9a4c82fe4f670b5a02b50f2c5214b369cfbf2728
[packages/compiz-fusion-plugins-extra.git] / compiz-fusion-plugins-extra.spec
1 Summary:        Extra Compiz Fusion plugins
2 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe wtyczki Compiz Fusion
3 Name:           compiz-fusion-plugins-extra
4 Version:        0.5.2
5 Release:        3
6 License:        GPL v2+
7 Group:          X11
8 Source0:        http://releases.compiz-fusion.org/%{version}/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  866a4e5decb8b40df6bd0161dbd24a53
10 Source1:        compizcap.png
11 Source2:        fusioncap.png
12 Source3:        splash_background.png
13 Source4:        splash_logo.png
14 URL:            http://forum.compiz-fusion.org/
15 BuildRequires:  OpenGL-devel
16 BuildRequires:  autoconf >= 2.57
17 BuildRequires:  automake >= 1:1.9
18 BuildRequires:  cairo-devel >= 1.0
19 BuildRequires:  compiz-bcop >= %{version}
20 BuildRequires:  compiz-devel >= %{version}
21 BuildRequires:  compiz-fusion-plugins-main-devel >= %{version}
22 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.0
23 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
24 BuildRequires:  libtool
25 BuildRequires:  pango-devel >= 1:1.10.0
26 BuildRequires:  pkgconfig
27 Requires:       compiz >= %{version}
28 Obsoletes:      beryl-plugins
29 Obsoletes:      beryl-plugins-unsupported
30 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
31
32 %description
33 Addhelper: Darkens unfocused windows so the user can concentrate on
34     the focused window.
35 Bench: Displays the current frames per second as a simple benchmark.
36 Crashhandler: Creates a backtrace of a Compiz crash and is able to
37     start an alternative window manager.
38 Cubecaps: Displays top and bottom caps on Compiz Cube.
39 Cubereflex: Adds a reflective ground to the Compiz Cube plugin.
40 ExtraWM: Adds additional window manager actions to Compiz.
41 Fadedesktop: Fades windows out to display the desktop background.
42 Firepaint: Draw with fire on the screen.
43 Gears: Renders the famous "glxgears" gears inside of the transparent
44     cube.
45 Goto-Viewport: Switches to a given viewport by pressing a keybinding
46     and the viewport number.
47 Group: Enables the grouping of windows to resize and move them, and
48     the tabbing of several windows together.
49 Motion blur (mblur): Creates a motion blur for different screen
50     animations.
51 Reflex: Draws a reflection behind transparent areas of a window.
52 Scalefilter: Provides a way to filter and select windows by title
53     while using the Compiz Scale plugin.
54 Showdesktop: Slides all windows toward the edges of the screen to
55     expose the desktop.
56 Splash: Displays a simple animated splash image.
57 Trailfocus: Gradually dims windows as other windows gain focus.
58 Widget: Features a widget layer similar to OS X Dashboard.
59
60 %description -l pl.UTF-8
61 Addhelper: Przyciemnia nieaktywne okna umożliwiając użytkownikowi
62     skupienie się na aktywnym oknie.
63 Bench: Wyświetla liczbę klatek na sekundę.
64 Crashhandler: Tworzy backtrace po wysypaniu się Compiza i jest w
65     stanie włączyć alternatywny menedżer okien.
66 Cubecaps: Wyświetla górną i dolną powierzchnię na kostce.
67 Cubereflex: Dodaje odbijającą światło powierzchnię pod kostką.
68 ExtraWM: Dodaje dodatkowe akcje menedżera okien do Compiza.
69 Fadedesktop: Okna zanikają, by pokazać pulpit.
70 Firepaint: Rysowanie oknem na ekranie.
71 Gears: Renderuje zębatki z "glxgears" wewnątrz przezroczystej kostki.
72 Goto-Viewport: Przełącza na dany viewport po naciśnięciu skrótu
73     klawiszowego.
74 Group: Umożliwia grupowanie okien w celu zmiany rozmiaru i
75     przesuwania, jak również zgrupowanie okien za pomocą zakładek.
76 Motion blur (mblur): Umożliwia rozmycie ekranu w czasie animacji
77     ekranowych.
78 Reflex: Rysuje odbicie pod przezroczystymi obszarami okna.
79 Scalefilter: Umożliwia filtrowanie i wybór okien po nazwie podczas
80     używania wtyczki Scale.
81 Showdesktop: Usuwa okna w kąty ekranu by odsłonić pulpit.
82 Splash: Wyświetla prosty animowany ekran powitalny.
83 Trailfocus: Powili przyciemnia nieaktywne okna.
84 Widget: Tworzy warstwę z widgetami, podobną do Dashboarda w OS X.
85
86 %prep
87 %setup -q
88
89 %build
90 %{__glib_gettextize}
91 %{__intltoolize} --automake
92 %{__libtoolize}
93 %{__aclocal}
94 %{__autoconf}
95 %{__autoheader}
96 %{__automake}
97 %configure \
98         --disable-static
99 %{__make}
100
101 %install
102 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
103
104 %{__make} install \
105         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
106
107 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/compiz/*.la
108
109 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
110 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
111 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
112 install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
113
114 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/{pl_PL,pl}
115 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/{pt_PT,pt}
116
117 %find_lang %{name}
118
119 %clean
120 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
121
122 %files -f %{name}.lang
123 %defattr(644,root,root,755)
124 %doc AUTHORS
125 %attr(755,root,root) %{_libdir}/compiz/*.so
126 %{_datadir}/compiz/*.xml
127 %{_datadir}/compiz/*.png
This page took 0.106876 seconds and 2 git commands to generate.