c69196bd31ed991a1bf25a316cbf534633bd1b05
[packages/db4.4.git] / db4.4.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  java            # don't build Java library
4 %bcond_without  tcl             # don't build Tcl bindings
5 %bcond_with     pmutex          # use process-shared POSIX mutexes (not available with linuxthreads)
6 %bcond_without  nptl            # don't use process-shared POSIX mutexes (NPTL provides full interface)
7 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
8 %bcond_with     default_db      # use this db as default system db
9 #
10 %define         ver             4.4.20
11 %define         patchlevel      4
12 %{?with_nptl:%define    with_pmutex     1}
13 Summary:        Berkeley DB database library for C
14 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
15 Name:           db4.4
16 Version:        %{ver}.%{patchlevel}
17 Release:        1
18 Epoch:          0
19 License:        Sleepycat public license (GPL-like, see LICENSE)
20 Group:          Libraries
21 #Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/index-082944.html
22 Source0:        http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
23 # Source0-md5:  d84dff288a19186b136b0daf7067ade3
24 %patchset_source -f http://download.oracle.com/berkeley-db/patches/db/%{ver}/patch.%{ver}.%g 1 %{patchlevel}
25 URL:            http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/index.html
26 BuildRequires:  autoconf
27 BuildRequires:  automake
28 BuildRequires:  ed
29 %{?with_java:BuildRequires:     jdk}
30 BuildRequires:  libstdc++-devel
31 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2
32 BuildRequires:  sed >= 4.0
33 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel >= 8.4.0}
34 %if %{with default_db}
35 Provides:       db = %{version}-%{release}
36 Obsoletes:      db4
37 %endif
38 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
40 %if %{without default_db}
41 %define         _includedir     %{_prefix}/include/db4.4
42 %endif
43
44 %description
45 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
46 provides embedded database support for both traditional and
47 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
48 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
49
50 %description -l pl.UTF-8
51 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
52 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
53 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
54 Pythonie i Perlu.
55
56 %package devel
57 Summary:        Header files for Berkeley database library
58 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
59 Group:          Development/Libraries
60 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
61 %if %{with default_db}
62 Provides:       db-devel = %{version}-%{release}
63 Obsoletes:      db-devel
64 Obsoletes:      db3-devel
65 Obsoletes:      db4-devel
66 %endif
67
68 %description devel
69 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
70 provides embedded database support for both traditional and
71 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
72 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
73 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
74 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
75
76 This package contains the header files, libraries, and documentation
77 for building programs which use Berkeley DB.
78
79 %description devel -l pl.UTF-8
80 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
81 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
82 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
83 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
84 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
85 dla C, C++, Javy i Perla.
86
87 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
88 programów używających Berkeley DB.
89
90 %package static
91 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
92 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki Berkeley Database
93 Group:          Development/Libraries
94 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
95 %if %{with default_db}
96 Provides:       db-static = %{version}-%{release}
97 Obsoletes:      db-static
98 Obsoletes:      db3-static
99 Obsoletes:      db4-static
100 %endif
101
102 %description static
103 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
104 provides embedded database support for both traditional and
105 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
106 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
107 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
108 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
109
110 This package contains the static libraries for building programs which
111 use Berkeley DB.
112
113 %description static -l pl.UTF-8
114 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
115 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
116 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
117 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
118 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
119 dla C, C++, Javy i Perla.
120
121 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
122 używających Berkeley DB.
