- updated URLs, strict internal deps
[packages/db4.1.git] / db4.1.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 # _with_java    - build db-java (required for openoffice)
4 #
5 Summary:        BSD database library for C
6 Summary(pl):    Biblioteka C do obs³ugi baz Berkeley DB
7 Name:           db4.1
8 Version:        4.1.25
9 Release:        1
10 License:        BSD
11 Group:          Libraries
12 # alternative site (sometimes working): http://www.berkeleydb.com/
13 #Source0Download: http://dev.sleepycat.com/downloads/releasehistorybdb.html
14 Source0:        http://downloads.sleepycat.com/db-%{version}.tar.gz
15 # Source0-md5:  df71961002b552c0e72c6e4e358f27e1
16 Patch0:         db-o_direct.patch
17 Patch1:         http://www.sleepycat.com/update/4.1.25/patch.4.1.25.1
18 URL:            http://www.sleepycat.com/
19 BuildRequires:  autoconf
20 BuildRequires:  ed
21 %{?_with_java:BuildRequires:    gcc-java}
22 BuildRequires:  libstdc++-devel
23 BuildRequires:  tcl-devel >= 8.3.2
24 Provides:       db = 4.1.25-4
25 Obsoletes:      db < 4.2
26 Obsoletes:      db4
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %define         _includedir     %{_prefix}/include/db4.1
30
31 %description
32 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
33 provides embedded database support for both traditional and
34 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
35 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
36
37 %description -l pl
38 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
39 zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
40 klient-serwer. Berkeley db jest u¿ywana w wielu aplikacjach, w tym w
41 Pythonie i Perlu.
42
43 %package devel
44 Summary:        Header files for Berkeley database library
45 Summary(pl):    Pliki nag³ówkowe do biblioteki Berkeley Database
46 Group:          Development/Libraries
47 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
48 Provides:       db-devel = 4.1.25-4
49 Obsoletes:      db-devel < 4.2
50 Obsoletes:      db3-devel
51 Obsoletes:      db4-devel
52
53 %description devel
54 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
55 provides embedded database support for both traditional and
56 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
57 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
58 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
59 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
60
61 This package contains the header files, libraries, and documentation
62 for building programs which use Berkeley DB.
63
64 %description devel -l pl
65 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
66 zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
67 klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
68 funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
69 transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
70 dla C, C++, Javy i Perla.
71
72 Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe i dokumentacjê do budowania
73 programów u¿ywaj±cych Berkeley DB.
74
75 %package static
76 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
77 Summary(pl):    Statyczne biblioteki Berkeley Database
78 Group:          Development/Libraries
79 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
80 Provides:       db-static = 4.1.25-4
81 Obsoletes:      db-static < 4.2
82 Obsoletes:      db3-static
83 Obsoletes:      db4-static
84
85 %description static
86 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
87 provides embedded database support for both traditional and
88 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
89 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
90 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
91 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
92
93 This package contains the static libraries for building programs which
94 use Berkeley DB.
95
96 %description static -l pl
97 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
98 zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
99 klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
100 funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
101 transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
102 dla C, C++, Javy i Perla.
103
104 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
105 u¿ywaj±cych Berkeley DB.
106
107 %package cxx
108 Summary:        Berkeley database library for C++
109 Summary(pl):    Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
110 Group:          Libraries
111 Provides:       db-cxx = 4.1.25-4
112 Obsoletes:      db-cxx < 4.2
113 Obsoletes:      db4-cxx
114
115 %description cxx
116 Berkeley database library for C++.
117
118 %description cxx -l pl
119 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
120
121 %package cxx-devel
122 Summary:        Berkeley database library for C++
123 Summary(pl):    Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
124 Group:          Libraries
125 Requires:       %{name}-cxx = %{version}-%{release}
126 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
127 Provides:       db-cxx-devel = 4.1.25-4
128 Obsoletes:      db-cxx-devel < 4.2
129 Obsoletes:      db4-cxx
130 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
131
132 %description cxx-devel
133 Berkeley database library for C++.
134
135 %description cxx-devel -l pl
136 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
137
138 %package java
139 Summary:        Berkeley database library for Java
140 Summary(pl):    Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
141 Group:          Libraries
142 Provides:       db-java = 4.1.25-4
143 Obsoletes:      db-java < 4.2
144
145 %description java
146 Berkeley database library for Java.
147
148 %description java -l pl
149 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
150
151 %package tcl
152 Summary:        Berkeley database library for Tcl
153 Summary(pl):    Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
154 Group:          Development/Languages/Tcl
155 Requires:       tcl
156 Provides:       db-tcl = 4.1.25-4
157 Obsoletes:      db-tcl < 4.2
158 Obsoletes:      db4-tcl
159
160 %description tcl
161 Berkeley database library for Tcl.
162
163 %description tcl -l pl
164 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
165
166 %package tcl-devel
167 Summary:        Berkeley database library for Tcl
168 Summary(pl):    Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
169 Group:          Development/Languages/Tcl
170 Requires:       tcl
171 Requires:       %{name}-tcl = %{version}-%{release}
172 Provides:       db-tcl-devel = 4.1.25-4
173 Obsoletes:      db-tcl-devel < 4.2
174 Obsoletes:      db4-tcl
175 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
176
177 %description tcl-devel
178 Berkeley database library for Tcl.
179
180 %description tcl-devel -l pl
181 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
182
183 %package utils
184 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
185 Summary(pl):    Narzêdzia do obs³ugi baz Berkeley DB z linii poleceñ
186 Group:          Applications/Databases
187 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
188 Provides:       db-utils = 4.1.25-4
189 Obsoletes:      db-utils < 4.2
190 Obsoletes:      db4-utils
191
192 %description utils
193 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
194 provides embedded database support for both traditional and
195 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
196 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
197 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
198 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
199
200 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
201 databases.
