- converted to UTF-8
[packages/db4.1.git] / db4.1.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_with     java    # build db-java
4 #
5 Summary:        BSD database library for C
6 Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
7 Name:           db4.1
8 Version:        4.1.25
9 Release:        1
10 License:        BSD
11 Group:          Libraries
12 # alternative site (sometimes working): http://www.berkeleydb.com/
13 #Source0Download: http://dev.sleepycat.com/downloads/releasehistorybdb.html
14 Source0:        http://downloads.sleepycat.com/db-%{version}.tar.gz
15 # Source0-md5:  df71961002b552c0e72c6e4e358f27e1
16 Patch0:         db-o_direct.patch
17 Patch1:         http://www.sleepycat.com/update/4.1.25/patch.4.1.25.1
18 URL:            http://www.sleepycat.com/
19 BuildRequires:  autoconf
20 BuildRequires:  ed
21 %{?with_java:BuildRequires:     gcc-java}
22 BuildRequires:  libstdc++-devel
23 BuildRequires:  tcl-devel >= 8.3.2
24 Provides:       db = %{version}-%{release}
25 Obsoletes:      db4
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 %define         _includedir     %{_prefix}/include/db4.1
29
30 %description
31 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
32 provides embedded database support for both traditional and
33 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
34 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
35
36 %description -l pl.UTF-8
37 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
38 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
39 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
40 Pythonie i Perlu.
41
42 %package devel
43 Summary:        Header files for Berkeley database library
44 Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
45 Group:          Development/Libraries
46 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
47 Obsoletes:      db4-devel
48
49 %description devel
50 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
51 provides embedded database support for both traditional and
52 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
53 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
54 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
55 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
56
57 This package contains the header files, libraries, and documentation
58 for building programs which use Berkeley DB.
59
60 %description devel -l pl.UTF-8
61 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
62 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
63 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
64 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
65 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
66 dla C, C++, Javy i Perla.
67
68 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
69 programów używających Berkeley DB.
70
71 %package static
72 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
73 Summary(pl.UTF-8):   Statyczne biblioteki Berkeley Database
74 Group:          Development/Libraries
75 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
76 Obsoletes:      db4-static
77
78 %description static
79 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
80 provides embedded database support for both traditional and
81 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
82 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
83 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
84 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
85
86 This package contains the static libraries for building programs which
87 use Berkeley DB.
88
89 %description static -l pl.UTF-8
90 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
91 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
92 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
93 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
94 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
95 dla C, C++, Javy i Perla.
96
97 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
98 używających Berkeley DB.
99
100 %package cxx
101 Summary:        Berkeley database library for C++
102 Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
103 Group:          Libraries
104 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
105 Obsoletes:      db4-cxx
106
107 %description cxx
108 Berkeley database library for C++.
109
110 %description cxx -l pl.UTF-8
111 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
112
113 %package cxx-devel
114 Summary:        Berkeley database library for C++
115 Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
116 Group:          Libraries
117 Requires:       %{name}-cxx = %{version}-%{release}
118 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
119 Obsoletes:      db4-cxx
120 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
121
122 %description cxx-devel
123 Berkeley database library for C++.
124
125 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
126 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
127
128 %package java
129 Summary:        Berkeley database library for Java
130 Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
131 Group:          Libraries
132 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
133
134 %description java
135 Berkeley database library for Java.
136
137 %description java -l pl.UTF-8
138 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
139
140 %package tcl
141 Summary:        Berkeley database library for Tcl
142 Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
143 Group:          Development/Languages/Tcl
144 Requires:       tcl
145 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
146 Obsoletes:      db4-tcl
147
148 %description tcl
149 Berkeley database library for Tcl.
150
151 %description tcl -l pl.UTF-8
152 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
153
154 %package tcl-devel
155 Summary:        Berkeley database library for Tcl
156 Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
157 Group:          Development/Languages/Tcl
158 Requires:       %{name}-tcl = %{version}-%{release}
159 Requires:       tcl
160 Obsoletes:      db4-tcl
161 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
162
163 %description tcl-devel
164 Berkeley database library for Tcl.
165
166 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
167 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
168
169 %package utils
170 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
171 Summary(pl.UTF-8):   Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
172 Group:          Applications/Databases
173 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
174 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
175 Obsoletes:      db-utils < 4.2
176 Obsoletes:      db4-utils
177
178 %description utils
179 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
180 provides embedded database support for both traditional and
181 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
182 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
183 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
184 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
185
186 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
187 databases.
