- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:42 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cook.spec -> 1.17

cook.spec

index 7137607ee4d85f62e60bc6068aeec5124fd22cac..be5e167ecaa8a2ba50e0ee303b5ddba77d6faa1c 100644 (file)
--- a/cook.spec
+++ b/cook.spec
@@ -3,7 +3,7 @@
 %bcond_without tests   # don't perform "make test"
 #
 Summary:       A file construction tool
-Summary(pl):   Narzêdzie do konstrukcji plików
+Summary(pl.UTF-8):   Narzędzie do konstrukcji plików
 Name:          cook
 Version:       2.25
 Release:       3
@@ -58,56 +58,56 @@ takes a day or two to learn, it is much more powerful and a bit more
 intuitave than the traditional make(1) tool. And Cook doesn't
 interpret tab differently to 8 space characters!
 
-%description -l pl
-Cook jest narzêdziem do tworzenia plików. Podaje mu siê listê plików do
-utworzenia oraz regu³y wyja¶niaj±ce jak je utworzyæ. Ka¿dy nietrywialny
-program wymaga podjêcia pewnych dzia³añ koniecznych do utworzenia
-ró¿nych plików, jak np. plików nag³ówkowych. Cook udostêpnia mechanizmy
-pozwalaj±cy je zdefiniowaæ.
+%description -l pl.UTF-8
+Cook jest narzędziem do tworzenia plików. Podaje mu się listę plików do
+utworzenia oraz reguły wyjaśniające jak je utworzyć. Każdy nietrywialny
+program wymaga podjęcia pewnych działań koniecznych do utworzenia
+różnych plików, jak np. plików nagłówkowych. Cook udostępnia mechanizmy
+pozwalający je zdefiniować.
 
-Tworz±c i rozwijaj±c program zazwyczaj modyfikuje siê pliki, z których
-siê sk³ada. Cook bada daty ostatniej modyfikacji sprawdzaj±c, czy
-zmieni³y siê zale¿no¶ci; je¶li tak, pliki powinny zostaæ zaktualizowane.
+Tworząc i rozwijając program zazwyczaj modyfikuje się pliki, z których
+się składa. Cook bada daty ostatniej modyfikacji sprawdzając, czy
+zmieniły się zależności; jeśli tak, pliki powinny zostać zaktualizowane.
 
-Cook umo¿liwia równie¿ definiowanie niejawnych regu³, pozwalaj±c
-u¿ytkownikom wyszczególniæ metody tworzenia plików o podanym
-rozszerzeniu z pliku o innym rozszerzeniu (np. jak utworzyæ
+Cook umożliwia również definiowanie niejawnych reguł, pozwalając
+użytkownikom wyszczególnić metody tworzenia plików o podanym
+rozszerzeniu z pliku o innym rozszerzeniu (np. jak utworzyć
 plik.o z plik.c).
 
-- Cook jest zamiennikiem tradycyjnego narzêdzia make(1). Jednak przed
-u¿yciem plików Makefile z cookiem, nale¿y wcze¶niej przekszta³ciæ
-je do formatu rozumianego przez cooka przy u¿yciu narzêdzia make2cook
-dostarczanego wraz z dystrybucj±.
+- Cook jest zamiennikiem tradycyjnego narzędzia make(1). Jednak przed
+użyciem plików Makefile z cookiem, należy wcześniej przekształcić
+je do formatu rozumianego przez cooka przy użyciu narzędzia make2cook
+dostarczanego wraz z dystrybucją.
 
-- Cook posiada prosty lecz potê¿ny jêzyk opisowy, z wieloma wbudowanymi
-  funkcjami, dziêki czemu mo¿na podawaæ i manipulowaæ skomplikowanymi
-  specyfikacjami nazw plików bez utraty czytelno¶ci i wydajno¶ci.
+- Cook posiada prosty lecz potężny język opisowy, z wieloma wbudowanymi
+  funkcjami, dzięki czemu można podawać i manipulować skomplikowanymi
+  specyfikacjami nazw plików bez utraty czytelności i wydajności.
 
-- Oprócz daty ostatniej modyfikacji, cook pozwala korzystaæ z fingerprintów.
-  Dziêki temu mo¿na zoptymalizowaæ proces budowania nie uciekaj±c siê
-  do nienaturalnych regu³.
+- Oprócz daty ostatniej modyfikacji, cook pozwala korzystać z fingerprintów.
+  Dzięki temu można zoptymalizować proces budowania nie uciekając się
+  do nienaturalnych reguł.
 
-- Cook potrafi przeprowadziæ proces budowania w wielu równoleg³ych
-  w±tkach, obs³uguj±c prawid³owo regu³y jednow±tkowe. Mo¿na
-  przeprowadziæ rozproszone budowanie w sieci LAN, przekszta³caj±c
-  lokaln± sieæ w wirtualn± maszynê do budowania równoleg³ego.
+- Cook potrafi przeprowadzić proces budowania w wielu równoległych
+  wątkach, obsługując prawidłowo reguły jednowątkowe. Można
+  przeprowadzić rozproszone budowanie w sieci LAN, przekształcając
+  lokalną sieć w wirtualną maszynę do budowania równoległego.
 
-Je¶li tworzysz program od zera i planujesz napisaæ Makefile,
-przemy¶l mo¿liwo¶æ wykorzystania zamiast niego pliku cookbook.
-Choæ na naukê Cooka trzeba po¶wiêciæ dzieñ lub dwa, jest to
-narzêdzie o wiele potê¿niejsze i znacznie bardziej intuicyjne ni¿
+Jeśli tworzysz program od zera i planujesz napisać Makefile,
+przemyśl możliwość wykorzystania zamiast niego pliku cookbook.
+Choć na naukę Cooka trzeba poświęcić dzień lub dwa, jest to
+narzędzie o wiele potężniejsze i znacznie bardziej intuicyjne niż
 tradycyjne make(1). Poza tym Cook nie traktuje inaczej TAB-a i
-omiu spacji!
+ośmiu spacji!
 
 %package doc-ps
 Summary:       Cook documentation, PostScript format
-Summary(pl):   Dokumentacja do cooka w formacie PostScript
+Summary(pl.UTF-8):   Dokumentacja do cooka w formacie PostScript
 Group:         Development/Building
 
 %description doc-ps
 Cook documentation in PostScript format.
 
-%description doc-ps -l pl
+%description doc-ps -l pl.UTF-8
 Dokumentacja do cooka w formacie PostScript.
 
 %prep
This page took 0.059748 seconds and 4 git commands to generate.