]> git.pld-linux.org Git - packages/coq.git/blame - coq.spec
- more texlive BR
[packages/coq.git] / coq.spec
CommitLineData
521adcea 1Summary: The Coq Proof Assistant
374d5475 2Summary(pl.UTF-8): Coq - narzędzie pomagające w udowadnianiu
680764bb 3Name: coq
72eff188 4Version: 8.3pl1
8bee228d 5Release: 0.1
680764bb
JR
6License: GPL
7Group: Applications/Math
8Vendor: INRIA Rocquencourt
5f0acdc3 9Source0: http://coq.inria.fr/V%{version}/files/%{name}-%{version}.tar.gz
72eff188 10# Source0-md5: 1869d22b337f5da59ba3bbe1433f9a3b
8bee228d
JR
11Source1: coqide.desktop
12Source2: coqide.xpm
5f0acdc3 13Patch0: %{name}-lablgtk2.patch
3432574d 14URL: http://coq.inria.fr/
5f0acdc3 15BuildRequires: bash
680764bb 16BuildRequires: emacs
8bee228d
JR
17BuildRequires: hevea
18BuildRequires: netpbm-progs
861daf7b 19BuildRequires: ocaml >= 3.09.0
5f0acdc3 20BuildRequires: camlp5 >= 5.01
72eff188 21BuildRequires: ocaml-lablgtk2-devel >= 2.12.0
5f0acdc3 22BuildRequires: sed >= 4.0
308e7511 23BuildRequires: texlive-latex-ams
8bee228d 24BuildRequires: texlive-latex-comment
b46eabb1 25BuildRequires: texlive-latex-moreverb
8edb6738 26BuildRequires: texlive-psutils
8bee228d 27BuildRequires: texlive-format-pdflatex
680764bb
JR
28BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30%description
31Coq is a proof assistant which:
bcd66107 32 - allows to handle calculus assertions,
33 - check mechanically proofs of these assertions,
34 - helps to find formal proofs,
35 - extracts a certified program from the constructive proof of its
36 formal specification.
3432574d 37
3f4e388b
JR
38%description -l pl.UTF-8
39Coq to narzędzie pomagające w udowadnianiu, które:
40- pozwala uporać się z twierdzeniami dotyczącymi rachunku
41 różniczkowego,
42- mechanicznie sprawdzać dowody tych twierdzeń,
43- pomagać w znalezieniu formalnych dowodów,
44- wyciągać program o dowiedzionej poprawności z konstruktywnego
bcd66107 45 dowodu jego formalnej specyfikacji.
680764bb
JR
46
47%prep
48%setup -q
5f0acdc3
JR
49%patch0 -p1
50
51%{__sed} -i -e 's|#!/bin/sh|#!/bin/bash|' test-suite/check
680764bb
JR
52
53%build
54./configure \
55 -bindir %{_bindir} \
56 -libdir %{_libdir}/coq \
57 -mandir %{_mandir} \
8bee228d 58 -docdir %{_datadir}/coq/doc \
680764bb 59 -emacs emacs \
8bee228d 60 -browser 'iceweasel -remote "OpenURL(%s,new-tab)" || iceweasel %s &' \
680764bb
JR
61 -emacslib %{_datadir}/emacs/site-lisp \
62 -opt \
1c74cbbc 63 --coqdocdir %{_datadir}/texmf/tex/latex/misc \
8bee228d 64 --coqide opt
680764bb 65
5f0acdc3 66%{__make} -j1 world check # Use native coq to compile theories
680764bb
JR
67
68%install
69rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
8bee228d 70install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
3432574d
JB
71
72%{__make} -e install \
73 COQINSTALLPREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/
680764bb
JR
74# To install only locally the binaries compiled with absolute paths
75
8bee228d
JR
76install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
77install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
78
680764bb
JR
79%clean
80rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
81
82%files
83%defattr(644,root,root,755)
861daf7b
JR
84%attr(755,root,root) %{_bindir}/coq-interface
85%attr(755,root,root) %{_bindir}/coq-interface.opt
86%attr(755,root,root) %{_bindir}/coq-tex
87%attr(755,root,root) %{_bindir}/coq_makefile
680764bb 88%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqc
680764bb 89%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqdep
1c74cbbc 90%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqdoc
5f0acdc3 91%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqide*
861daf7b
JR
92%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqmktop
93%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqtop
94%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqtop.byte
95%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqtop.opt
1c74cbbc 96%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqwc
861daf7b 97%attr(755,root,root) %{_bindir}/gallina
680764bb 98%attr(755,root,root) %{_bindir}/parser
1c74cbbc 99%attr(755,root,root) %{_bindir}/parser.opt
3432574d 100%dir %{_libdir}/coq
1c74cbbc 101%{_libdir}/coq/*
680764bb
JR
102%{_datadir}/emacs/site-lisp/coq.el
103%{_datadir}/emacs/site-lisp/coq-inferior.el
104%{_mandir}/man1/coq-tex.1*
105%{_mandir}/man1/coqdep.1*
106%{_mandir}/man1/gallina.1*
107%{_mandir}/man1/coqc.1*
108%{_mandir}/man1/coqtop.1*
109%{_mandir}/man1/coqtop.byte.1*
110%{_mandir}/man1/coqtop.opt.1*
111%{_mandir}/man1/coq_makefile.1*
112%{_mandir}/man1/coqmktop.1*
113%{_mandir}/man1/coq-interface.1*
114%{_mandir}/man1/parser.1*
1c74cbbc 115%{_mandir}/man1/coqdoc.1*
116%{_mandir}/man1/coqwc.1*
117%{_datadir}/texmf/tex/latex/misc/coqdoc.sty
8bee228d
JR
118%{_desktopdir}/coqide.desktop
119%{_pixmapsdir}/coqide.xpm
This page took 0.101186 seconds and 4 git commands to generate.