188
189 %description utils -l pl.UTF-8
190 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
191 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
192 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
193 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
194 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
195 dla C, C++, Javy i Perla.
196
197 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
198 poleceń.
199
200 %prep
201 %setup -q -n db-%{version}
202 %patch0 -p1
203 %patch1 -p0
204
205 %build
206 cd dist
207 sh s_config
208 cd ..
209
210 cp -a build_unix build_unix.static
211
212 cd build_unix.static
213
214 CC="%{__cc}"
215 CXX="%{__cxx}"
216 CFLAGS="%{rpmcflags}"
217 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
218 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS
219
220 ../dist/%configure \
221         --enable-compat185 \
222         --disable-shared \
223         --enable-static \
224         --enable-rpc \
225         --enable-cxx
226
227 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
228 #       --enable-dump185 \
229
230 %{__make} library_build
231
232 cd ../build_unix
233
234 ../dist/%configure \
235         --enable-compat185 \
236         --enable-shared \
237         --disable-static \
238         --enable-rpc \
239         --enable-cxx \
240         --enable-tcl \
241         --with-tcl=/usr/lib \
242         %{?with_java:--enable-java}
243
244 %{__make} library_build \
245         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}'
246
247 %install
248 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
249 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
250
251 cd build_unix.static
252
253 %{__make} library_install \
254         bindir=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
255         prefix=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
256         libdir=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir} \
257         includedir=$RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}
258
259 cd ../build_unix
260
261 %{__make} library_install \
262         bindir=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
263         prefix=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
264         libdir=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir} \
265         includedir=$RPM_BUILD_ROOT%{_includedir} \
266         LIB_INSTALL_FILE_LIST=""
267
268 #rm -rf examples_java
269 #cp -a java/src/com/sleepycat/examples examples_java
270
271 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
272 mv -f libdb.a libdb-4.1.a
273 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-4.1.a
274
275 mv -f libdb-4.1.la libdb-4.1.la.tmp
276 mv -f libdb_cxx-4.1.la libdb_cxx-4.1.la.tmp
277 sed -e "s/old_library=''/old_library='libdb-4.1.a'/" libdb-4.1.la.tmp > libdb-4.1.la
278 sed -e "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-4.1.a'/" libdb_cxx-4.1.la.tmp > libdb_cxx-4.1.la
279 rm -f libdb*.la.tmp
280
281 %clean
282 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
283
284 %post   -p /sbin/ldconfig
285 %postun -p /sbin/ldconfig
286
287 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
288 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
289
290 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
291 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
292
293 %files
294 %defattr(644,root,root,755)
295 %doc LICENSE README
296 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-4.1.so
297
298 %files devel
299 %defattr(644,root,root,755)
300 %doc docs/{api*,ref,index.html,sleepycat,images} examples_c*
301 %{_libdir}/libdb-4.1.la
302 %dir %{_includedir}
303 %{_includedir}/db.h
304 %{_includedir}/db_185.h
305
306 %files static
307 %defattr(644,root,root,755)
308 %{_libdir}/lib*-4.1.a
309
310 %files cxx
311 %defattr(644,root,root,755)
312 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-4.1.so
313
314 %files cxx-devel
315 %defattr(644,root,root,755)
316 %{_libdir}/libdb_cxx-4.1.la
317 %{_includedir}/cxx_common.h
318 %{_includedir}/cxx_except.h
319 %{_includedir}/db_cxx.h
320
321 %if %{with java}
322 %files java
323 %defattr(644,root,root,755)
324 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java*.so
325 %{_libdir}/db.jar
326 %endif
327
328 %files tcl
329 %defattr(644,root,root,755)
330 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-4.1.so
331
332 %files tcl-devel
333 %defattr(644,root,root,755)
334 %{_libdir}/libdb_tcl-4.1.la
335
336 %files utils
337 %defattr(644,root,root,755)
338 %doc docs/utility/*
339 %attr(755,root,root) %{_bindir}/berkeley_db_svc
340 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_archive
341 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_checkpoint
342 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_deadlock
343 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump
344 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump185
345 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_load
346 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_printlog
347 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_recover
348 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_stat
349 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_upgrade
350 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_verify
This page took 0.3639 seconds and 3 git commands to generate.