- initial from 4.6 series (4.6.18) auto/th/db4_6-4_6_18-1
authorArkadiusz Miśkiewicz <arekm@maven.pl>
Tue, 24 Jul 2007 16:42:48 +0000 (16:42 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    db4.7.spec -> 1.1

db4.7.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/db4.7.spec b/db4.7.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4df3a19
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,489 @@
+#
+# Conditional build:
+%bcond_without java            # don't build java bindings
+%bcond_without tcl             # don't build Tcl bindings
+%bcond_with    pmutex          # use POSIX mutexes (only process-private with linuxthreads)
+%bcond_without nptl            # don't use process-shared POSIX mutexes (NPTL provides full interface)
+%bcond_without static_libs     # don't build static libraries
+#
+%{?with_nptl:%define   with_pmutex     1}
+%ifnarch i586 i686 athlon pentium3 pentium4 %{x8664}
+%undefine with_java
+%endif
+%define        mver    4.6
+Summary:       Berkeley DB database library for C
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
+Name:          db4.6
+Version:       %{mver}.18
+Release:       1
+Epoch:         0
+License:       Sleepycat public license (GPL-like, see LICENSE)
+Group:         Libraries
+# alternative site (sometimes working): http://www.berkeleydb.com/
+Source0:       http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: 95768bd92fd48951a427fbab37b9088f
+URL:           http://www.oracle.com/technology/products/berkeley-db/index.html
+BuildRequires: autoconf
+BuildRequires: automake
+BuildRequires: ed
+%{?with_java:BuildRequires:    jdk}
+BuildRequires: libstdc++-devel
+BuildRequires: libtool
+BuildRequires: sed >= 4.0
+%{?with_tcl:BuildRequires:     tcl-devel >= 8.4.0}
+Provides:      db = %{version}-%{release}
+%{?with_rpm_robustness:Requires:       uname(release) >= 2.6.17}
+Obsoletes:     db4
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
+including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
+Pythonie i Perlu.
+
+%package devel
+Summary:       Header files for Berkeley database library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
+Provides:      db-devel = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db3-devel
+Obsoletes:     db4-devel
+
+%description devel
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
+Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
+transactions, locking, logging, shared memory caching and database
+recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
+
+This package contains the header files, libraries, and documentation
+for building programs which use Berkeley DB.
+
+%description devel -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+dla C, C++, Javy i Perla.
+
+Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
+programów używających Berkeley DB.
+
+%package static
+Summary:       Static libraries for Berkeley database library
+Summary(pl.UTF-8):     Statyczne biblioteki Berkeley Database
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
+Provides:      db-static = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db3-static
+Obsoletes:     db4-static
+
+%description static
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
+Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
+transactions, locking, logging, shared memory caching and database
+recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
+
+This package contains the static libraries for building programs which
+use Berkeley DB.
+
+%description static -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+dla C, C++, Javy i Perla.
+
+Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
+używających Berkeley DB.
+
+%package cxx
+Summary:       Berkeley database library for C++
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
+Group:         Libraries
+Provides:      db-cxx = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db4-cxx
+
+%description cxx
+Berkeley database library for C++.
+
+%description cxx -l pl.UTF-8
+Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
+
+%package cxx-devel
+Summary:       Header files for db-cxx library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-cxx = %{epoch}:%{version}-%{release}
+Requires:      %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
+Provides:      db-cxx-devel = %{version}-%{release}
+Conflicts:     db-devel < 4.1.25-3
+
+%description cxx-devel
+Header files for db-cxx library.
+
+%description cxx-devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
+
+%package cxx-static
+Summary:       Static version of db-cxx library
+Summary(pl.UTF-8):     Statyczna wersja biblioteki db-cxx
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-cxx-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
+Provides:      db-cxx-static = %{version}-%{release}
+Conflicts:     db-static < 4.2.50-1
+
+%description cxx-static
+Static version of db-cxx library.
