- added default_db bcond (on by default for Th)
[packages/db4.7.git] / db4.7.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  apidocs         # do not build and package API docs
4 %bcond_without  java            # don't build Java bindings
5 %bcond_without  tcl             # don't build Tcl bindings
6 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
7 %bcond_without  default_db      # don't use this db as default system db [Th uses DB 4.7]
8
9 %{?with_java:%include   /usr/lib/rpm/macros.java}
10
11 %define         libver          4.7
12 %define         ver             %{libver}.25
13 %define         patchlevel      4
14 Summary:        Berkeley DB database library for C
15 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
16 Name:           db4.7
17 Version:        %{ver}.%{patchlevel}
18 Release:        7
19 Epoch:          0
20 License:        GPL-like (see LICENSE)
21 Group:          Libraries
22 #Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/index-082944.html
23 Source0:        http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
24 # Source0-md5:  ec2b87e833779681a0c3a814aa71359e
25 %patchset_source -f http://download.oracle.com/berkeley-db/patches/db/%{ver}/patch.%{ver}.%g 1 %{patchlevel}
26 URL:            http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/index.html
27 BuildRequires:  automake
28 BuildRequires:  ed
29 %if %{with java}
30 BuildRequires:  jdk
31 BuildRequires:  rpm-javaprov
32 %endif
33 BuildRequires:  libstdc++-devel
34 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.426
35 BuildRequires:  sed >= 4.0
36 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel >= 8.4.0}
37 Requires:       uname(release) >= 2.6.0
38 %if %{with default_db}
39 Provides:       db = %{version}-%{release}
40 Provides:       db = %{libver}
41 Obsoletes:      db4
42 %endif
43 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
44
45 %if %{without default_db}
46 %define         _includedir     %{_prefix}/include/db%{libver}
47 %endif
48
49 %description
50 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
51 provides embedded database support for both traditional and
52 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
53 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
54
55 %description -l pl.UTF-8
56 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
57 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
58 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
59 Pythonie i Perlu.
60
61 %package devel
62 Summary:        Header files for Berkeley database library
63 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
64 Group:          Development/Libraries
65 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
66 %if %{with default_db}
67 Provides:       db-devel = %{version}-%{release}
68 Obsoletes:      db3-devel
69 Obsoletes:      db4-devel
70 %endif
71
72 %description devel
73 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
74 provides embedded database support for both traditional and
75 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
76 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
77 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
78 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
79
80 This package contains the header files, libraries, and documentation
81 for building programs which use Berkeley DB.
82
83 %description devel -l pl.UTF-8
84 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
85 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
86 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
87 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
88 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
89 dla C, C++, Javy i Perla.
90
91 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
92 programów używających Berkeley DB.
93
94 %package static
95 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
96 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki Berkeley Database
97 Group:          Development/Libraries
98 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
99 %if %{with default_db}
100 Provides:       db-static = %{version}-%{release}
101 Obsoletes:      db3-static
102 Obsoletes:      db4-static
103 %endif
104
105 %description static
106 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
107 provides embedded database support for both traditional and
108 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
109 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
110 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
111 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
112
113 This package contains the static libraries for building programs which
114 use Berkeley DB.
115
116 %description static -l pl.UTF-8
117 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
118 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
119 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
120 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
121 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
122 dla C, C++, Javy i Perla.
123
124 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
125 używających Berkeley DB.
