276a6ac2f43e365fc99c7e457f1a8bd5b26ab7ec
[packages/db4.7.git] / db4.7.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  apidocs         # do not build and package API docs
4 %bcond_without  java            # don't build Java bindings
5 %bcond_without  tcl             # don't build Tcl bindings
6 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
7
8 %{?with_java:%include   /usr/lib/rpm/macros.java}
9
10 %define         libver          4.7
11 %define         ver             %{libver}.25
12 %define         patchlevel      4
13 Summary:        Berkeley DB database library for C
14 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
15 Name:           db4.7
16 Version:        %{ver}.%{patchlevel}
17 Release:        7
18 Epoch:          0
19 License:        GPL-like (see LICENSE)
20 Group:          Libraries
21 #Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/index-082944.html
22 Source0:        http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
23 # Source0-md5:  ec2b87e833779681a0c3a814aa71359e
24 %patchset_source -f http://download.oracle.com/berkeley-db/patches/db/%{ver}/patch.%{ver}.%g 1 %{patchlevel}
25 URL:            http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/index.html
26 BuildRequires:  automake
27 BuildRequires:  ed
28 %if %{with java}
29 BuildRequires:  jdk
30 BuildRequires:  rpm-javaprov
31 %endif
32 BuildRequires:  libstdc++-devel
33 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.426
34 BuildRequires:  sed >= 4.0
35 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel >= 8.4.0}
36 Requires:       uname(release) >= 2.6.0
37 Provides:       db = %{version}-%{release}
38 Provides:       db = %{libver}
39 Obsoletes:      db4
40 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
41
42 %description
43 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
44 provides embedded database support for both traditional and
45 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
46 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
47
48 %description -l pl.UTF-8
49 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
50 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
51 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
52 Pythonie i Perlu.
53
54 %package devel
55 Summary:        Header files for Berkeley database library
56 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
57 Group:          Development/Libraries
58 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
59 Provides:       db-devel = %{version}-%{release}
60 Obsoletes:      db3-devel
61 Obsoletes:      db4-devel
62 Obsoletes:      db4.5-devel
63 Obsoletes:      db4.6-devel
64
65 %description devel
66 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
67 provides embedded database support for both traditional and
68 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
69 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
70 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
71 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
72
73 This package contains the header files, libraries, and documentation
74 for building programs which use Berkeley DB.
75
76 %description devel -l pl.UTF-8
77 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
78 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
79 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
80 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
81 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
82 dla C, C++, Javy i Perla.
83
84 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
85 programów używających Berkeley DB.
86
87 %package static
88 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
89 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki Berkeley Database
90 Group:          Development/Libraries
91 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
92 Provides:       db-static = %{version}-%{release}
93 Obsoletes:      db3-static
94 Obsoletes:      db4-static
95 Obsoletes:      db4.5-static
96 Obsoletes:      db4.6-static
97
98 %description static
99 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
100 provides embedded database support for both traditional and
101 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
102 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
103 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
104 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
105
106 This package contains the static libraries for building programs which
107 use Berkeley DB.
108
109 %description static -l pl.UTF-8
110 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
111 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
112 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
113 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
114 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
115 dla C, C++, Javy i Perla.
116
117 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
118 używających Berkeley DB.
