- rel 6; docdir also belongs to utils package so it doesn't require -devel
[packages/db4.7.git] / db4.7.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  java            # don't build java bindings
4 %bcond_without  tcl             # don't build Tcl bindings
5 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
6
7 %if "%{pld_release}" == "ti"
8 %bcond_without  java_sun        # build with gcj
9 %else
10 %bcond_with     java_sun        # build with java-sun
11 %endif
12
13 %include        /usr/lib/rpm/macros.java
14
15 %define         libver          4.7
16 %define         ver                     %{libver}.25
17 %define         patchlevel      4
18 Summary:        Berkeley DB database library for C
19 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
20 Name:           db4.7
21 Version:        %{ver}.%{patchlevel}
22 Release:        6
23 Epoch:          0
24 License:        GPL-like (see LICENSE)
25 Group:          Libraries
26 Source0:        http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
27 # Source0-md5:  ec2b87e833779681a0c3a814aa71359e
28 %patchset_source -f http://www.oracle.com/technology/products/berkeley-db/db/update/%{ver}/patch.%{ver}.%g 1 %{patchlevel}
29 URL:            http://www.oracle.com/technology/products/berkeley-db/index.html
30 BuildRequires:  automake
31 BuildRequires:  ed
32 %if %{with java}
33 %{!?with_java_sun:BuildRequires:        java-gcj-compat-devel}
34 %{?with_java_sun:BuildRequires: java-sun}
35 BuildRequires:  rpm >= 4.4.9-56
36 BuildRequires:  rpm-javaprov
37 %endif
38 BuildRequires:  libstdc++-devel
39 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.426
40 BuildRequires:  sed >= 4.0
41 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel >= 8.4.0}
42 Requires:       uname(release) >= 2.6.0
43 Provides:       db = %{version}-%{release}
44 Provides:       db = %{libver}
45 Obsoletes:      db4
46 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
47
48 %description
49 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
50 provides embedded database support for both traditional and
51 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
52 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
53
54 %description -l pl.UTF-8
55 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
56 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
57 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
58 Pythonie i Perlu.
59
60 %package devel
61 Summary:        Header files for Berkeley database library
62 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
63 Group:          Development/Libraries
64 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
65 Provides:       db-devel = %{version}-%{release}
66 Obsoletes:      db3-devel
67 Obsoletes:      db4-devel
68 Obsoletes:      db4.5-devel
69 Obsoletes:      db4.6-devel
70
71 %description devel
72 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
73 provides embedded database support for both traditional and
74 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
75 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
76 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
77 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
78
79 This package contains the header files, libraries, and documentation
80 for building programs which use Berkeley DB.
81
82 %description devel -l pl.UTF-8
83 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
84 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
85 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
86 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
87 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
88 dla C, C++, Javy i Perla.
89
90 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
91 programów używających Berkeley DB.
92
93 %package static
94 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
95 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki Berkeley Database
96 Group:          Development/Libraries
97 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
98 Provides:       db-static = %{version}-%{release}
99 Obsoletes:      db3-static
100 Obsoletes:      db4-static
101 Obsoletes:      db4.5-static
102 Obsoletes:      db4.6-static
103
104 %description static
105 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
106 provides embedded database support for both traditional and
107 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
108 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
109 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
110 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
111
112 This package contains the static libraries for building programs which
113 use Berkeley DB.
114
115 %description static -l pl.UTF-8
116 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
117 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
118 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
119 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
120 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
121 dla C, C++, Javy i Perla.
122
123 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
124 używających Berkeley DB.
