- initial release
authorlisu <lisu@pld-linux.org>
Thu, 29 Nov 2007 23:42:06 +0000 (23:42 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cytadela.spec -> 1.1

cytadela.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/cytadela.spec b/cytadela.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..75469de
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,68 @@
+Summary:       A conversion of an Amiga Doom clone "Cytadela"
+Summary(pl.UTF-8):     Konwersja amigowego klona gry Doom "Cytadela"
+Name:          cytadela
+Version:       0.7
+Release:       1
+License:       GPL v3+
+Group:         X11/Applications/Games
+Source0:       http://dl.sourceforge.net/cytadela/%{name}-%{version}.tar.bz2
+# Source0-md5: db2c0a39462c928a6277b75d8f0e3ce7
+Source1:       %{name}.desktop
+Patch0:                %{name}-useless_files.patch
+URL:           http://sourceforge.net/projects/cytadela/
+BuildRequires: OpenGL-GLU
+BuildRequires: OpenGL-devel
+BuildRequires: SDL_mixer-devel
+BuildRequires: autoconf
+BuildRequires: automake
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Cytadela is a conversion of an Amiga game also called Cytadela,
+created by Virtual Design team. The conversion contains an
+implementation of several algorithms taken from the original. Major
+part of graphics, all music, sounds and levels are taken from the
+original, but in some cases they are processed and/or modified in
+order to make them easier to use with the conversion and to correct
+some bugs.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Cytadela jest konwersją amigowej gry pod tym samym tytułem,
+stworzonej przez grupę Virtual Design. W konwersji wykorzystanych
+jest kilka algorytmów pochodzących z oryginału. Cała muzyka,
+większość grafiki, wszystkie dźwięki i poziomy pochodzą z wersji
+oryginalnej, ale w niektórych przypadkach zostały przetworzone i/lub
+zmodyfikowane w celu ułatwienia wykorzystania ich w konwersji i
+poprawienia kilku błędów.
+
+%prep
+%setup -q -n %{name}
+%patch0 -p1
+
+%build
+%{__aclocal}
+%{__autoconf}
+%{__automake}
+%configure
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
+
+%{__make} install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+install data/icons/%{name}.xpm $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
+install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README data/doc/{*.html,*.txt}
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
+%{_datadir}/%{name}
+%{_desktopdir}/%{name}.desktop
+%{_pixmapsdir}/%{name}.xpm
This page took 0.022922 seconds and 4 git commands to generate.