}-cxx-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
165 %if %{with default_db}
166 Provides:       db-cxx-static = %{version}-%{release}
167 Obsoletes:      db-cxx-static
168 %endif
169 Conflicts:      db-static < 4.2.50-1
170
171 %description cxx-static
172 Static version of db-cxx library.
173
174 %description cxx-static -l pl.UTF-8
175 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
176
177 %package java
178 Summary:        Berkeley database library for Java
179 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
180 Group:          Libraries
181 Requires:       jpackage-utils
182 %if %{with default_db}
183 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
184 # db.jar conflicts
185 Obsoletes:      db-java
186 %endif
187
188 %description java
189 Berkeley database library for Java.
190
191 %description java -l pl.UTF-8
192 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
193
194 %package java-devel
195 Summary:        Development files for db-java library
196 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-java
197 Group:          Development/Languages/Java
198 Requires:       %{name}-java = %{epoch}:%{version}-%{release}
199 %if %{with default_db}
200 Provides:       db-java-devel = %{version}-%{release}
201 Obsoletes:      db-java-devel
202 %endif
203 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
204
205 %description java-devel
206 Development files for db-java library.
207
208 %description java-devel -l pl.UTF-8
209 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
210
211 %package tcl
212 Summary:        Berkeley database library for Tcl
213 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
214 Group:          Development/Languages/Tcl
215 Requires:       tcl
216 %if %{with default_db}
217 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
218 Obsoletes:      db4-tcl
219 %endif
220
221 %description tcl
222 Berkeley database library for Tcl.
223
224 %description tcl -l pl.UTF-8
225 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
226
227 %package tcl-devel
228 Summary:        Development files for db-tcl library
229 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
230 Group:          Development/Languages/Tcl
231 Requires:       %{name}-tcl = %{epoch}:%{version}-%{release}
232 %if %{with default_db}
233 Provides:       db-tcl-devel = %{version}-%{release}
234 Obsoletes:      db-tcl-devel
235 %endif
236 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
237
238 %description tcl-devel
239 Development files for db-tcl library.
240
241 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
242 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
243
244 %package utils
245 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
246 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
247 Group:          Applications/Databases
248 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
249 %if %{with default_db}
250 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
251 Obsoletes:      db-utils
252 Obsoletes:      db3-utils
253 Obsoletes:      db4-utils
254 %endif
255
256 %description utils
257 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
258 provides embedded database support for both traditional and
259 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
260 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
261 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
262 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
263
264 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
265 databases.
266
267 %description utils -l pl.UTF-8
268 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
269 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
270 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
271 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
272 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
273 dla C, C++, Javy i Perla.
274
275 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
276 poleceń.
277
278 %prep
279 %setup -q -n db-%{ver}
280 # official patches
281 #%%patchset_patch 1 %{patchlevel}
282
283 %build
284 cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
285
286 JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
287 export JAVACFLAGS
288
289 %if %{with static_libs}
290 cp -a build_unix build_unix.static
291
292 cd build_unix.static
293
294 CC="%{__cc}"
295 CXX="%{__cxx}"
296 CFLAGS="%{rpmcflags}"
297 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
298 LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
299 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
300
301 ../dist/%configure \
302         --enable-compat185 \
303         --disable-shared \
304         --enable-static \
305         --enable-posixmutexes \
306         --enable-cxx
307
308 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
309 #       --enable-dump185 \
310
311 %{__make} library_build
312 cd ..
