]> git.pld-linux.org Git - packages/coq.git/blob - coq.spec
- tabs in preamble
[packages/coq.git] / coq.spec
1 Summary:        The Coq Proof Assistant
2 Summary(pl.UTF-8):      Coq - narzędzie pomagające w udowadnianiu
3 Name:           coq
4 Version:        8.0pl2
5 Release:        2
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/Math
8 Vendor:         INRIA Rocquencourt
9 Source0:        ftp://ftp.inria.fr/INRIA/coq/V%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  39ee0fed76e47a11de2f49e2c236ef79
11 # ftp://ftp.inria.fr/INRIA/coq/V8.0pl2/patch-coq-8.0pl2-ocaml-3.09
12 Patch0:         %{name}-ocaml-3.09.patch
13 Patch1:         %{name}-lablgtk26.patch
14 URL:            http://coq.inria.fr/
15 BuildRequires:  emacs
16 BuildRequires:  ocaml >= 3.09.0
17 BuildRequires:  ocaml-camlp4
18 BuildRequires:  ocaml-lablgtk2-devel >= 2.6.0
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 Coq is a proof assistant which:
23  - allows to handle calculus assertions,
24  - check mechanically proofs of these assertions,
25  - helps to find formal proofs,
26  - extracts a certified program from the constructive proof of its
27    formal specification.
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 Coq to narzędzie pomagające w udowadnianiu, które:
31 - pozwala uporać się z twierdzeniami dotyczącymi rachunku
32   różniczkowego,
33 - mechanicznie sprawdzać dowody tych twierdzeń,
34 - pomagać w znalezieniu formalnych dowodów,
35 - wyciągać program o dowiedzionej poprawności z konstruktywnego
36   dowodu jego formalnej specyfikacji.
37
38 %prep
39 %setup -q
40 %patch0 -p0
41 %patch1 -p1
42
43 %build
44 ./configure \
45         -bindir %{_bindir} \
46         -libdir %{_libdir}/coq \
47         -mandir %{_mandir} \
48         -emacs emacs \
49         -emacslib %{_datadir}/emacs/site-lisp \
50         -opt \
51         --coqdocdir %{_datadir}/texmf/tex/latex/misc \
52         --coqide opt \
53         -reals all      # Need ocamlc.opt and ocamlopt.opt 
54
55 %{__make} world check   # Use native coq to compile theories
56
57 %install
58 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
59
60 %{__make} -e install \
61         COQINSTALLPREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/
62 # To install only locally the binaries compiled with absolute paths
63
64 %clean
65 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
66
67 %files
68 %defattr(644,root,root,755)
69 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq-interface
70 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq-interface.opt
71 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq-tex
72 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq_makefile
73 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqc
74 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqdep
75 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqdoc
76 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqide.byte
77 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqide.opt
78 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqmktop
79 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqtop
80 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqtop.byte
81 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqtop.opt
82 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqwc
83 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gallina
84 %attr(755,root,root) %{_bindir}/parser
85 %attr(755,root,root) %{_bindir}/parser.opt
86 %dir %{_libdir}/coq
87 %{_libdir}/coq/*
88 %{_datadir}/emacs/site-lisp/coq.el
89 %{_datadir}/emacs/site-lisp/coq-inferior.el
90 %{_mandir}/man1/coq-tex.1*
91 %{_mandir}/man1/coqdep.1*
92 %{_mandir}/man1/gallina.1*
93 %{_mandir}/man1/coqc.1*
94 %{_mandir}/man1/coqtop.1*
95 %{_mandir}/man1/coqtop.byte.1*
96 %{_mandir}/man1/coqtop.opt.1*
97 %{_mandir}/man1/coq_makefile.1*
98 %{_mandir}/man1/coqmktop.1*
99 %{_mandir}/man1/coq-interface.1*
100 %{_mandir}/man1/parser.1*
101 %{_mandir}/man1/coqdoc.1*
102 %{_mandir}/man1/coqwc.1*
103 %{_datadir}/texmf/tex/latex/misc/coqdoc.sty
This page took 0.075273 seconds and 4 git commands to generate.