be8118a83dc2e6d68584628d2a2b22c7a5bffdf4
[packages/compiz-fusion-plugins-extra.git] / compiz-fusion-plugins-extra.spec
1 Summary:        Extra Compiz Fusion plugins
2 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe wtyczki Compiz Fusion
3 Name:           compiz-fusion-plugins-extra
4 Version:        0.8.2
5 Release:        1
6 License:        GPL v2+
7 Group:          X11
8 Source0:        http://releases.compiz-fusion.org/incoming/compiz-plugins-extra-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  5ac96f1a0e32ccf4dd378454089fa347
10 Source1:        compizcap.png
11 Source2:        fusioncap.png
12 Source3:        splash_background.png
13 Source4:        splash_logo.png
14 URL:            http://forum.compiz-fusion.org/
15 BuildRequires:  OpenGL-devel
16 BuildRequires:  autoconf >= 2.57
17 BuildRequires:  automake >= 1:1.9
18 BuildRequires:  cairo-devel >= 1.0
19 BuildRequires:  compiz-bcop >= %{version}
20 BuildRequires:  compiz-devel >= %{version}
21 BuildRequires:  compiz-fusion-plugins-main-devel >= %{version}
22 BuildRequires:  gettext-devel
23 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.0
24 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
25 BuildRequires:  libnotify-devel
26 BuildRequires:  libtool
27 BuildRequires:  pango-devel >= 1:1.10.0
28 BuildRequires:  pkgconfig
29 Requires:       compiz >= %{version}
30 Obsoletes:      beryl-plugins
31 Obsoletes:      beryl-plugins-unsupported
32 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
33
34 %description
35 Addhelper: Darkens unfocused windows so the user can concentrate on
36     the focused window.
37 Bench: Displays the current frames per second as a simple benchmark.
38 Crashhandler: Creates a backtrace of a Compiz crash and is able to
39     start an alternative window manager.
40 Cubecaps: Displays top and bottom caps on Compiz Cube.
41 Cubereflex: Adds a reflective ground to the Compiz Cube plugin.
42 ExtraWM: Adds additional window manager actions to Compiz.
43 Fadedesktop: Fades windows out to display the desktop background.
44 Firepaint: Draw with fire on the screen.
45 Gears: Renders the famous "glxgears" gears inside of the transparent
46     cube.
47 Goto-Viewport: Switches to a given viewport by pressing a keybinding
48     and the viewport number.
49 Group: Enables the grouping of windows to resize and move them, and
50     the tabbing of several windows together.
51 Motion blur (mblur): Creates a motion blur for different screen
52     animations.
53 Reflex: Draws a reflection behind transparent areas of a window.
54 Scalefilter: Provides a way to filter and select windows by title
55     while using the Compiz Scale plugin.
56 Showdesktop: Slides all windows toward the edges of the screen to
57     expose the desktop.
58 Splash: Displays a simple animated splash image.
59 Trailfocus: Gradually dims windows as other windows gain focus.
60 Widget: Features a widget layer similar to OS X Dashboard.
61
62 %description -l pl.UTF-8
63 Addhelper: Przyciemnia nieaktywne okna umożliwiając użytkownikowi
64     skupienie się na aktywnym oknie.
65 Bench: Wyświetla liczbę klatek na sekundę.
66 Crashhandler: Tworzy backtrace po wysypaniu się Compiza i jest w
67     stanie włączyć alternatywny menedżer okien.
68 Cubecaps: Wyświetla górną i dolną powierzchnię na kostce.
69 Cubereflex: Dodaje odbijającą światło powierzchnię pod kostką.
70 ExtraWM: Dodaje dodatkowe akcje menedżera okien do Compiza.
71 Fadedesktop: Okna zanikają, by pokazać pulpit.
72 Firepaint: Rysowanie oknem na ekranie.
73 Gears: Renderuje zębatki z "glxgears" wewnątrz przezroczystej kostki.
74 Goto-Viewport: Przełącza na dany viewport po naciśnięciu skrótu
75     klawiszowego.
76 Group: Umożliwia grupowanie okien w celu zmiany rozmiaru i
77     przesuwania, jak również zgrupowanie okien za pomocą zakładek.
78 Motion blur (mblur): Umożliwia rozmycie ekranu w czasie animacji
79     ekranowych.
80 Reflex: Rysuje odbicie pod przezroczystymi obszarami okna.
81 Scalefilter: Umożliwia filtrowanie i wybór okien po nazwie podczas
82     używania wtyczki Scale.
83 Showdesktop: Usuwa okna w kąty ekranu by odsłonić pulpit.
84 Splash: Wyświetla prosty animowany ekran powitalny.
85 Trailfocus: Powili przyciemnia nieaktywne okna.
86 Widget: Tworzy warstwę z widgetami, podobną do Dashboarda w OS X.
87
88 %package devel
89 Summary:        Header file for animation addon plugin
90 Summary(pl.UTF-8):      Plik nagłówkowy wtyczki animation addon
91 Group:          X11/Development/Libraries
92
93 %description devel
94 Header file for animation addon plugin.
95
96 %description devel -l pl.UTF-8
97 Plik nagłówkowy wtyczki animation addon.
98
99 %prep
100 %setup -q -n compiz-plugins-extra-%{version}
101
102 %build
103 %{__glib_gettextize}
104 %{__intltoolize} --automake
105 %{__libtoolize}
106 %{__aclocal}
107 %{__autoconf}
108 %{__autoheader}
109 %{__automake}
110 %configure \
111         --disable-static
112 %{__make}
113
114 %install
115 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
116
117 %{__make} install \
118         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
119
120 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/compiz/*.la
121
122 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
123 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
124 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
125 install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
126
127 %find_lang %{name} --all-name
128
129 %clean
130 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
131
132 %files -f %{name}.lang
133 %defattr(644,root,root,755)
134 %doc AUTHORS
135 %attr(755,root,root) %{_libdir}/compiz/*.so
136 %{_datadir}/compiz/*.xml
137 %{_datadir}/compiz/*.png
138
139 %files devel
140 %defattr(644,root,root,755)
141 %{_includedir}/compiz/*.h
142 %{_pkgconfigdir}/compiz-animationaddon.pc
This page took 0.063676 seconds and 2 git commands to generate.