29ca2235979e888d587a6e82932547dca7067c56
[packages/db4.7.git] / db4.7.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  java            # don't build java bindings
4 %bcond_without  tcl             # don't build Tcl bindings
5 %bcond_with     pmutex          # use POSIX mutexes (only process-private with linuxthreads)
6 %bcond_without  nptl            # don't use process-shared POSIX mutexes (NPTL provides full interface)
7 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
8 #
9 %{?with_nptl:%define    with_pmutex     1}
10 %ifnarch i586 i686 athlon pentium3 pentium4 %{x8664}
11 %undefine with_java
12 %endif
13 %define mver    4.6
14 Summary:        Berkeley DB database library for C
15 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
16 Name:           db4.6
17 Version:        %{mver}.21
18 Release:        1
19 Epoch:          0
20 License:        Sleepycat public license (GPL-like, see LICENSE)
21 Group:          Libraries
22 # alternative site (sometimes working): http://www.berkeleydb.com/
23 Source0:        http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{version}.tar.gz
24 # Source0-md5:  718082e7e35fc48478a2334b0bc4cd11
25 URL:            http://www.oracle.com/technology/products/berkeley-db/index.html
26 BuildRequires:  autoconf
27 BuildRequires:  automake
28 BuildRequires:  ed
29 %{?with_java:BuildRequires:     jdk}
30 BuildRequires:  libstdc++-devel
31 BuildRequires:  libtool
32 BuildRequires:  sed >= 4.0
33 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel >= 8.4.0}
34 Provides:       db = %{version}-%{release}
35 %{?with_rpm_robustness:Requires:        uname(release) >= 2.6.17}
36 Obsoletes:      db4
37 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
39 %description
40 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
41 provides embedded database support for both traditional and
42 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
43 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
44
45 %description -l pl.UTF-8
46 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
47 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
48 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
49 Pythonie i Perlu.
50
51 %package devel
52 Summary:        Header files for Berkeley database library
53 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
54 Group:          Development/Libraries
55 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
56 Provides:       db-devel = %{version}-%{release}
57 Obsoletes:      db3-devel
58 Obsoletes:      db4-devel
59 Obsoletes:      db4.5-devel
60
61 %description devel
62 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
63 provides embedded database support for both traditional and
64 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
65 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
66 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
67 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
68
69 This package contains the header files, libraries, and documentation
70 for building programs which use Berkeley DB.
71
72 %description devel -l pl.UTF-8
73 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
74 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
75 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
76 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
77 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
78 dla C, C++, Javy i Perla.
79
80 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
81 programów używających Berkeley DB.
82
83 %package static
84 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
85 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki Berkeley Database
86 Group:          Development/Libraries
87 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
88 Provides:       db-static = %{version}-%{release}
89 Obsoletes:      db3-static
90 Obsoletes:      db4-static
91
92 %description static
93 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
94 provides embedded database support for both traditional and
95 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
96 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
97 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
98 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
99
100 This package contains the static libraries for building programs which
101 use Berkeley DB.
102
103 %description static -l pl.UTF-8
104 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
105 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
106 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
107 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
108 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
109 dla C, C++, Javy i Perla.
110
111 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
112 używających Berkeley DB.
