- updated to 4.8.26
[packages/db4.8.git] / db4.8.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  java            # don't build java bindings
4 %bcond_without  tcl             # don't build Tcl bindings
5 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
6
7 %if "%{pld_release}" == "ti"
8 %bcond_without  java_sun        # build with gcj
9 %else
10 %bcond_with     java_sun        # build with java-sun
11 %endif
12
13 %include        /usr/lib/rpm/macros.java
14
15 %define         libver          4.8
16 %define         ver                     %{libver}.26
17 %define         patchlevel      0
18 Summary:        Berkeley DB database library for C
19 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
20 Name:           db4.8
21 Version:        %{ver}.%{patchlevel}
22 Release:        1
23 Epoch:          0
24 License:        GPL-like (see LICENSE)
25 Group:          Libraries
26 Source0:        http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
27 # Source0-md5:  3476bac9ec0f3c40729c8a404151d5e3
28 # %%patchset_source -f http://www.oracle.com/technology/products/berkeley-db/db/update/%{ver}/patch.%{ver}.%g 1 %{patchlevel}
29 URL:            http://www.oracle.com/technology/products/berkeley-db/index.html
30 BuildRequires:  automake
31 BuildRequires:  ed
32 %if %{with java}
33 %{!?with_java_sun:BuildRequires:        java-gcj-compat-devel}
34 %{?with_java_sun:BuildRequires: java-sun}
35 BuildRequires:  rpm >= 4.4.9-56
36 BuildRequires:  rpm-javaprov
37 %endif
38 BuildRequires:  libstdc++-devel
39 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.426
40 BuildRequires:  sed >= 4.0
41 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel >= 8.4.0}
42 Requires:       uname(release) >= 2.6.0
43 Provides:       db = %{version}-%{release}
44 Provides:       db = %{libver}
45 Obsoletes:      db4
46 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
47
48 %description
49 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
50 provides embedded database support for both traditional and
51 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
52 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
53
54 %description -l pl.UTF-8
55 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
56 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
57 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
58 Pythonie i Perlu.
59
60 %package devel
61 Summary:        Header files for Berkeley database library
62 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
63 Group:          Development/Libraries
64 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
65 Provides:       db-devel = %{version}-%{release}
66 Obsoletes:      db-devel
67 Obsoletes:      db3-devel
68 Obsoletes:      db4-devel
69
70 %description devel
71 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
72 provides embedded database support for both traditional and
73 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
74 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
75 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
76 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
77
78 This package contains the header files, libraries, and documentation
79 for building programs which use Berkeley DB.
80
81 %description devel -l pl.UTF-8
82 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
83 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
84 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
85 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
86 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
87 dla C, C++, Javy i Perla.
88
89 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
90 programów używających Berkeley DB.
91
92 %package static
93 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
94 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki Berkeley Database
95 Group:          Development/Libraries
96 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
97 Provides:       db-static = %{version}-%{release}
98 Obsoletes:      db-static
99 Obsoletes:      db3-static
100 Obsoletes:      db4-static
101
102 %description static
103 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
104 provides embedded database support for both traditional and
105 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
106 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
107 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
108 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
109
110 This package contains the static libraries for building programs which
111 use Berkeley DB.
112
113 %description static -l pl.UTF-8
114 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
115 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
116 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
117 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
118 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
119 dla C, C++, Javy i Perla.
120
121 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
122 używających Berkeley DB.
