fcbb7f9e4473b08f1599678e51bf0e7d0ea86b4a
[packages/comparator.git] / comparator.spec
1 Summary:        Tools for fast comparasion of large source-code trees
2 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do szybkiego porównania drzew kodu źródłowego
3 Name:           comparator
4 Version:        2.8
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          Development/Tools
8 Source0:        http://www.catb.org/~esr/comparator/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  4523dfe8f14e5356df258ecd3f51499f
10 URL:            http://www.catb.org/~esr/comparator/
11 %pyrequires_eq  python-libs
12 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
13
14 %description
15 Comparator and filterator are a pair of tools for rapidly finding
16 common code segments in large source trees. They can be useful as
17 tools for detecting copyright infringement.
18
19 %description -l pl.UTF-8
20 Comparator i filterator są parą narzędzi do szybkiego znajdywania
21 wspólnych segmentów kodu w dużych drzewach kodu źródłowego. Mogą one
22 być użytecznymi narzędziami do wykrywania naruszeń praw autorskich.
23
24 %prep
25 %setup -q
26
27 %build
28 %{__make} \
29         CC="%{__cc}" \
30         CFLAGS="%{rpmcflags}"
31
32 %install
33 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
34 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1,%{py_sitedir}}
35
36 install comparator filterator $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
37 install comparator.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
38 install comparator.py $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
39
40 %clean
41 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
42
43 %files
44 %defattr(644,root,root,755)
45 %doc README
46 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
47 %{_mandir}/man1/comparator.1*
48 %{py_sitedir}/*
This page took 0.036839 seconds and 3 git commands to generate.