113
114 %package cxx
115 Summary:        Berkeley database library for C++
116 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
117 Group:          Libraries
118 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
119 Obsoletes:      db4-cxx
120
121 %description cxx
122 Berkeley database library for C++.
123
124 %description cxx -l pl.UTF-8
125 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
126
127 %package cxx-devel
128 Summary:        Header files for db-cxx library
129 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
130 Group:          Development/Libraries
131 Requires:       %{name}-cxx = %{epoch}:%{version}-%{release}
132 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
133 Provides:       db-cxx-devel = %{version}-%{release}
134 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
135
136 %description cxx-devel
137 Header files for db-cxx library.
138
139 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
140 Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
141
142 %package cxx-static
143 Summary:        Static version of db-cxx library
144 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki db-cxx
145 Group:          Development/Libraries
146 Requires:       %{name}-cxx-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
147 Provides:       db-cxx-static = %{version}-%{release}
148 Conflicts:      db-static < 4.2.50-1
149
150 %description cxx-static
151 Static version of db-cxx library.
152
153 %description cxx-static -l pl.UTF-8
154 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
155
156 %package java
157 Summary:        Berkeley database library for Java
158 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
159 Group:          Libraries
160 Requires:       jpackage-utils
161 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
162
163 %description java
164 Berkeley database library for Java.
165
166 %description java -l pl.UTF-8
167 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
168
169 %package java-devel
170 Summary:        Development files for db-java library
171 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-java
172 Group:          Development/Languages/Java
173 Requires:       %{name}-java = %{epoch}:%{version}-%{release}
174 Provides:       db-java-devel = %{version}-%{release}
175 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
176
177 %description java-devel
178 Development files for db-java library.
179
180 %description java-devel -l pl.UTF-8
181 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
182
183 %package tcl
184 Summary:        Berkeley database library for Tcl
185 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
186 Group:          Development/Languages/Tcl
187 Requires:       tcl
188 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
189 Obsoletes:      db4-tcl
190
191 %description tcl
192 Berkeley database library for Tcl.
193
194 %description tcl -l pl.UTF-8
195 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
196
197 %package tcl-devel
198 Summary:        Development files for db-tcl library
199 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
200 Group:          Development/Languages/Tcl
201 Requires:       %{name}-tcl = %{epoch}:%{version}-%{release}
202 Provides:       db-tcl-devel = %{version}-%{release}
203 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
204
205 %description tcl-devel
206 Development files for db-tcl library.
207
208 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
209 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
210
211 %package utils
212 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
213 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
214 Group:          Applications/Databases
215 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
216 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
217 Obsoletes:      db4-utils
218 # obsolete Ra package
219 Obsoletes:      db3-utils
220
221 %description utils
222 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
223 provides embedded database support for both traditional and
224 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
225 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
226 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
227 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
228
229 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
230 databases.
231
232 %description utils -l pl.UTF-8
233 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
234 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
235 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
236 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
237 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
238 dla C, C++, Javy i Perla.
239
240 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
241 poleceń.
242
243 %prep
244 %setup -q -n db-%{version}
245
246 %if !%{with nptl}
247 sed -i -e 's,AM_PTHREADS_SHARED("POSIX/.*,:,' dist/aclocal/mutex.ac
248 %endif
249
250 %build
251 cd dist
252 cp -f /usr/share/aclocal/libtool.m4 aclocal/libtool.ac
253 cp -f /usr/share/automake/config.sub .
254 cp -f /usr/share/libtool/ltmain.sh .
255 sh s_config
256 cd ..
257
258 %if %{with static_libs}
259 cp -a build_unix build_unix.static
260
261 cd build_unix.static
262
263 CC="%{__cc}"
264 CXX="%{__cxx}"
265 CFLAGS="%{rpmcflags}"
266 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
267 LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
268 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
269
270 ../dist/%configure \
271         --enable-compat185 \
272         --disable-shared \
273         --enable-static \
274         --enable-rpc \
275         --%{?with_pmutex:en}%{!?with_pmutex:dis}able-posixmutexes \
276         --enable-cxx
277
278 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
279 #       --enable-dump185 \
280
281 %{__make} library_build
282 cd ..
283 %endif
284
285 cd build_unix
286
287 ../dist/%configure \
288         --prefix=%{_prefix} \
289         --libdir=%{_libdir} \
290         --enable-compat185 \
291         --enable-rpc \
292         --%{?with_pmutex:en}%{!?with_pmutex:dis}able-posixmutexes \
293         --enable-cxx \
294         %{?with_tcl:--enable-tcl} \
295         %{?with_tcl:--with-tcl=/usr/lib} \
296         %{?with_java:--enable-java} \
297         --disable-static \
298         --enable-shared
299
300 %{__make} library_build \
301         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
302         LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
303         LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
304
305 %install
306 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
307 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir},/%{_lib}}
308 %if %{with java}
309 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
310 %endif
311
312 %if %{with static_libs}
313 %{__make} -C build_unix.static library_install \
314         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
