- up to 1.15, verbose files
[packages/convmv.git] / convmv.spec
1 Summary:        Convmv - convert filenames from one encoding to another
2 Summary(pl.UTF-8):      Convmv - konwersja nazw plików z jednego kodowania do innego
3 Name:           convmv
4 Version:        1.15
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Applications/File
8 Source0:        http://j3e.de/linux/convmv/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  b1bb703c08c6355868d15890ff193f7d
10 URL:            http://j3e.de/linux/convmv/
11 BuildRequires:  perl-tools-pod
12 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
13
14 %description
15 Convmv is meant to help convert a single filename, a directory tree
16 and the contained files or a whole filesystem into a different
17 encoding. It just converts the filenames, not the content of the
18 files. A special feature of convmv is that it also takes care of
19 symlinks, also converts the symlink target pointer in case the symlink
20 target is being converted, too. All this comes in very handy when one
21 wants to switch over from old 8-bit locales to UTF-8 locales. It is
22 also possible to convert directories to UTF-8 which are already partly
23 UTF-8 encoded. Convmv is able to detect if certain files are UTF-8
24 encoded and will skip them by default. To turn this smartness off use
25 the "--nosmart" switch.
26
27 %description -l pl.UTF-8
28 Convmv ma za zadanie pomóc przy konwersji pojedynczych nazw plików,
29 drzew katalogów wraz z zawartymi w nich plikami lub całego systemu
30 plików na inne kodowanie. Konwertuje tylko nazwy plików, a nie ich
31 zawartość. Szczególną cechą convmv jest to, że dba także o dowiązania
32 symboliczne i konwertuje wskazania docelowe w przypadku, gdy cel
33 dowiązania jest zmieniany. Jest to pomocne przy przechodzeniu ze
34 starych 8-bitowych lokalizacji do nowych w UTF-8. Można także
35 przekonwertować do UTF-8 katalogi, które były już częściowo kodowane w
36 UTF-8. Convmv jest w stanie wykryć, czy dane pliki są zakodowane w
37 UTF-8 i domyślnie je pominąć. Aby wyłączyć to zachowanie można użyć
38 przełącznika "--nosmart".
39
40 %prep
41 %setup -q
42
43 %build
44 %{__make}
45
46 %install
47 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
48 %{__make} install \
49         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
50         PREFIX=%{_prefix}
51
52 %clean
53 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
54
55 %files
56 %defattr(644,root,root,755)
57 %doc CREDITS Changes TODO
58 %attr(755,root,root) %{_bindir}/convmv
59 %{_mandir}/man1/convmv.1*
This page took 1.558795 seconds and 3 git commands to generate.