- up to 1.10
[packages/convmv.git] / convmv.spec
CommitLineData
b0308362 1Summary: Convmv - convert filenames from one encoding to another
3db086b0 2Summary(pl.UTF-8): Convmv - konwersja nazw plików z jednego kodowania do innego
b0308362 3Name: convmv
bb0a7053 4Version: 1.10
b0308362
PS
5Release: 1
6License: GPL v2
7Group: Applications/File
8Source0: http://j3e.de/linux/convmv/%{name}-%{version}.tar.gz
bb0a7053 9# Source0-md5: 8daf88557f40523312c40abc31b8167f
b0308362
PS
10URL: http://j3e.de/linux/convmv/
11BuildRequires: perl-tools-pod
12BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
13
14%description
9f8182bf
PS
15Convmv is meant to help convert a single filename, a directory tree
16and the contained files or a whole filesystem into a different
17encoding. It just converts the filenames, not the content of the
18files. A special feature of convmv is that it also takes care of
19symlinks, also converts the symlink target pointer in case the symlink
20target is being converted, too. All this comes in very handy when one
21wants to switch over from old 8-bit locales to UTF-8 locales. It is
22also possible to convert directories to UTF-8 which are already partly
23UTF-8 encoded. Convmv is able to detect if certain files are UTF-8
24encoded and will skip them by default. To turn this smartness off use
25the "--nosmart" switch.
b0308362 26
ca5ec029
JR
27%description -l pl.UTF-8
28Convmv ma za zadanie pomóc przy konwersji pojedynczych nazw plików,
29drzew katalogów wraz z zawartymi w nich plikami lub całego systemu
30plików na inne kodowanie. Konwertuje tylko nazwy plików, a nie ich
31zawartość. Szczególną cechą convmv jest to, że dba także o dowiązania
f6f0b62f 32symboliczne i konwertuje wskazania docelowe w przypadku, gdy cel
ca5ec029
JR
33dowiązania jest zmieniany. Jest to pomocne przy przechodzeniu ze
34starych 8-bitowych lokalizacji do nowych w UTF-8. Można także
35przekonwertować do UTF-8 katalogi, które były już częściowo kodowane w
36UTF-8. Convmv jest w stanie wykryć, czy dane pliki są zakodowane w
37UTF-8 i domyślnie je pominąć. Aby wyłączyć to zachowanie można użyć
38przełącznika "--nosmart".
f6f0b62f 39
b0308362
PS
40%prep
41%setup -q
42
43%build
44%{__make}
45
46%install
47rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
48
49%{__make} install \
50 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
51 PREFIX=%{_prefix}
52
53%clean
54rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
55
56%files
57%defattr(644,root,root,755)
58%doc CREDITS Changes TODO
59%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
9f8182bf 60%{_mandir}/man1/*.1*
This page took 0.037511 seconds and 4 git commands to generate.