126
127 %package apidocs
128 Summary:        Berkeley database library API documentation
129 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki baz danych Berkeley
130 Group:          Documentation
131
132 %description apidocs
133 API and internal documentation for Berkeley database library.
134
135 %description apidocs -l pl.UTF-8
136 Dokumentacja API i wewnętrzna do biblioteki baz danych Berkeley.
137
138 %package cxx
139 Summary:        Berkeley database library for C++
140 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
141 Group:          Libraries
142 %if %{with default_db}
143 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
144 Obsoletes:      db4-cxx
145 %endif
146
147 %description cxx
148 Berkeley database library for C++.
149
150 %description cxx -l pl.UTF-8
151 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
152
153 %package cxx-devel
154 Summary:        Header files for db-cxx library
155 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
156 Group:          Development/Libraries
157 Requires:       %{name}-cxx = %{epoch}:%{version}-%{release}
158 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
159 %if %{with default_db}
160 Provides:       db-cxx-devel = %{version}-%{release}
161 %endif
162 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
163
164 %description cxx-devel
165 Header files for db-cxx library.
166
167 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
168 Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
169
170 %package cxx-static
171 Summary:        Static version of db-cxx library
172 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki db-cxx
173 Group:          Development/Libraries
174 Requires:       %{name}-cxx-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
175 %if %{with default_db}
176 Provides:       db-cxx-static = %{version}-%{release}
177 %endif
178 Conflicts:      db-static < 4.2.50-1
179
180 %description cxx-static
181 Static version of db-cxx library.
182
183 %description cxx-static -l pl.UTF-8
184 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
185
186 %package java
187 Summary:        Berkeley database library for Java
188 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
189 Group:          Libraries
190 Requires:       jpackage-utils
191 %if %{with default_db}
192 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
193 %endif
194
195 %description java
196 Berkeley database library for Java.
197
198 %description java -l pl.UTF-8
199 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
200
201 %package java-devel
202 Summary:        Development files for db-java library
203 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-java
204 Group:          Development/Languages/Java
205 Requires:       %{name}-java = %{epoch}:%{version}-%{release}
206 %if %{with default_db}
207 Provides:       db-java-devel = %{version}-%{release}
208 %endif
209 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
210
211 %description java-devel
212 Development files for db-java library.
213
214 %description java-devel -l pl.UTF-8
215 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
216
217 %package tcl
218 Summary:        Berkeley database library for Tcl
219 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
220 Group:          Development/Languages/Tcl
221 Requires:       tcl
222 %if %{with default_db}
223 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
224 Obsoletes:      db4-tcl
225 %endif
226
227 %description tcl
228 Berkeley database library for Tcl.
229
230 %description tcl -l pl.UTF-8
231 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
232
233 %package tcl-devel
234 Summary:        Development files for db-tcl library
235 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
236 Group:          Development/Languages/Tcl
237 Requires:       %{name}-tcl = %{epoch}:%{version}-%{release}
238 %if %{with default_db}
239 Provides:       db-tcl-devel = %{version}-%{release}
240 %endif
241 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
242
243 %description tcl-devel
244 Development files for db-tcl library.
245
246 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
247 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
248
249 %package utils
250 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
251 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
252 Group:          Applications/Databases
253 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
254 %if %{with default_db}
255 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
256 Obsoletes:      db3-utils
257 Obsoletes:      db4-utils
258 %endif
259
260 %description utils
261 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
262 provides embedded database support for both traditional and
263 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
264 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
265 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
266 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
267
268 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
269 databases.
270
271 %description utils -l pl.UTF-8
272 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
273 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
274 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
275 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
276 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
277 dla C, C++, Javy i Perla.
278
279 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
280 poleceń.
281
282 %prep
283 %setup -q -n db-%{ver}
284 # official patches
285 %patchset_patch 1 %{patchlevel}
286
287 %build
288 cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
289
290 JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
291 export JAVACFLAGS
292
293 %if %{with static_libs}
294 cp -a build_unix build_unix.static
295
296 cd build_unix.static
297
298 CC="%{__cc}"
299 CXX="%{__cxx}"
300 CFLAGS="%{rpmcflags}"
301 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
302 LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
303 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
304
305 ../dist/%configure \
306         --enable-compat185 \
307         --disable-shared \
308         --enable-static \
309         --enable-rpc \
310         --enable-posixmutexes \
311         --enable-cxx
312
313 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
314 #       --enable-dump185 \
315
316 %{__make} library_build
317 cd ..
