- BR: sharutils(uudecode needed)
[packages/cook.git] / cook.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests   # don't perform "make test"
4 #
5 Summary:        A file construction tool
6 Summary(pl):    Narzêdzie do konstrukcji plików
7 Name:           cook
8 Version:        2.25
9 Release:        2
10 License:        GPL
11 Group:          Development/Building
12 Source0:        http://www.canb.auug.org.au/~millerp/cook/%{name}-%{version}.tar.gz
13 # Source0-md5:  fd116da31c59c04abe41519fc131b504
14 URL:            http://www.canb.auug.org.au/~millerp/cook/
15 BuildRequires:  bison
16 BuildRequires:  gettext-devel
17 BuildRequires:  groff
18 BuildRequires:  sharutils
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 Cook is a tool for constructing files. It is given a set of files to
23 create, and recipes of how to create them. In any non-trivial program
24 there will be prerequisites to performing the actions necessary to
25 creating any file, such as include files. The cook program provides a
26 mechanism to define these.
27
28 When a program is being developed or maintained, the programmer will
29 typically change one file of several which comprise the program. Cook
30 examines the last-modified times of the files to see when the
31 prerequisites of a file have changed, implying that the file needs to
32 be recreated as it is logically out of date.
33
34 Cook also provides a facility for implicit recipes, allowing users to
35 specify how to form a file with a given suffix from a file with a
36 different suffix. For example, to create filename.o from filename.c
37
38 - Cook is a replacement for the traditional make(1) tool. However, it
39   is necessary to convert makefiles into cookbooks using the make2cook
40   utility included in the distribution.
41
42 - Cook has a simple but powerful string-based description language
43   with many built-in functions. This allows sophisticated filename
44   specification and manipulation without loss of readability or
45   performance.
46
47 - Cook is able to use fingerprints to supplement file modification
48   times. This allows build optimization without contorted rules.
49
50 - Cook is able to build your project with multiple parallel threads,
51   with support for rules which must be single threaded. It is possible
52   to distribute parallel builds over your LAN, allowing you to turn your
53   network into a virtual parallel build engine.
54
55 If you are putting together a source-code distribution and planning to
56 write a makefile, consider writing a cookbook instead. Although Cook
57 takes a day or two to learn, it is much more powerful and a bit more
58 intuitave than the traditional make(1) tool. And Cook doesn't
59 interpret tab differently to 8 space characters!
60
61 %description -l pl
62 Cook jest narzêdziem do tworzenia plików. Podaje mu siê listê plików do
63 utworzenia oraz regu³y wyja¶niaj±ce jak je utworzyæ. Ka¿dy nietrywialny
64 program wymaga podjêcia pewnych dzia³añ koniecznych do utworzenia
65 ró¿nych plików, jak np. plików nag³ówkowych. Cook udostêpnia mechanizmy
66 pozwalaj±cy je zdefiniowaæ.
67
68 Tworz±c i rozwijaj±c program zazwyczaj modyfikuje siê pliki, z których
69 siê sk³ada. Cook bada daty ostatniej modyfikacji sprawdzaj±c, czy
70 zmieni³y siê zale¿no¶ci; je¶li tak, pliki powinny zostaæ zaktualizowane.
71
72 Cook umo¿liwia równie¿ definiowanie niejawnych regu³, pozwalaj±c
73 u¿ytkownikom wyszczególniæ metody tworzenia plików o podanym
74 rozszerzeniu z pliku o innym rozszerzeniu (np. jak utworzyæ
75 plik.o z plik.c).
76
77 - Cook jest zamiennikiem tradycyjnego narzêdzia make(1). Jednak przed
78 u¿yciem plików Makefile z cookiem, nale¿y wcze¶niej przekszta³ciæ
79 je do formatu rozumianego przez cooka przy u¿yciu narzêdzia make2cook
80 dostarczanego wraz z dystrybucj±.
81
82 - Cook posiada prosty lecz potê¿ny jêzyk opisowy, z wieloma wbudowanymi
83   funkcjami, dziêki czemu mo¿na podawaæ i manipulowaæ skomplikowanymi
84   specyfikacjami nazw plików bez utraty czytelno¶ci i wydajno¶ci.
85
86 - Oprócz daty ostatniej modyfikacji, cook pozwala korzystaæ z fingerprintów.
87   Dziêki temu mo¿na zoptymalizowaæ proces budowania nie uciekaj±c siê
88   do nienaturalnych regu³.
89
90 - Cook potrafi przeprowadziæ proces budowania w wielu równoleg³ych
91   w±tkach, obs³uguj±c prawid³owo regu³y jednow±tkowe. Mo¿na
92   przeprowadziæ rozproszone budowanie w sieci LAN, przekszta³caj±c
93   lokaln± sieæ w wirtualn± maszynê do budowania równoleg³ego.
94
95 Je¶li tworzysz program od zera i planujesz napisaæ Makefile,
96 przemy¶l mo¿liwo¶æ wykorzystania zamiast niego pliku cookbook.
97 Choæ na naukê Cooka trzeba po¶wiêciæ dzieñ lub dwa, jest to
98 narzêdzie o wiele potê¿niejsze i znacznie bardziej intuicyjne ni¿
99 tradycyjne make(1). Poza tym Cook nie traktuje inaczej TAB-a i
100 o¶miu spacji!
101
102 %package doc-ps
103 Summary:        Cook documentation, PostScript format
104 Summary(pl):    Dokumentacja do cooka w formacie PostScript
105 Group:          Development/Building
106
107 %description doc-ps
108 Cook documentation in PostScript format.
109
110 %description doc-ps -l pl
111 Dokumentacja do cooka w formacie PostScript.
112
113 %prep
114 %setup -q
115
116 %build
117 %configure \
118         NLSDIR=%{_datadir}/locale
119 %{__make}
120
121 %{?with_tests:%{__make} sure}
122
123 %install
124 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
125 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_libdir}/cook/en/LC_MESSAGES,%{_mandir}/man1} \
126         $RPM_BUILD_ROOT{%{_pixmapsdir},%{_datadir}/{locale,cook/en}}
127
128 ln -s $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/cook/en/man1
129
130 %{__make} install \
131         RPM_BUILD_ROOT=$RPM_BUILD_ROOT
132
133 install cook.gif $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/cook.gif
134
135 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cook/en $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/
136 rm -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/cook/en
137
138 %find_lang %{name} --with-gnome --all-name
139
140 %clean
141 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
142
143 %files -f %{name}.lang
144 %defattr(644,root,root,755)
145 %doc README lib/en/*.txt
146 %attr(0755,root,root) %{_bindir}/*
147 %{_datadir}/cook
148 %{_mandir}/man*/*
149 %{_pixmapsdir}/cook.gif
150
151 %files doc-ps
152 %defattr(644,root,root,755)
153 %doc lib/en/*.ps
This page took 0.073281 seconds and 3 git commands to generate.