119
120 %package apidocs
121 Summary:        Berkeley database library API documentation
122 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki baz danych Berkeley
123 Group:          Documentation
124
125 %description apidocs
126 API and internal documentation for Berkeley database library.
127
128 %description apidocs -l pl.UTF-8
129 Dokumentacja API i wewnętrzna do biblioteki baz danych Berkeley.
130
131 %package cxx
132 Summary:        Berkeley database library for C++
133 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
134 Group:          Libraries
135 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
136 Obsoletes:      db4-cxx
137
138 %description cxx
139 Berkeley database library for C++.
140
141 %description cxx -l pl.UTF-8
142 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
143
144 %package cxx-devel
145 Summary:        Header files for db-cxx library
146 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
147 Group:          Development/Libraries
148 Requires:       %{name}-cxx = %{epoch}:%{version}-%{release}
149 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
150 Provides:       db-cxx-devel = %{version}-%{release}
151 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
152
153 %description cxx-devel
154 Header files for db-cxx library.
155
156 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
157 Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
158
159 %package cxx-static
160 Summary:        Static version of db-cxx library
161 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki db-cxx
162 Group:          Development/Libraries
163 Requires:       %{name}-cxx-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
164 Provides:       db-cxx-static = %{version}-%{release}
165 Conflicts:      db-static < 4.2.50-1
166
167 %description cxx-static
168 Static version of db-cxx library.
169
170 %description cxx-static -l pl.UTF-8
171 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
172
173 %package java
174 Summary:        Berkeley database library for Java
175 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
176 Group:          Libraries
177 Requires:       jpackage-utils
178 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
179
180 %description java
181 Berkeley database library for Java.
182
183 %description java -l pl.UTF-8
184 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
185
186 %package java-devel
187 Summary:        Development files for db-java library
188 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-java
189 Group:          Development/Languages/Java
190 Requires:       %{name}-java = %{epoch}:%{version}-%{release}
191 Provides:       db-java-devel = %{version}-%{release}
192 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
193
194 %description java-devel
195 Development files for db-java library.
196
197 %description java-devel -l pl.UTF-8
198 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
199
200 %package tcl
201 Summary:        Berkeley database library for Tcl
202 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
203 Group:          Development/Languages/Tcl
204 Requires:       tcl
205 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
206 Obsoletes:      db4-tcl
207
208 %description tcl
209 Berkeley database library for Tcl.
210
211 %description tcl -l pl.UTF-8
212 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
213
214 %package tcl-devel
215 Summary:        Development files for db-tcl library
216 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
217 Group:          Development/Languages/Tcl
218 Requires:       %{name}-tcl = %{epoch}:%{version}-%{release}
219 Provides:       db-tcl-devel = %{version}-%{release}
220 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
221
222 %description tcl-devel
223 Development files for db-tcl library.
224
225 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
226 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
227
228 %package utils
229 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
230 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
231 Group:          Applications/Databases
232 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
233 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
234 Obsoletes:      db3-utils
235 Obsoletes:      db4-utils
236
237 %description utils
238 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
239 provides embedded database support for both traditional and
240 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
241 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
242 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
243 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
244
245 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
246 databases.
247
248 %description utils -l pl.UTF-8
249 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
250 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
251 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
252 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
253 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
254 dla C, C++, Javy i Perla.
255
256 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
257 poleceń.
258
259 %prep
260 %setup -q -n db-%{ver}
261 # official patches
262 %patchset_patch 1 %{patchlevel}
263
264 %build
265 cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
266
267 JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
268 export JAVACFLAGS
269
270 %if %{with static_libs}
271 cp -a build_unix build_unix.static
272
273 cd build_unix.static
274
275 CC="%{__cc}"
276 CXX="%{__cxx}"
277 CFLAGS="%{rpmcflags}"
278 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
279 LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
280 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
281
282 ../dist/%configure \
283         --enable-compat185 \
284         --disable-shared \
285         --enable-static \
286         --enable-rpc \
287         --enable-posixmutexes \
288         --enable-cxx
289
290 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
291 #       --enable-dump185 \
292
293 %{__make} library_build
294 cd ..