202
203 %description utils -l pl
204 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
205 zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
206 klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
207 funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
208 transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
209 dla C, C++, Javy i Perla.
210
211 Ten pakiet zawiera narzêdzia do obs³ugi baz Berkeley DB z linii
212 poleceñ.
213
214 %prep
215 %setup -q -n db-%{version}
216 %patch0 -p1
217 %patch1 -p0
218
219 %build
220 cd dist
221 sh s_config
222 cd ..
223
224 cp -a build_unix build_unix.static
225
226 cd build_unix.static
227
228 CC="%{__cc}"
229 CXX="%{__cxx}"
230 CFLAGS="%{rpmcflags}"
231 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
232 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS
233
234 ../dist/%configure \
235         --enable-compat185 \
236         --disable-shared \
237         --enable-static \
238         --enable-rpc \
239         --enable-cxx
240
241 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
242 #       --enable-dump185 \
243
244 %{__make} library_build
245
246 cd ../build_unix
247
248 ../dist/%configure \
249         --enable-compat185 \
250         --enable-shared \
251         --disable-static \
252         --enable-rpc \
253         --enable-cxx \
254         --enable-tcl \
255         --with-tcl=/usr/lib \
256         %{?_with_java:--enable-java}
257
258 %{__make} library_build \
259         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}'
260
261 %install
262 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
263 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir},/lib}
264
265 cd build_unix.static
266
267 %{__make} library_install \
268         bindir=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
269         prefix=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
270         libdir=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir} \
271         includedir=$RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}
272
273 cd ../build_unix
274
275 %{__make} library_install \
276         bindir=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
277         prefix=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
278         libdir=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir} \
279         includedir=$RPM_BUILD_ROOT%{_includedir} \
280         LIB_INSTALL_FILE_LIST=""
281
282 #rm -rf examples_java
283 #cp -a java/src/com/sleepycat/examples examples_java
284
285 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
286 ln -sf libdb-4.1.so libdb4.so
287 ln -sf libdb-4.1.so libndbm-4.1.so
288 ln -sf libdb-4.1.la libdb.la
289 ln -sf libdb-4.1.la libdb4.la
290 ln -sf libdb-4.1.la libndbm-4.1.la
291 ln -sf libdb_tcl-4.1.la libdb_tcl.la
292 ln -sf libdb_cxx-4.1.la libdb_cxx.la
293 mv -f libdb.a libdb-4.1.a
294 ln -sf libdb-4.1.a libdb.a
295 ln -sf libdb-4.1.a libdb4.a
296 ln -sf libdb-4.1.a libndbm-4.1.a
297 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-4.1.a
298 ln -sf libdb_cxx-4.1.a libdb_cxx.a
299
300 mv -f libdb-4.1.la libdb-4.1.la.tmp
301 mv -f libdb_cxx-4.1.la libdb_cxx-4.1.la.tmp
302 sed -e "s/old_library=''/old_library='libdb-4.1.a'/" libdb-4.1.la.tmp > libdb-4.1.la
303 sed -e "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-4.1.a'/" libdb_cxx-4.1.la.tmp > libdb_cxx-4.1.la
304 rm -f libdb*.la.tmp
305
306 %clean
307 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
308
309 %post   -p /sbin/ldconfig
310 %postun -p /sbin/ldconfig
311
312 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
313 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
314
315 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
316 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
317
318 %files
319 %defattr(644,root,root,755)
320 %doc LICENSE README
321 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-4.*.so
322
323 %files devel
324 %defattr(644,root,root,755)
325 %doc docs/{api*,ref,index.html,sleepycat,images} examples_c*
326 %{_includedir}/db.h
327 %{_includedir}/db_185.h
328 %{_libdir}/libdb-4.*.la
329 %{_libdir}/libndbm-4.*.la
330 %{_libdir}/libndbm-4.*.so
331
332 %files static
333 %defattr(644,root,root,755)
334 %{_libdir}/lib*-4.*.a
335
336 %files cxx
337 %defattr(644,root,root,755)
338 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-4.*.so
339
340 %files cxx-devel
341 %defattr(644,root,root,755)
342 %{_includedir}/cxx_common.h
343 %{_includedir}/cxx_except.h
344 %{_includedir}/db_cxx.h
345 %{_libdir}/libdb_cxx-4.*.la
346
347 %if %{?_with_java:1}%{!?_with_java:0}
348 %files java
349 %defattr(644,root,root,755)
350 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java*.so
351 %attr(644,root,root) %{_libdir}/db.jar
352 %endif
353
354 %files tcl
355 %defattr(644,root,root,755)
356 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-4.*.so
357
358 %files tcl-devel
359 %defattr(644,root,root,755)
360 %{_libdir}/libdb_tcl-4.1.la
361
362 %files utils
363 %defattr(644,root,root,755)
364 %doc docs/utility/*
365 %attr(755,root,root) %{_bindir}/berkeley_db_svc
366 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_archive
367 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_checkpoint
368 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_deadlock
369 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump
370 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump185
371 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_load
372 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_printlog
373 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_recover
374 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_stat
375 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_upgrade
376 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_verify
This page took 0.104682 seconds and 3 git commands to generate.