+
+%description cxx-static -l pl.UTF-8
+Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
+
+%package java
+Summary:       Berkeley database library for Java
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
+Group:         Libraries
+Requires:      jre
+Provides:      db-java = %{version}-%{release}
+
+%description java
+Berkeley database library for Java.
+
+%description java -l pl.UTF-8
+Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
+
+%package java-devel
+Summary:       Development files for db-java library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki programistyczne biblioteki db-java
+Group:         Development/Languages/Java
+Requires:      %{name}-java = %{epoch}:%{version}-%{release}
+Provides:      db-java-devel = %{version}-%{release}
+Conflicts:     db-devel < 4.1.25-3
+
+%description java-devel
+Development files for db-java library.
+
+%description java-devel -l pl.UTF-8
+Pliki programistyczne biblioteki db-java.
+
+%package tcl
+Summary:       Berkeley database library for Tcl
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
+Group:         Development/Languages/Tcl
+Requires:      tcl
+Provides:      db-tcl = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db4-tcl
+
+%description tcl
+Berkeley database library for Tcl.
+
+%description tcl -l pl.UTF-8
+Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
+
+%package tcl-devel
+Summary:       Development files for db-tcl library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
+Group:         Development/Languages/Tcl
+Requires:      %{name}-tcl = %{epoch}:%{version}-%{release}
+Provides:      db-tcl-devel = %{version}-%{release}
+Conflicts:     db-devel < 4.1.25-3
+
+%description tcl-devel
+Development files for db-tcl library.
+
+%description tcl-devel -l pl.UTF-8
+Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
+
+%package utils
+Summary:       Command line tools for managing Berkeley DB databases
+Summary(pl.UTF-8):     Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
+Group:         Applications/Databases
+Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
+Provides:      db-utils = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     db4-utils
+# obsolete Ra package
+Obsoletes:     db3-utils
+
+%description utils
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
+Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
+transactions, locking, logging, shared memory caching and database
+recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
+
+This package contains command line tools for managing Berkeley DB
+databases.
+
+%description utils -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+dla C, C++, Javy i Perla.
+
+Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
+poleceń.
+
+%prep
+%setup -q -n db-%{version}
+
+%if !%{with nptl}
+sed -i -e 's,AM_PTHREADS_SHARED("POSIX/.*,:,' dist/aclocal/mutex.ac
+%endif
+
+%build
+cd dist
+cp -f /usr/share/aclocal/libtool.m4 aclocal/libtool.ac
+cp -f /usr/share/automake/config.sub .
+cp -f /usr/share/libtool/ltmain.sh .
+sh s_config
+cd ..
+
+%if %{with static_libs}
+cp -a build_unix build_unix.static
+
+cd build_unix.static
+
+CC="%{__cc}"
+CXX="%{__cxx}"
+CFLAGS="%{rpmcflags}"
+CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
+LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
+export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
+
+../dist/%configure \
+       --enable-compat185 \
+       --disable-shared \
+       --enable-static \
+       --enable-rpc \
+       --%{?with_pmutex:en}%{!?with_pmutex:dis}able-posixmutexes \
+       --enable-cxx
+
+# (temporarily?) disabled because of compilation errors:
+#      --enable-dump185 \
+
+%{__make} library_build
+cd ..
