- cosmetics
[packages/db4.1.git] / db4.1.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 # _with_java    - build db-java (required for openoffice)
4 #
5 Summary:        BSD database library for C
6 Summary(pl):    Biblioteka C do obs³ugi baz Berkeley DB
7 Name:           db4.1
8 Version:        4.1.25
9 Release:        1
10 License:        BSD
11 Group:          Libraries
12 # alternative site (sometimes working): http://www.berkeleydb.com/
13 Source0:        http://www.sleepycat.com/update/snapshot/db-%{version}.tar.gz
14 # Source0-md5:  df71961002b552c0e72c6e4e358f27e1
15 Patch0:         db-o_direct.patch
16 Patch1:         http://www.sleepycat.com/update/4.1.25/patch.4.1.25.1
17 URL:            http://www.sleepycat.com/
18 BuildRequires:  autoconf
19 BuildRequires:  ed
20 %{?_with_java:BuildRequires:    gcc-java}
21 BuildRequires:  libstdc++-devel
22 BuildRequires:  tcl-devel >= 8.3.2
23 Provides:       db = 4.1.25-4
24 Obsoletes:      db < 4.2
25 Obsoletes:      db4
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 %define         _includedir     %{_prefix}/include/db4.1
29
30 %description
31 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
32 provides embedded database support for both traditional and
33 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
34 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
35
36 %description -l pl
37 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
38 zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
39 klient-serwer. Berkeley db jest u¿ywana w wielu aplikacjach, w tym w
40 Pythonie i Perlu.
41
42 %package devel
43 Summary:        Header files for Berkeley database library
44 Summary(pl):    Pliki nag³ówkowe do biblioteki Berkeley Database
45 Group:          Development/Libraries
46 Requires:       %{name} = %{version}
47 Provides:       db-devel = 4.1.25-4
48 Obsoletes:      db-devel < 4.2
49 Obsoletes:      db3-devel
50 Obsoletes:      db4-devel
51
52 %description devel
53 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
54 provides embedded database support for both traditional and
55 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
56 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
57 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
58 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
59
60 This package contains the header files, libraries, and documentation
61 for building programs which use Berkeley DB.
62
63 %description devel -l pl
64 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
65 zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
66 klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
67 funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
68 transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
69 dla C, C++, Javy i Perla.
70
71 Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe i dokumentacjê do budowania
72 programów u¿ywaj±cych Berkeley DB.
73
74 %package static
75 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
76 Summary(pl):    Statyczne biblioteki Berkeley Database
77 Group:          Development/Libraries
78 Requires:       %{name}-devel = %{version}
79 Provides:       db-static = 4.1.25-4
80 Obsoletes:      db-static < 4.2
81 Obsoletes:      db3-static
82 Obsoletes:      db4-static
83
84 %description static
85 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
86 provides embedded database support for both traditional and
87 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
88 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
89 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
90 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
91
92 This package contains the static libraries for building programs which
93 use Berkeley DB.
94
95 %description static -l pl
96 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
97 zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
98 klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
99 funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
100 transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
101 dla C, C++, Javy i Perla.
102
103 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
104 u¿ywaj±cych Berkeley DB.
105
106 %package cxx
107 Summary:        Berkeley database library for C++
108 Summary(pl):    Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
109 Group:          Libraries
110 Provides:       db-cxx = 4.1.25-4
111 Obsoletes:      db-cxx < 4.2
112 Obsoletes:      db4-cxx
113
114 %description cxx
115 Berkeley database library for C++.
116
117 %description cxx -l pl
118 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
119
120 %package cxx-devel
121 Summary:        Berkeley database library for C++
122 Summary(pl):    Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
123 Group:          Libraries
124 Requires:       %{name}-cxx = %{version}
125 Requires:       %{name}-devel = %{version}
126 Provides:       db-cxx-devel = 4.1.25-4
127 Obsoletes:      db-cxx-devel < 4.2
128 Obsoletes:      db4-cxx
129 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
130
131 %description cxx-devel
132 Berkeley database library for C++.
133
134 %description cxx-devel -l pl
135 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
136
137 %package java
138 Summary:        Berkeley database library for Java
139 Summary(pl):    Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
140 Group:          Libraries
141 Provides:       db-java = 4.1.25-4
142 Obsoletes:      db-java < 4.2
143
144 %description java
145 Berkeley database library for Java.
146
147 %description java -l pl
148 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
149
150 %package tcl
151 Summary:        Berkeley database library for Tcl
152 Summary(pl):    Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
153 Group:          Development/Languages/Tcl
154 Requires:       tcl
155 Provides:       db-tcl = 4.1.25-4
156 Obsoletes:      db-tcl < 4.2
157 Obsoletes:      db4-tcl
158
159 %description tcl
160 Berkeley database library for Tcl.
161
162 %description tcl -l pl
163 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
164
165 %package tcl-devel
166 Summary:        Berkeley database library for Tcl
167 Summary(pl):    Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
168 Group:          Development/Languages/Tcl
169 Requires:       tcl
170 Requires:       %{name}-tcl = %{version}
171 Provides:       db-tcl-devel = 4.1.25-4
172 Obsoletes:      db-tcl-devel < 4.2
173 Obsoletes:      db4-tcl
174 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
175
176 %description tcl-devel
177 Berkeley database library for Tcl.
178
179 %description tcl-devel -l pl
180 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
181
182 %package utils
183 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
184 Summary(pl):    Narzêdzia do obs³ugi baz Berkeley DB z linii poleceñ
185 Group:          Applications/Databases
186 Requires:       %{name} = %{version}
187 Provides:       db-utils = 4.1.25-4
188 Obsoletes:      db-utils < 4.2
189 Obsoletes:      db4-utils
190
191 %description utils
192 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
193 provides embedded database support for both traditional and
194 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
195 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
196 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
197 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
198
199 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
200 databases.