295 %endif
296
297 cd build_unix
298
299 ../dist/%configure \
300         --prefix=%{_prefix} \
301         --libdir=%{_libdir} \
302         --enable-compat185 \
303         --enable-rpc \
304         --enable-posixmutexes \
305         --enable-cxx \
306         %{?with_tcl:--enable-tcl} \
307         %{?with_tcl:--with-tcl=/usr/lib} \
308         %{?with_java:--enable-java} \
309         --disable-static \
310         --enable-shared
311
312 %{__make} library_build \
313         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
314         LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
315         LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
316
317 %install
318 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
319 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir},/%{_lib}}
320 %if %{with java}
321 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
322 %endif
323
324 %if %{with static_libs}
325 %{__make} -C build_unix.static library_install \
326         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
327         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs
328 %endif
329
330 %{__make} -C build_unix library_install \
331         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
332         LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
333         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs
334
335 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
336
337 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
338 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb.so
339 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb4.so
340 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb-%{libver}.so
341 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libndbm.so
342 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
343 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb4.la
344 ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
345 %if %{with java}
346 ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
347 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
348 %endif
349 %if %{with tcl}
350 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
351 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
352 %endif
353 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
354 %if %{with static_libs}
355 mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
356 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
357 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb4.a
358 ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
359 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
360 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
361 %endif
362 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
363
364 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
365 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
366
367 cd -
368 rm -f examples_c*/tags
369 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
370 cp -rf examples_c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
371
372 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
373 cp -rf examples_cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
374
375 %if %{with java}
376 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
377 cp -rf examples_java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
378 %endif
379
380 # in %doc
381 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
382
383 %clean
384 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
385
386 %post   -p /sbin/ldconfig
387 %postun -p /sbin/ldconfig
388
389 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
390 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
391
392 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
393 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
394
395 %files
396 %defattr(644,root,root,755)
397 %doc LICENSE README docs/index.html docs/license
398 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
399
400 %files devel
401 %defattr(644,root,root,755)
402 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
403 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb4.so
404 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
405 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
406 %{_libdir}/libdb-%{libver}.la
407 %{_libdir}/libdb4.la
408 %{_libdir}/libdb.la
409 %{_libdir}/libndbm.la
410 %{_includedir}/db.h
411 %{_includedir}/db_185.h
412 %{_examplesdir}/db-%{version}
413
414 %if %{with static_libs}
415 %files static
416 %defattr(644,root,root,755)
417 %{_libdir}/libdb-%{libver}.a
418 %{_libdir}/libdb4.a
419 %{_libdir}/libdb.a
420 %{_libdir}/libndbm.a
421 %endif
422
423 %if %{with apidocs}
424 %files apidocs
425 %defattr(644,root,root,755)
426 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
427 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_c
428 %{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
429 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
430 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
431 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
432 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
433 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
434 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
435 %{_docdir}/db-%{version}-docs/images
436 %{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
437 %{_docdir}/db-%{version}-docs/ref
438 %endif
439
440 %files cxx
441 %defattr(644,root,root,755)
442 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
443
444 %files cxx-devel
445 %defattr(644,root,root,755)
446 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
447 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
448 %{_libdir}/libdb_cxx.la
449 %{_includedir}/db_cxx.h
450 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_cxx
451 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
452 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
453 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
454 %{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
455
456 %if %{with static_libs}
457 %files cxx-static
458 %defattr(644,root,root,755)
459 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
460 %{_libdir}/libdb_cxx.a
461 %endif
462
463 %if %{with java}
464 %files java
465 %defattr(644,root,root,755)
466 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
467 %{_javadir}/db.jar
468
469 %files java-devel
470 %defattr(644,root,root,755)
471 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
472 %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
473 %{_libdir}/libdb_java.la
474 %{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
475 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
476 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
477 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
478 %{_docdir}/db-%{version}-docs/java
479 %{_examplesdir}/db-java-%{version}
480 %endif
481
482 %if %{with tcl}
483 %files tcl
484 %defattr(644,root,root,755)
485 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
486
487 %files tcl-devel
488 %defattr(644,root,root,755)
489 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
490 %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
491 %{_libdir}/libdb_tcl.la
492 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_tcl
493 %endif
494
495 %files utils
496 %defattr(644,root,root,755)
497 %attr(755,root,root) %{_bindir}/berkeley_db_svc
498 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_archive
499 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_checkpoint
500 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_codegen
501 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_deadlock
502 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump
503 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump185
504 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_hotbackup
505 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_load
506 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_printlog
507 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_recover
508 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_stat
509 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_upgrade
510 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_verify
511 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
512 %{_docdir}/db-%{version}-docs/utility
This page took 0.14849 seconds and 2 git commands to generate.