- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 20 Sep 2005 20:07:44 +0000 (20:07 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    convmv.spec -> 1.3

convmv.spec

index d405ae0..7208b35 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 Summary:       Convmv - convert filenames from one encoding to another
+Summary(pl):   Convmv - konwersja nazw plików z jednego kodowania do innego
 Name:          convmv
 Version:       1.08
 Release:       1
@@ -23,6 +24,19 @@ UTF-8 encoded. Convmv is able to detect if certain files are UTF-8
 encoded and will skip them by default. To turn this smartness off use
 the "--nosmart" switch.
 
+%description -l pl
+Convmv ma za zadanie pomóc przy konwersji pojedynczych nazw plików,
+drzew katalogów wraz z zawartymi w nich plikami lub ca³ego systemu
+plików na inne kodowanie. Konwertuje tylko nazwy plików, a nie ich
+zawarto¶æ. Szczególn± cech± convmv jest to, ¿e dba tak¿e o dowi±zania
+symboliczne i konwertuje wskazania docelowe w przypadku, gdy cel
+dowi±zania jest zmieniany. Jest to pomocne przy przechodzeniu ze
+starych 8-bitowych lokalizacji do nowych w UTF-8. Mo¿na tak¿e
+przekonwertowaæ do UTF-8 katalogi, które by³y ju¿ czê¶ciowo kodowane w
+UTF-8. Convmv jest w stanie wykryæ, czy dane pliki s± zakodowane w
+UTF-8 i domy¶lnie je pomin±æ. Aby wy³±czyæ to zachowanie mo¿na u¿yæ
+prze³±cznika "--nosmart".
+
 %prep
 %setup -q
 
This page took 0.132546 seconds and 4 git commands to generate.