- mass commit: cosmetics (removed trailing white spaces)
authorTomasz Pala <gotar@pld-linux.org>
Mon, 18 Aug 2003 08:07:58 +0000 (08:07 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cook.spec -> 1.11

cook.spec

index 0526378..7123f4e 100644 (file)
--- a/cook.spec
+++ b/cook.spec
@@ -52,9 +52,9 @@ interpret tab differently to 8 space characters!
 
 %description -l pl
 
-Cook jest narzêdziem do tworzenia plików. Podaje mu siê listê plików do 
+Cook jest narzêdziem do tworzenia plików. Podaje mu siê listê plików do
 utworzenia oraz regu³y wyja¶niaj±ce jak je utworzyæ. Ka¿dy nietrywialny
-program wymaga podjêcia pewnych dzia³añ koniecznych do utworzenia 
+program wymaga podjêcia pewnych dzia³añ koniecznych do utworzenia
 ró¿nych plików, jak np. plików nag³ówkowych. Cook udostêpnia mechanizmy
 pozwalaj±cy je zdefiniowaæ.
 
@@ -134,7 +134,7 @@ install cook.gif $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc README lib/en/*.{ps,txt} 
+%doc README lib/en/*.{ps,txt}
 %attr(0755,root,root) %{_bindir}/*
 %{_libdir}/cook
 %{_datadir}/cook
This page took 0.104807 seconds and 4 git commands to generate.