313 %endif
314
315 cd build_unix
316
317 ../dist/%configure \
318         --prefix=%{_prefix} \
319         --libdir=%{_libdir} \
320         --enable-compat185 \
321         --enable-posixmutexes \
322         --enable-cxx \
323         %{?with_tcl:--enable-tcl} \
324         %{?with_tcl:--with-tcl=/usr/lib} \
325         %{?with_java:--enable-java} \
326         --disable-static \
327         --enable-shared
328
329 %{__make} library_build \
330         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
331         LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
332         LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
333
334 %install
335 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
336 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
337 %if %{with java}
338 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
339 %endif
340
341 %if %{with static_libs}
342 %{__make} -C build_unix.static library_install \
343         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
344         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
345         includedir=%{_includedir}
346 %endif
347
348 %{__make} -C build_unix library_install \
349         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
350         LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
351         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
352         includedir=%{_includedir}
353
354 %if %{with default_db}
355 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
356 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
357 %endif
358
359 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
360 %if %{with static_libs}
361 mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
362 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
363 %endif
364 %if %{with java}
365 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
366 %endif
367 %if %{with default_db}
368 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb.so
369 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb4.so
370 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb-%{libver}.so
371 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libndbm.so
372 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
373 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb4.la
374 ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
375 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
376 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
377 %if %{with java}
378 ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
379 %endif
380 %if %{with tcl}
381 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
382 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
383 %endif
384 %if %{with static_libs}
385 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
386 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb4.a
387 ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
388 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
389 %endif
390 %endif
391
392 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
393 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
394
395 cd -
396 rm -f examples_c*/tags
397 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
398 cp -rf examples_c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
399
400 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
401 cp -rf examples_cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
402
403 %if %{with java}
404 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
405 cp -rf examples_java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
406 %endif
407
408 # in %doc
409 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
410
411 # don't have csharp subpackages yet
412 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
413
414 %clean
415 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
416
417 %post   -p /sbin/ldconfig
418 %postun -p /sbin/ldconfig
419
420 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
421 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
422
423 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
424 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
425
426 %files
427 %defattr(644,root,root,755)
428 %doc LICENSE README docs/index.html docs/license
429 %if %{with default_db}
430 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
431 %else
432 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
433 %endif
434
435 %files devel
436 %defattr(644,root,root,755)
437 %{_libdir}/libdb-%{libver}.la
438 %if %{with default_db}
439 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
440 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb4.so
441 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
442 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
443 %{_libdir}/libdb4.la
444 %{_libdir}/libdb.la
445 %{_libdir}/libndbm.la
446 %else
447 %dir %{_includedir}
448 %endif
449 %{_includedir}/db.h
450 %{_includedir}/db_185.h
451 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
452 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
453 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
454 %{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
455 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
456 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
457 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
458 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
459 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
460 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
461 %{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
462 %{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
463 %{_examplesdir}/db-%{version}
464
465 %if %{with static_libs}
466 %files static
467 %defattr(644,root,root,755)
468 %{_libdir}/libdb-%{libver}.a
469 %if %{with default_db}
470 %{_libdir}/libdb4.a
471 %{_libdir}/libdb.a
472 %{_libdir}/libndbm.a
473 %endif
474 %endif
475
476 %files cxx
477 %defattr(644,root,root,755)
478 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
479
480 %files cxx-devel
481 %defattr(644,root,root,755)
482 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
483 %if %{with default_db}
484 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
485 %{_libdir}/libdb_cxx.la
486 %endif
487 %{_includedir}/db_cxx.h
488 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
489 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
490 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
491 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
492 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
493 %{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
494
495 %if %{with static_libs}
496 %files cxx-static
497 %defattr(644,root,root,755)
498 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
499 %if %{with default_db}
500 %{_libdir}/libdb_cxx.a
501 %endif
502 %endif
503
504 %if %{with java}
505 %files java
506 %defattr(644,root,root,755)
507 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
508 %{_javadir}/db.jar
509
510 %files java-devel
511 %defattr(644,root,root,755)
512 %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
513 %if %{with default_db}
514 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
515 %{_libdir}/libdb_java.la
516 %endif
517 %{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
518 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
519 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
520 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
521 %{_docdir}/db-%{version}-docs/java
522 %{_examplesdir}/db-java-%{version}
523 %endif
524
525 %if %{with tcl}
526 %files tcl
527 %defattr(644,root,root,755)
528 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
529
530 %files tcl-devel
531 %defattr(644,root,root,755)
532 %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
533 %if %{with default_db}
534 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
535 %{_libdir}/libdb_tcl.la
536 %endif
537 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
538 %endif
539
540 %files utils
541 %defattr(644,root,root,755)
542 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_archive
543 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_checkpoint
544 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_deadlock
545 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump
546 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_hotbackup
547 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_load
548 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_printlog
549 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_recover
550 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_sql
551 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_stat
552 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_upgrade
553 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_verify
This page took 0.097853 seconds and 3 git commands to generate.