123
124 %package cxx
125 Summary:        Berkeley database library for C++
126 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
127 Group:          Libraries
128 %if %{with default_db}
129 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
130 Obsoletes:      db4-cxx
131 %endif
132
133 %description cxx
134 Berkeley database library for C++.
135
136 %description cxx -l pl.UTF-8
137 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
138
139 %package cxx-devel
140 Summary:        Header files for db-cxx library
141 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
142 Group:          Development/Libraries
143 Requires:       %{name}-cxx = %{epoch}:%{version}-%{release}
144 Requires:       %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
145 %if %{with default_db}
146 Provides:       db-cxx-devel = %{version}-%{release}
147 Obsoletes:      db-cxx-devel
148 %endif
149 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
150
151 %description cxx-devel
152 Header files for db-cxx library.
153
154 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
155 Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
156
157 %package cxx-static
158 Summary:        Static version of db-cxx library
159 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki db-cxx
160 Group:          Development/Libraries
161 Requires:       %{name}-cxx-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
162 %if %{with default_db}
163 Provides:       db-cxx-static = %{version}-%{release}
164 Obsoletes:      db-cxx-static
165 %endif
166 Conflicts:      db-static < 4.2.50-1
167
168 %description cxx-static
169 Static version of db-cxx library.
170
171 %description cxx-static -l pl.UTF-8
172 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
173
174 %package java
175 Summary:        Berkeley database library for Java
176 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
177 Group:          Libraries
178 Requires:       jpackage-utils
179 %if %{with default_db}
180 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
181 Obsoletes:      db-java
182 %endif
183
184 %description java
185 Berkeley database library for Java.
186
187 %description java -l pl.UTF-8
188 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
189
190 %package java-devel
191 Summary:        Development files for db-java library
192 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-java
193 Group:          Development/Languages/Java
194 Requires:       %{name}-java = %{epoch}:%{version}-%{release}
195 %if %{with default_db}
196 Provides:       db-java-devel = %{version}-%{release}
197 Obsoletes:      db-java-devel
198 %endif
199 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
200
201 %description java-devel
202 Development files for db-java library.
203
204 %description java-devel -l pl.UTF-8
205 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
206
207 %package tcl
208 Summary:        Berkeley database library for Tcl
209 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
210 Group:          Development/Languages/Tcl
211 Requires:       tcl
212 %if %{with default_db}
213 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
214 Obsoletes:      db4-tcl
215 %endif
216
217 %description tcl
218 Berkeley database library for Tcl.
219
220 %description tcl -l pl.UTF-8
221 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
222
223 %package tcl-devel
224 Summary:        Development files for db-tcl library
225 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
226 Group:          Development/Languages/Tcl
227 Requires:       %{name}-tcl = %{epoch}:%{version}-%{release}
228 %if %{with default_db}
229 Provides:       db-tcl-devel = %{version}-%{release}
230 Obsoletes:      db-tcl-devel
231 %endif
232 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
233
234 %description tcl-devel
235 Development files for db-tcl library.
236
237 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
238 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
239
240 %package utils
241 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
242 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
243 Group:          Applications/Databases
244 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
245 %if %{with default_db}
246 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
247 Obsoletes:      db-utils
248 Obsoletes:      db3-utils
249 Obsoletes:      db4-utils
250 %endif
251
252 %description utils
253 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
254 provides embedded database support for both traditional and
255 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
256 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
257 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
258 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
259
260 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
261 databases.
262
263 %description utils -l pl.UTF-8
264 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
265 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
266 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
267 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
268 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
269 dla C, C++, Javy i Perla.
270
271 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
272 poleceń.
273
274 %prep
275 %setup -q -n db-%{ver}
276 # official patches
277 %patchset_patch 1 %{patchlevel}
278
279 %if %{without nptl}
280 sed -i -e 's,AM_PTHREADS_SHARED("POSIX/.*,:,' dist/aclocal/mutex.ac
281 %endif
282
283 sed -i -e '/AC_PROG_LIBTOOL/aLT_OUTPUT' dist/configure.ac
284
285 %build
286 cd dist
287 cp -f /usr/share/aclocal/libtool.m4 aclocal/libtool.ac
288 cp -f /usr/share/aclocal/ltoptions.m4 aclocal/ltoptions.ac
289 cp -f /usr/share/aclocal/ltsugar.m4 aclocal/ltsugar.ac
290 cp -f /usr/share/aclocal/ltversion.m4 aclocal/ltversion.ac
291 cp -f /usr/share/aclocal/lt~obsolete.m4 aclocal/lt~obsolete.ac
292 cp -f /usr/share/automake/config.sub .