123
124 %package cxx
125 Summary:        Berkeley database library for C++
126 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
127 Group:          Libraries
128 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
129 Obsoletes:      db4-cxx
130
131 %description cxx
132 Berkeley database library for C++.
133
134 %description cxx -l pl.UTF-8
135 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
136
137 %package cxx-devel
138 Summary:        Header files for db-cxx library
139 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
140 Group:          Development/Libraries
141 Requires:       %{name}-cxx = %{epoch}:%{version}-%{release}
142 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
143 Provides:       db-cxx-devel = %{version}-%{release}
144 Obsoletes:      db-cxx-devel
145 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
146
147 %description cxx-devel
148 Header files for db-cxx library.
149
150 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
151 Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
152
153 %package cxx-static
154 Summary:        Static version of db-cxx library
155 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki db-cxx
156 Group:          Development/Libraries
157 Requires:       %{name}-cxx-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
158 Provides:       db-cxx-static = %{version}-%{release}
159 Obsoletes:      db-cxx-static
160 Conflicts:      db-static < 4.2.50-1
161
162 %description cxx-static
163 Static version of db-cxx library.
164
165 %description cxx-static -l pl.UTF-8
166 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
167
168 %package java
169 Summary:        Berkeley database library for Java
170 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
171 Group:          Libraries
172 Requires:       jpackage-utils
173 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
174 # db.jar conflicts
175 Obsoletes:      db-java
176
177 %description java
178 Berkeley database library for Java.
179
180 %description java -l pl.UTF-8
181 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
182
183 %package java-devel
184 Summary:        Development files for db-java library
185 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-java
186 Group:          Development/Languages/Java
187 Requires:       %{name}-java = %{epoch}:%{version}-%{release}
188 Provides:       db-java-devel = %{version}-%{release}
189 Obsoletes:      db-java-devel
190 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
191
192 %description java-devel
193 Development files for db-java library.
194
195 %description java-devel -l pl.UTF-8
196 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
197
198 %package tcl
199 Summary:        Berkeley database library for Tcl
200 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
201 Group:          Development/Languages/Tcl
202 Requires:       tcl
203 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
204 Obsoletes:      db4-tcl
205
206 %description tcl
207 Berkeley database library for Tcl.
208
209 %description tcl -l pl.UTF-8
210 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
211
212 %package tcl-devel
213 Summary:        Development files for db-tcl library
214 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
215 Group:          Development/Languages/Tcl
216 Requires:       %{name}-tcl = %{epoch}:%{version}-%{release}
217 Provides:       db-tcl-devel = %{version}-%{release}
218 Obsoletes:      db-tcl-devel
219 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
220
221 %description tcl-devel
222 Development files for db-tcl library.
223
224 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
225 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
226
227 %package utils
228 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
229 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
230 Group:          Applications/Databases
231 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
232 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
233 Obsoletes:      db-utils
234 Obsoletes:      db3-utils
235 Obsoletes:      db4-utils
236
237 %description utils
238 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
239 provides embedded database support for both traditional and
240 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
241 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
242 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
243 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
244
245 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
246 databases.
247
248 %description utils -l pl.UTF-8
249 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
250 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
251 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
252 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
253 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
254 dla C, C++, Javy i Perla.
255
256 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
257 poleceń.
258
259 %prep
260 %setup -q -n db-%{ver}
261
262 # official patches
263 #%%patchset_patch 1 %{patchlevel}
264
265 %build
266 cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
267
268 JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
269 export JAVACFLAGS
270
271 %if %{with static_libs}
272 cp -a build_unix build_unix.static
273
274 cd build_unix.static
275
276 CC="%{__cc}"
277 CXX="%{__cxx}"
278 CFLAGS="%{rpmcflags}"
279 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
280 LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
281
282 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
283
284 ../dist/%configure \
285         --enable-compat185 \
286         --disable-shared \
287         --enable-static \
288         --enable-posixmutexes \
289         --enable-cxx
290
291 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
292 #       --enable-dump185 \
293
294 %{__make} library_build
295 cd ..