201
202 %description utils -l pl
203 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
204 zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
205 klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
206 funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
207 transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
208 dla C, C++, Javy i Perla.
209
210 Ten pakiet zawiera narzêdzia do obs³ugi baz Berkeley DB z linii
211 poleceñ.
212
213 %prep
214 %setup -q -n db-%{version}
215 %patch0 -p1
216 %patch1 -p0
217
218 %build
219 cd dist
220 sh s_config
221 cd ..
222
223 cp -a build_unix build_unix.static
224
225 cd build_unix.static
226
227 CC="%{__cc}"
228 CXX="%{__cxx}"
229 CFLAGS="%{rpmcflags}"
230 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
231 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS
232
233 ../dist/%configure \
234         --enable-compat185 \
235         --disable-shared \
236         --enable-static \
237         --enable-rpc \
238         --enable-cxx
239
240 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
241 #       --enable-dump185 \
242
243 %{__make} library_build
244
245 cd ../build_unix
246
247 ../dist/%configure \
248         --enable-compat185 \
249         --enable-shared \
250         --disable-static \
251         --enable-rpc \
252         --enable-cxx \
253         --enable-tcl \
254         --with-tcl=/usr/lib \
255         %{?_with_java:--enable-java}
256
257 %{__make} library_build \
258         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}'
259
260 %install
261 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
262 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir},/lib}
263
264 cd build_unix.static
265
266 %{__make} library_install \
267         bindir=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
268         prefix=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
269         libdir=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir} \
270         includedir=$RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}
271
272 cd ../build_unix
273
274 %{__make} library_install \
275         bindir=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
276         prefix=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
277         libdir=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir} \
278         includedir=$RPM_BUILD_ROOT%{_includedir} \
279         LIB_INSTALL_FILE_LIST=""
280
281 #rm -rf examples_java
282 #cp -a java/src/com/sleepycat/examples examples_java
283
284 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
285 ln -sf libdb-4.1.so libdb4.so
286 ln -sf libdb-4.1.so libndbm-4.1.so
287 ln -sf libdb-4.1.la libdb.la
288 ln -sf libdb-4.1.la libdb4.la
289 ln -sf libdb-4.1.la libndbm-4.1.la
290 ln -sf libdb_tcl-4.1.la libdb_tcl.la
291 ln -sf libdb_cxx-4.1.la libdb_cxx.la
292 mv -f libdb.a libdb-4.1.a
293 ln -sf libdb-4.1.a libdb.a
294 ln -sf libdb-4.1.a libdb4.a
295 ln -sf libdb-4.1.a libndbm-4.1.a
296 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-4.1.a
297 ln -sf libdb_cxx-4.1.a libdb_cxx.a
298
299 mv -f libdb-4.1.la libdb-4.1.la.tmp
300 mv -f libdb_cxx-4.1.la libdb_cxx-4.1.la.tmp
301 sed -e "s/old_library=''/old_library='libdb-4.1.a'/" libdb-4.1.la.tmp > libdb-4.1.la
302 sed -e "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-4.1.a'/" libdb_cxx-4.1.la.tmp > libdb_cxx-4.1.la
303 rm -f libdb*.la.tmp
304
305 %clean
306 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
307
308 %post   -p /sbin/ldconfig
309 %postun -p /sbin/ldconfig
310
311 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
312 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
313
314 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
315 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
316
317 %files
318 %defattr(644,root,root,755)
319 %doc LICENSE README
320 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-4.*.so
321
322 %files devel
323 %defattr(644,root,root,755)
324 %doc docs/{api*,ref,index.html,sleepycat,images} examples_c*
325 %{_includedir}/db.h
326 %{_includedir}/db_185.h
327 %{_libdir}/libdb-4.*.la
328 %{_libdir}/libndbm-4.*.la
329 %{_libdir}/libndbm-4.*.so
330
331 %files static
332 %defattr(644,root,root,755)
333 %{_libdir}/lib*-4.*.a
334
335 %files cxx
336 %defattr(644,root,root,755)
337 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-4.*.so
338
339 %files cxx-devel
340 %defattr(644,root,root,755)
341 %{_includedir}/cxx_common.h
342 %{_includedir}/cxx_except.h
343 %{_includedir}/db_cxx.h
344 %{_libdir}/libdb_cxx-4.*.la
345
346 %if %{?_with_java:1}%{!?_with_java:0}
347 %files java
348 %defattr(644,root,root,755)
349 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java*.so
350 %attr(644,root,root) %{_libdir}/db.jar
351 %endif
352
353 %files tcl
354 %defattr(644,root,root,755)
355 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-4.*.so
356
357 %files tcl-devel
358 %defattr(644,root,root,755)
359 %{_libdir}/libdb_tcl-4.1.la
360
361 %files utils
362 %defattr(644,root,root,755)
363 %doc docs/utility/*
364 %attr(755,root,root) %{_bindir}/berkeley_db_svc
365 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_archive
366 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_checkpoint
367 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_deadlock
368 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump
369 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump185
370 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_load
371 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_printlog
372 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_recover
373 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_stat
374 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_upgrade
375 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_verify
This page took 0.066075 seconds and 3 git commands to generate.