293 cp -f /usr/share/libtool/config/ltmain.sh .
294 sh s_config
295 cd ..
296
297 %if %{with static_libs}
298 cp -a build_unix build_unix.static
299
300 cd build_unix.static
301
302 CC="%{__cc}"
303 CXX="%{__cxx}"
304 CFLAGS="%{rpmcflags}"
305 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
306 LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
307 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
308
309 ../dist/%configure \
310         --enable-compat185 \
311         --disable-shared \
312         --enable-static \
313         --enable-rpc \
314         --%{?with_pmutex:en}%{!?with_pmutex:dis}able-posixmutexes \
315         --enable-cxx
316
317 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
318 #       --enable-dump185 \
319
320 %{__make} library_build
321 cd ..
322 %endif
323
324 cd build_unix
325
326 ../dist/%configure \
327         --prefix=%{_prefix} \
328         --libdir=%{_libdir} \
329         --enable-compat185 \
330         --enable-rpc \
331         --%{?with_pmutex:en}%{!?with_pmutex:dis}able-posixmutexes \
332         --enable-cxx \
333         %{?with_tcl:--enable-tcl} \
334         %{?with_tcl:--with-tcl=/usr/lib} \
335         %{?with_java:--enable-java} \
336         --disable-static \
337         --enable-shared
338
339 %{__make} library_build \
340         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
341         LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
342         LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
343
344 %install
345 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
346 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
347 %if %{with java}
348 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
349 %endif
350
351 %if %{with static_libs}
352 %{__make} -C build_unix.static library_install \
353         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
354         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
355         includedir=%{_includedir}
356 %endif
357
358 %{__make} -C build_unix library_install \
359         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
360         LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
361         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
362         includedir=%{_includedir}
363
364 %if %{with default_db}
365 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
366 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-4.4.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
367 %endif
368
369 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
370 %if %{with static_libs}
371 mv -f libdb.a libdb-4.4.a
372 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-4.4.a
373 %endif
374 %if %{with java}
375 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-4.4.jar
376 %endif
377 %if %{with default_db}
378 ln -sf /%{_lib}/libdb-4.4.so libdb.so
379 ln -sf /%{_lib}/libdb-4.4.so libdb4.so
380 ln -sf /%{_lib}/libdb-4.4.so libdb-4.4.so
381 ln -sf /%{_lib}/libdb-4.4.so libndbm.so
382 ln -sf libdb-4.4.la libdb.la
383 ln -sf libdb-4.4.la libdb4.la
384 ln -sf libdb-4.4.la libndbm.la
385 ln -sf libdb_cxx-4.4.so libdb_cxx.so
386 ln -sf libdb_cxx-4.4.la libdb_cxx.la
387 %if %{with java}
388 ln -sf libdb_java-4.4.la libdb_java.la
389 ln -sf db-4.4.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
390 %endif
391 %if %{with tcl}
392 ln -sf libdb_tcl-4.4.so libdb_tcl.so
393 ln -sf libdb_tcl-4.4.la libdb_tcl.la
394 %endif
395 %if %{with static_libs}
396 ln -sf libdb-4.4.a libdb.a
397 ln -sf libdb-4.4.a libdb4.a
398 ln -sf libdb-4.4.a libndbm.a
399 ln -sf libdb_cxx-4.4.a libdb_cxx.a
400 %endif
401 %endif
402
403 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-4.4.a'/" libdb-4.4.la
404 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-4.4.a'/" libdb_cxx-4.4.la
405
406 cd -
407
408 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
409 mv -f berkeley_db_svc berkeley_db_svc-4.4
410 %{?with_default_db:ln -sf berkeley_db_svc-4.4 berkeley_db_svc}
411 for F in db_*; do
412   Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db4.4_/')
413   mv $F $Fver
414   %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
415 done
416 cd -
417 rm -f examples_c*/tags
418 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
419 cp -rf examples_c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
420
421 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
422 cp -rf examples_cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
423
424 %if %{with java}
425 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
426 cp -rf examples_java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
427 %else
428 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/java
429 %endif
430
431 %clean
432 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
433
434 %post   -p /sbin/ldconfig
435 %postun -p /sbin/ldconfig
436
437 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
438 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
439
440 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
441 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
442
443 %files
444 %defattr(644,root,root,755)
445 %doc LICENSE README
446 %if %{with default_db}