296 %endif
297
298 cd build_unix
299
300 ../dist/%configure \
301         --prefix=%{_prefix} \
302         --libdir=%{_libdir} \
303         --enable-compat185 \
304         --enable-posixmutexes \
305         --enable-cxx \
306         %{?with_tcl:--enable-tcl} \
307         %{?with_tcl:--with-tcl=/usr/lib} \
308         %{?with_java:--enable-java} \
309         --disable-static \
310         --enable-shared
311
312 %{__make} library_build \
313         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
314         LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
315         LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
316
317 %install
318 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
319 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir},/%{_lib}}
320 %if %{with java}
321 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
322 %endif
323
324 %if %{with static_libs}
325 %{__make} -C build_unix.static library_install \
326         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
327         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
328 %endif
329
330 %{__make} -C build_unix library_install \
331         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
332         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
333         LIB_INSTALL_FILE_LIST=""
334
335 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
336
337 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
338 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb.so
339 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb4.so
340 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb-%{libver}.so
341 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libndbm.so
342 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
343 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb4.la
344 ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
345 %if %{with java}
346 ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
347 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
348 %endif
349 %if %{with tcl}
350 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
351 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
352 %endif
353 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
354 %if %{with static_libs}
355 mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
356 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
357 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb4.a
358 ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
359 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
360 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
361 %endif
362 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
363
364 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
365 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
366
367 cd -
368 rm -f examples_c*/tags
369 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
370 cp -rf examples_c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
371
372 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
373 cp -rf examples_cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
374
375 %if %{with java}
376 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
377 cp -rf examples_java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
378 %endif
379
380 # in %doc
381 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
382
383 # don't have csharp subpackages yet
384 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
385
386 %clean
387 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
388
389 %post   -p /sbin/ldconfig
390 %postun -p /sbin/ldconfig
391
392 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
393 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
394
395 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
396 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
397
398 %files
399 %defattr(644,root,root,755)
400 %doc LICENSE README docs/index.html docs/license
401 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
402
403 %files devel
404 %defattr(644,root,root,755)
405 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
406 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb4.so
407 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
408 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
409 %{_libdir}/libdb-%{libver}.la
410 %{_libdir}/libdb4.la
411 %{_libdir}/libdb.la
412 %{_libdir}/libndbm.la
413 %{_includedir}/db.h
414 %{_includedir}/db_185.h
415 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
416 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
417 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
418 %{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
419 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
420 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
421 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
422 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
423 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
424 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
425 %{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
426 %{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
427 %{_examplesdir}/db-%{version}
428
429 %if %{with static_libs}
430 %files static
431 %defattr(644,root,root,755)
432 %{_libdir}/libdb-%{libver}.a
433 %{_libdir}/libdb4.a
434 %{_libdir}/libdb.a
435 %{_libdir}/libndbm.a
436 %endif
437
438 %files cxx
439 %defattr(644,root,root,755)
440 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
441
442 %files cxx-devel
443 %defattr(644,root,root,755)
444 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
445 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
446 %{_libdir}/libdb_cxx.la
447 %{_includedir}/db_cxx.h
448 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
449 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
450 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
451 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
452 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
453 %{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
454
455 %if %{with static_libs}
456 %files cxx-static
457 %defattr(644,root,root,755)
458 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
459 %{_libdir}/libdb_cxx.a
460 %endif
461
462 %if %{with java}
463 %files java
464 %defattr(644,root,root,755)
465 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
466 %{_javadir}/db.jar
467
468 %files java-devel
469 %defattr(644,root,root,755)
470 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
471 %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
472 %{_libdir}/libdb_java.la
473 %{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
474 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
475 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
476 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
477 %{_docdir}/db-%{version}-docs/java
478 %{_examplesdir}/db-java-%{version}
479 %endif
480
481 %if %{with tcl}
482 %files tcl
483 %defattr(644,root,root,755)
484 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
485
486 %files tcl-devel
487 %defattr(644,root,root,755)
488 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
489 %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
490 %{_libdir}/libdb_tcl.la
491 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
492 %endif
493
494 %files utils
495 %defattr(644,root,root,755)
496 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_archive
497 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_checkpoint
498 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_deadlock
499 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump
500 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_hotbackup
501 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_load
502 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_printlog
503 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_recover
504 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_sql
505 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_stat
506 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_upgrade
507 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_verify
This page took 0.101034 seconds and 3 git commands to generate.