318 %endif
319
320 cd build_unix
321
322 ../dist/%configure \
323         --prefix=%{_prefix} \
324         --libdir=%{_libdir} \
325         --enable-compat185 \
326         --enable-rpc \
327         --enable-posixmutexes \
328         --enable-cxx \
329         %{?with_tcl:--enable-tcl} \
330         %{?with_tcl:--with-tcl=/usr/lib} \
331         %{?with_java:--enable-java} \
332         --disable-static \
333         --enable-shared
334
335 %{__make} library_build \
336         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
337         LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
338         LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
339
340 %install
341 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
342 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
343 %if %{with java}
344 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
345 %endif
346
347 %if %{with static_libs}
348 %{__make} -C build_unix.static library_install \
349         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
350         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
351         includedir=%{_includedir}
352 %endif
353
354 %{__make} -C build_unix library_install \
355         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
356         LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
357         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
358         includedir=%{_includedir}
359
360 %if %{with default_db}
361 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
362 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
363 %endif
364
365 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
366 %if %{with static_libs}
367 mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
368 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
369 %endif
370 %if %{with java}
371 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
372 %endif
373 %if %{with default_db}
374 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb.so
375 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb4.so
376 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb-%{libver}.so
377 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libndbm.so
378 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
379 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb4.la
380 ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
381 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
382 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
383 %if %{with java}
384 ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
385 %endif
386 %if %{with tcl}
387 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
388 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
389 %endif
390 %if %{with static_libs}
391 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
392 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb4.a
393 ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
394 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
395 %endif
396 %endif
397
398 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
399 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
400
401 cd -
402 rm -f examples_c*/tags
403 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
404 cp -rf examples_c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
405
406 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
407 cp -rf examples_cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
408
409 %if %{with java}
410 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
411 cp -rf examples_java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
412 %endif
413
414 # in %doc
415 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
416
417 %clean
418 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
419
420 %post   -p /sbin/ldconfig
421 %postun -p /sbin/ldconfig
422
423 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
424 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
425
426 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
427 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
428
429 %files
430 %defattr(644,root,root,755)
431 %doc LICENSE README docs/index.html docs/license
432 %if %{with default_db}
433 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
434 %else
435 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
436 %endif
437
438 %files devel
439 %defattr(644,root,root,755)
440 %{_libdir}/libdb-%{libver}.la
441 %if %{with default_db}
442 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
443 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb4.so
444 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
445 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
446 %{_libdir}/libdb4.la
447 %{_libdir}/libdb.la
448 %{_libdir}/libndbm.la
449 %else
450 %dir %{_includedir}
451 %endif
452 %{_includedir}/db.h
453 %{_includedir}/db_185.h
454 %{_examplesdir}/db-%{version}
455
456 %if %{with static_libs}
457 %files static
458 %defattr(644,root,root,755)
459 %{_libdir}/libdb-%{libver}.a
460 %if %{with default_db}
461 %{_libdir}/libdb4.a
462 %{_libdir}/libdb.a
463 %{_libdir}/libndbm.a
464 %endif
465 %endif
466
467 %if %{with apidocs}
468 %files apidocs
469 %defattr(644,root,root,755)
470 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
471 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_c
472 %{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
473 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
474 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
475 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
476 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
477 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
478 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
479 %{_docdir}/db-%{version}-docs/images
480 %{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
481 %{_docdir}/db-%{version}-docs/ref
482 %endif
483
484 %files cxx
485 %defattr(644,root,root,755)
486 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
487
488 %files cxx-devel
489 %defattr(644,root,root,755)
490 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
491 %if %{with default_db}
492 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
493 %{_libdir}/libdb_cxx.la
494 %endif
495 %{_includedir}/db_cxx.h
496 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_cxx
497 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
498 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
499 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
500 %{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
501
502 %if %{with static_libs}
503 %files cxx-static
504 %defattr(644,root,root,755)
505 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
506 %if %{with default_db}
507 %{_libdir}/libdb_cxx.a
508 %endif
509 %endif
510
511 %if %{with java}
512 %files java
513 %defattr(644,root,root,755)
514 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
515 %{_javadir}/db.jar
516
517 %files java-devel
518 %defattr(644,root,root,755)
519 %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
520 %if %{with default_db}
521 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
522 %{_libdir}/libdb_java.la
523 %endif
524 %{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
525 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
526 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
527 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
528 %{_docdir}/db-%{version}-docs/java
529 %{_examplesdir}/db-java-%{version}
530 %endif
531
532 %if %{with tcl}
533 %files tcl
534 %defattr(644,root,root,755)
535 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
536
537 %files tcl-devel
538 %defattr(644,root,root,755)
539 %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
540 %if %{with default_db}
541 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
542 %{_libdir}/libdb_tcl.la
543 %endif
544 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_tcl
545 %endif
546
547 %files utils
548 %defattr(644,root,root,755)
549 %attr(755,root,root) %{_bindir}/berkeley_db_svc
550 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_archive
551 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_checkpoint
552 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_codegen
553 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_deadlock
554 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump
555 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump185
556 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_hotbackup
557 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_load
558 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_printlog
559 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_recover
560 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_stat
561 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_upgrade
562 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_verify
563 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
564 %{_docdir}/db-%{version}-docs/utility
This page took 0.119434 seconds and 3 git commands to generate.