315         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
316 %endif
317
318 %{__make} -C build_unix library_install \
319         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
320         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
321         LIB_INSTALL_FILE_LIST=""
322
323 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{mver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
324
325 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
326 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{mver}.so libdb.so
327 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{mver}.so libdb4.so
328 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{mver}.so libdb-%{mver}.so
329 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{mver}.so libndbm.so
330 ln -sf libdb-%{mver}.la libdb.la
331 ln -sf libdb-%{mver}.la libdb4.la
332 ln -sf libdb-%{mver}.la libndbm.la
333 %if %{with java}
334 ln -sf libdb_java-%{mver}.la libdb_java.la
335 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
336 %endif
337 %if %{with tcl}
338 ln -sf libdb_tcl-%{mver}.so libdb_tcl.so
339 ln -sf libdb_tcl-%{mver}.la libdb_tcl.la
340 %endif
341 ln -sf libdb_cxx-%{mver}.la libdb_cxx.la
342 %if %{with static_libs}
343 mv -f libdb.a libdb-%{mver}.a
344 ln -sf libdb-%{mver}.a libdb.a
345 ln -sf libdb-%{mver}.a libdb4.a
346 ln -sf libdb-%{mver}.a libndbm.a
347 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{mver}.a
348 ln -sf libdb_cxx-%{mver}.a libdb_cxx.a
349 %endif
350 ln -sf libdb_cxx-%{mver}.so libdb_cxx.so
351
352 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{mver}.a'/" libdb-%{mver}.la
353 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{mver}.a'/" libdb_cxx-%{mver}.la
354
355 cd -
356 rm -f examples_c*/tags
357 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
358 cp -rf examples_c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
359
360 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
361 cp -rf examples_cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
362
363 %if %{with java}
364 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
365 cp -rf examples_java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
366 %endif
367
368 %clean
369 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
370
371 %post   -p /sbin/ldconfig
372 %postun -p /sbin/ldconfig
373
374 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
375 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
376
377 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
378 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
379
380 %files
381 %defattr(644,root,root,755)
382 %doc LICENSE README
383 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{mver}.so
384 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
385 %{_docdir}/db-%{version}-docs/index.html
386 %{_docdir}/db-%{version}-docs/license
387
388 %files devel
389 %defattr(644,root,root,755)
390 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{mver}.so
391 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb4.so
392 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
393 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
394 %{_libdir}/libdb-%{mver}.la
395 %{_libdir}/libdb4.la
396 %{_libdir}/libdb.la
397 %{_libdir}/libndbm.la
398 %{_includedir}/db.h
399 %{_includedir}/db_185.h
400 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_c
401 %{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
402 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
403 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
404 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
405 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
406 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
407 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
408 %{_docdir}/db-%{version}-docs/images
409 %{_docdir}/db-%{version}-docs/ref
410 %{_examplesdir}/db-%{version}
411
412 %if %{with static_libs}
413 %files static
414 %defattr(644,root,root,755)
415 %{_libdir}/libdb-%{mver}.a
416 %{_libdir}/libdb4.a
417 %{_libdir}/libdb.a
418 %{_libdir}/libndbm.a
419 %endif
420
421 %files cxx
422 %defattr(644,root,root,755)
423 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{mver}.so
424
425 %files cxx-devel
426 %defattr(644,root,root,755)
427 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
428 %{_libdir}/libdb_cxx-%{mver}.la
429 %{_libdir}/libdb_cxx.la
430 %{_includedir}/db_cxx.h
431 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_cxx
432 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
433 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
434 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
435 %{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
436
437 %if %{with static_libs}
438 %files cxx-static
439 %defattr(644,root,root,755)
440 %{_libdir}/libdb_cxx-%{mver}.a
441 %{_libdir}/libdb_cxx.a
442 %endif
443
444 %if %{with java}
445 %files java
446 %defattr(644,root,root,755)
447 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{mver}.so
448 %{_javadir}/db.jar
449
450 %files java-devel
451 %defattr(644,root,root,755)
452 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
453 %{_libdir}/libdb_java-%{mver}.la
454 %{_libdir}/libdb_java.la
455 %{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
456 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
457 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
458 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
459 %{_docdir}/db-%{version}-docs/java
460 %{_examplesdir}/db-java-%{version}
461 %endif
462
463 %if %{with tcl}
464 %files tcl
465 %defattr(644,root,root,755)
466 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{mver}.so
467
468 %files tcl-devel
469 %defattr(644,root,root,755)
470 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
471 %{_libdir}/libdb_tcl-%{mver}.la
472 %{_libdir}/libdb_tcl.la
473 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_tcl
474 %endif
475
476 %files utils
477 %defattr(644,root,root,755)
478 %attr(755,root,root) %{_bindir}/berkeley_db_svc
479 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_archive
480 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_checkpoint
481 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_codegen
482 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_deadlock
483 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump
484 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump185
485 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_hotbackup
486 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_load
487 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_printlog
488 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_recover
489 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_stat
490 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_upgrade
491 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_verify
492 %{_docdir}/db-%{version}-docs/utility
This page took 0.121262 seconds and 2 git commands to generate.