+%endif
+
+cd build_unix
+
+../dist/%configure \
+       --prefix=%{_prefix} \
+       --libdir=%{_libdir} \
+       --enable-compat185 \
+       --enable-rpc \
+       --%{?with_pmutex:en}%{!?with_pmutex:dis}able-posixmutexes \
+       --enable-cxx \
+       %{?with_tcl:--enable-tcl} \
+       %{?with_tcl:--with-tcl=/usr/lib} \
+       %{?with_java:--enable-java} \
+       --disable-static \
+       --enable-shared
+
+%{__make} library_build \
+       TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
+       LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
+       LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir},/%{_lib}}
+%if %{with java}
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
+%endif
+
+%if %{with static_libs}
+%{__make} -C build_unix.static library_install \
+       docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+%endif
+
+%{__make} -C build_unix library_install \
+       docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
+       LIB_INSTALL_FILE_LIST=""
+
+mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{mver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
+
+cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
+ln -sf /%{_lib}/libdb-%{mver}.so libdb.so
+ln -sf /%{_lib}/libdb-%{mver}.so libdb4.so
+ln -sf /%{_lib}/libdb-%{mver}.so libdb-%{mver}.so
+ln -sf /%{_lib}/libdb-%{mver}.so libndbm.so
+ln -sf libdb-%{mver}.la libdb.la
+ln -sf libdb-%{mver}.la libdb4.la
+ln -sf libdb-%{mver}.la libndbm.la
+%if %{with java}
+ln -sf libdb_java-%{mver}.la libdb_java.la
+mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
+%endif
+%if %{with tcl}
+ln -sf libdb_tcl-%{mver}.so libdb_tcl.so
+ln -sf libdb_tcl-%{mver}.la libdb_tcl.la
+%endif
+ln -sf libdb_cxx-%{mver}.la libdb_cxx.la
+%if %{with static_libs}
+mv -f libdb.a libdb-%{mver}.a
+ln -sf libdb-%{mver}.a libdb.a
+ln -sf libdb-%{mver}.a libdb4.a
+ln -sf libdb-%{mver}.a libndbm.a
+mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{mver}.a
+ln -sf libdb_cxx-%{mver}.a libdb_cxx.a
+%endif
+ln -sf libdb_cxx-%{mver}.so libdb_cxx.so
+
+sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{mver}.a'/" libdb-%{mver}.la
+sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{mver}.a'/" libdb_cxx-%{mver}.la
+
+cd -
+rm -f examples_c*/tags
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
+cp -rf examples_c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
+
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
+cp -rf examples_cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
+
+%if %{with java}
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
+cp -rf examples_java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
+%endif
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post  -p /sbin/ldconfig
+%postun        -p /sbin/ldconfig
+
+%post  tcl -p /sbin/ldconfig
+%postun        tcl -p /sbin/ldconfig
+
+%post  cxx -p /sbin/ldconfig
+%postun        cxx -p /sbin/ldconfig
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc LICENSE README
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{mver}.so
+%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/index.html
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{mver}.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb4.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
+%{_libdir}/libdb-%{mver}.la
+%{_libdir}/libdb4.la
+%{_libdir}/libdb.la
+%{_libdir}/libndbm.la
+%{_includedir}/db.h
+%{_includedir}/db_185.h
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_c
+%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
+%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
+%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/images
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/ref
+%{_examplesdir}/db-%{version}
+
+%if %{with static_libs}
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libdb-%{mver}.a
+%{_libdir}/libdb4.a
+%{_libdir}/libdb.a
+%{_libdir}/libndbm.a
+%endif
+
+%files cxx
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{mver}.so
+
+%files cxx-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
+%{_libdir}/libdb_cxx-%{mver}.la
+%{_libdir}/libdb_cxx.la
+%{_includedir}/db_cxx.h
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_cxx
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
+%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
+
+%if %{with static_libs}
+%files cxx-static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libdb_cxx-%{mver}.a
+%{_libdir}/libdb_cxx.a
+%endif
+
+%if %{with java}
+%files java
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{mver}.so
+%{_javadir}/db.jar
+
+%files java-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
+%{_libdir}/libdb_java-%{mver}.la
+%{_libdir}/libdb_java.la
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/java
+%{_examplesdir}/db-java-%{version}
+%endif
+
+%if %{with tcl}
+%files tcl
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{mver}.so
+
+%files tcl-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
+%{_libdir}/libdb_tcl-%{mver}.la
+%{_libdir}/libdb_tcl.la
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_tcl
+%endif
+
+%files utils
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/berkeley_db_svc
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_archive
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_checkpoint
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_codegen
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_deadlock
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump
+#%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump185
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_hotbackup
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_load
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_printlog
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_recover
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_stat
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_upgrade
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_verify
+%{_docdir}/db-%{version}-docs/utility
This page took 0.110754 seconds and 4 git commands to generate.