125
126 %package cxx
127 Summary:        Berkeley database library for C++
128 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
129 Group:          Libraries
130 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
131 Obsoletes:      db4-cxx
132
133 %description cxx
134 Berkeley database library for C++.
135
136 %description cxx -l pl.UTF-8
137 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
138
139 %package cxx-devel
140 Summary:        Header files for db-cxx library
141 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
142 Group:          Development/Libraries
143 Requires:       %{name}-cxx = %{epoch}:%{version}-%{release}
144 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
145 Provides:       db-cxx-devel = %{version}-%{release}
146 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
147
148 %description cxx-devel
149 Header files for db-cxx library.
150
151 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
152 Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
153
154 %package cxx-static
155 Summary:        Static version of db-cxx library
156 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki db-cxx
157 Group:          Development/Libraries
158 Requires:       %{name}-cxx-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
159 Provides:       db-cxx-static = %{version}-%{release}
160 Conflicts:      db-static < 4.2.50-1
161
162 %description cxx-static
163 Static version of db-cxx library.
164
165 %description cxx-static -l pl.UTF-8
166 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
167
168 %package java
169 Summary:        Berkeley database library for Java
170 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
171 Group:          Libraries
172 Requires:       jpackage-utils
173 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
174
175 %description java
176 Berkeley database library for Java.
177
178 %description java -l pl.UTF-8
179 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
180
181 %package java-devel
182 Summary:        Development files for db-java library
183 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-java
184 Group:          Development/Languages/Java
185 Requires:       %{name}-java = %{epoch}:%{version}-%{release}
186 Provides:       db-java-devel = %{version}-%{release}
187 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
188
189 %description java-devel
190 Development files for db-java library.
191
192 %description java-devel -l pl.UTF-8
193 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
194
195 %package tcl
196 Summary:        Berkeley database library for Tcl
197 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
198 Group:          Development/Languages/Tcl
199 Requires:       tcl
200 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
201 Obsoletes:      db4-tcl
202
203 %description tcl
204 Berkeley database library for Tcl.
205
206 %description tcl -l pl.UTF-8
207 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
208
209 %package tcl-devel
210 Summary:        Development files for db-tcl library
211 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
212 Group:          Development/Languages/Tcl
213 Requires:       %{name}-tcl = %{epoch}:%{version}-%{release}
214 Provides:       db-tcl-devel = %{version}-%{release}
215 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
216
217 %description tcl-devel
218 Development files for db-tcl library.
219
220 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
221 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
222
223 %package utils
224 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
225 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
226 Group:          Applications/Databases
227 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
228 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
229 Obsoletes:      db3-utils
230 Obsoletes:      db4-utils
231
232 %description utils
233 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
234 provides embedded database support for both traditional and
235 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
236 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
237 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
238 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
239
240 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
241 databases.
242
243 %description utils -l pl.UTF-8
244 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
245 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
246 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
247 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
248 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
249 dla C, C++, Javy i Perla.
250
251 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
252 poleceń.
253
254 %prep
255 %setup -q -n db-%{ver}
256
257 # official patches
258 %patchset_patch 1 %{patchlevel}
259
260 %build
261 cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
262
263 JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
264 export JAVACFLAGS
265
266 %if %{with static_libs}
267 cp -a build_unix build_unix.static
268
269 cd build_unix.static
270
271 CC="%{__cc}"
272 CXX="%{__cxx}"
273 CFLAGS="%{rpmcflags}"
274 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
275 LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
276
277 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
278
279 ../dist/%configure \
280         --enable-compat185 \
281         --disable-shared \
282         --enable-static \
283         --enable-rpc \
284         --enable-posixmutexes \
285         --enable-cxx
286
287 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
288 #       --enable-dump185 \
289
290 %{__make} library_build
291 cd ..