447 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-4.4.so
448 %else
449 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-4.4.so
450 %endif
451 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
452 %{_docdir}/db-%{version}-docs/sleepycat
453 %{_docdir}/db-%{version}-docs/index.html
454
455 %files devel
456 %defattr(644,root,root,755)
457 %{_libdir}/libdb-4.4.la
458 %if %{with default_db}
459 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-4.4.so
460 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb4.so
461 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
462 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
463 %{_libdir}/libdb4.la
464 %{_libdir}/libdb.la
465 %{_libdir}/libndbm.la
466 %else
467 %dir %{_includedir}
468 %endif
469 %{_includedir}/db.h
470 %{_includedir}/db_185.h
471 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_c
472 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
473 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
474 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
475 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
476 %{_docdir}/db-%{version}-docs/images
477 %{_docdir}/db-%{version}-docs/ref
478 %{_examplesdir}/db-%{version}
479
480 %if %{with static_libs}
481 %files static
482 %defattr(644,root,root,755)
483 %{_libdir}/libdb-4.4.a
484 %if %{with default_db}
485 %{_libdir}/libdb4.a
486 %{_libdir}/libdb.a
487 %{_libdir}/libndbm.a
488 %endif
489 %endif
490
491 %files cxx
492 %defattr(644,root,root,755)
493 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-4.4.so
494
495 %files cxx-devel
496 %defattr(644,root,root,755)
497 %{_libdir}/libdb_cxx-4.4.la
498 %if %{with default_db}
499 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
500 %{_libdir}/libdb_cxx.la
501 %endif
502 %{_includedir}/db_cxx.h
503 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_cxx
504 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
505 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
506 %{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
507
508 %if %{with static_libs}
509 %files cxx-static
510 %defattr(644,root,root,755)
511 %{_libdir}/libdb_cxx-4.4.a
512 %if %{with default_db}
513 %{_libdir}/libdb_cxx.a
514 %endif
515 %endif
516
517 %if %{with java}
518 %files java
519 %defattr(644,root,root,755)
520 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-4.4.so
521 %{_javadir}/db-4.4.jar
522 %if %{with default_db}
523 %{_javadir}/db.jar
524 %endif
525
526 %files java-devel
527 %defattr(644,root,root,755)
528 %{_libdir}/libdb_java-4.4.la
529 %if %{with default_db}
530 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
531 %{_libdir}/libdb_java.la
532 %endif
533 %{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
534 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
535 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
536 %{_docdir}/db-%{version}-docs/java
537 %{_examplesdir}/db-java-%{version}
538 %endif
539
540 %if %{with tcl}
541 %files tcl
542 %defattr(644,root,root,755)
543 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-4.4.so
544
545 %files tcl-devel
546 %defattr(644,root,root,755)
547 %{_libdir}/libdb_tcl-4.4.la
548 %if %{with default_db}
549 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
550 %{_libdir}/libdb_tcl.la
551 %endif
552 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_tcl
553 %endif
554
555 %files utils
556 %defattr(644,root,root,755)
557 %attr(755,root,root) %{_bindir}/berkeley_db_svc-4.4
558 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_archive
559 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_checkpoint
560 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_deadlock
561 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_dump
562 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_dump185
563 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_hotbackup
564 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_load
565 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_printlog
566 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_recover
567 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_stat
568 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_upgrade
569 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db4.4_verify
570 %if %{with default_db}
571 %attr(755,root,root) %{_bindir}/berkeley_db_svc
572 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
573 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
574 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
575 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
576 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump185
577 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
578 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
579 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
580 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
581 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
582 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
583 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
584 %endif
585 %{_docdir}/db-%{version}-docs/utility
This page took 0.112437 seconds and 2 git commands to generate.