292 %endif
293
294 cd build_unix
295
296 ../dist/%configure \
297         --prefix=%{_prefix} \
298         --libdir=%{_libdir} \
299         --enable-compat185 \
300         --enable-rpc \
301         --enable-posixmutexes \
302         --enable-cxx \
303         %{?with_tcl:--enable-tcl} \
304         %{?with_tcl:--with-tcl=/usr/lib} \
305         %{?with_java:--enable-java} \
306         --disable-static \
307         --enable-shared
308
309 %{__make} library_build \
310         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
311         LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
312         LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
313
314 %install
315 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
316 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir},/%{_lib}}
317 %if %{with java}
318 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
319 %endif
320
321 %if %{with static_libs}
322 %{__make} -C build_unix.static library_install \
323         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
324         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
325 %endif
326
327 %{__make} -C build_unix library_install \
328         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
329         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
330         LIB_INSTALL_FILE_LIST=""
331
332 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
333
334 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
335 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb.so
336 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb4.so
337 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb-%{libver}.so
338 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libndbm.so
339 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
340 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb4.la
341 ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
342 %if %{with java}
343 ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
344 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
345 %endif
346 %if %{with tcl}
347 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
348 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
349 %endif
350 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
351 %if %{with static_libs}
352 mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
353 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
354 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb4.a
355 ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
356 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
357 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
358 %endif
359 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
360
361 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
362 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
363
364 cd -
365 rm -f examples_c*/tags
366 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
367 cp -rf examples_c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
368
369 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
370 cp -rf examples_cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
371
372 %if %{with java}
373 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
374 cp -rf examples_java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
375 %endif
376
377 # in %doc
378 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
379
380 %clean
381 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
382
383 %post   -p /sbin/ldconfig
384 %postun -p /sbin/ldconfig
385
386 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
387 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
388
389 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
390 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
391
392 %files
393 %defattr(644,root,root,755)
394 %doc LICENSE README docs/index.html docs/license
395 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
396
397 %files devel
398 %defattr(644,root,root,755)
399 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
400 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb4.so
401 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
402 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
403 %{_libdir}/libdb-%{libver}.la
404 %{_libdir}/libdb4.la
405 %{_libdir}/libdb.la
406 %{_libdir}/libndbm.la
407 %{_includedir}/db.h
408 %{_includedir}/db_185.h
409 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
410 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_c
411 %{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
412 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
413 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
414 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
415 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
416 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
417 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
418 %{_docdir}/db-%{version}-docs/images
419 %{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
420 %{_docdir}/db-%{version}-docs/ref
421 %{_examplesdir}/db-%{version}
422
423 %if %{with static_libs}
424 %files static
425 %defattr(644,root,root,755)
426 %{_libdir}/libdb-%{libver}.a
427 %{_libdir}/libdb4.a
428 %{_libdir}/libdb.a
429 %{_libdir}/libndbm.a
430 %endif
431
432 %files cxx
433 %defattr(644,root,root,755)
434 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
435
436 %files cxx-devel
437 %defattr(644,root,root,755)
438 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
439 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
440 %{_libdir}/libdb_cxx.la
441 %{_includedir}/db_cxx.h
442 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_cxx
443 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
444 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
445 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
446 %{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
447
448 %if %{with static_libs}
449 %files cxx-static
450 %defattr(644,root,root,755)
451 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
452 %{_libdir}/libdb_cxx.a
453 %endif
454
455 %if %{with java}
456 %files java
457 %defattr(644,root,root,755)
458 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
459 %{_javadir}/db.jar
460
461 %files java-devel
462 %defattr(644,root,root,755)
463 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
464 %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
465 %{_libdir}/libdb_java.la
466 %{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
467 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
468 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
469 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
470 %{_docdir}/db-%{version}-docs/java
471 %{_examplesdir}/db-java-%{version}
472 %endif
473
474 %if %{with tcl}
475 %files tcl
476 %defattr(644,root,root,755)
477 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
478
479 %files tcl-devel
480 %defattr(644,root,root,755)
481 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
482 %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
483 %{_libdir}/libdb_tcl.la
484 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_tcl
485 %endif
486
487 %files utils
488 %defattr(644,root,root,755)
489 %attr(755,root,root) %{_bindir}/berkeley_db_svc
490 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_archive
491 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_checkpoint
492 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_codegen
493 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_deadlock
494 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump
495 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump185
496 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_hotbackup
497 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_load
498 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_printlog
499 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_recover
500 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_stat
501 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_upgrade
502 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_verify
503 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
504 %{_docdir}/db-%{version}-docs/utility
This page took 0.109777 seconds and 3 git commands to generate.