e7e1f82158fd5a8e45674c5a951c20d30a2b961c
[packages/collectd.git] / collectd.spec
1 # TODO:
2 # - mysql subpackage
3 # - lm_sensors subpackage
4 # - hddtemp subpackage
5 # - initscripts for local/network mode (subpackage ?)
6 # - initscripts for server mode (subpackage ?)
7 # - collection CGI script
8 # - package contrib scripts as %doc
9 Summary:        Collects system information in RRD files
10 Summary(pl.UTF-8):      Zbieranie informacji o systemie w plikach RRD
11 Name:           collectd
12 Version:        3.10.1
13 Release:        0.1
14 License:        GPL v2
15 Group:          Daemons
16 Source0:        http://collectd.org/files/%{name}-%{version}.tar.gz
17 # Source0-md5:  0a355891f319855e1d242e6c57f7ed4f
18 Source1:        %{name}.conf
19 URL:            http://collectd.org/
20 BuildRequires:  autoconf
21 BuildRequires:  automake
22 #BuildRequires: intltool
23 BuildRequires:  libstatgrab-devel >= 0.12
24 BuildRequires:  libtool
25 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.228
26 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %description
30 collectd is a small daemon which collects system information every 10
31 seconds and writes the results in an RRD-file.
32
33 In contrast to most similar software, collectd is not a script but
34 written in plain C for performance and portability. As a daemon it
35 stays in memory, so there is no need to start up a heavy interpreter
36 every time new values should be logged. This allows collectd to have a
37 10 second resolution while being nice to the system.
38
39 %description -l pl.UTF-8
40 collectd to mały demon zbierający co 10 sekund informacje o systemie i
41 zapisujący wyniki do pliku RRD.
42
43 W odróżnieniu od innych podobnych programów collectd nie jest
44 skryptem, lecz jest napisany w czystym C z myślą o wydajności i
45 przenośności. Jako demon pozostaje w pamięci, więc nie ma potrzeby
46 urychamiania ciężkiego interpretera za każdym razem, kiedy powinny być
47 zapisane nowe wartości. Dzięki temu collect może mieć rozdzielczość 10
48 sekund i nie obciążać zbytnio systemu.
49
50 %prep
51 %setup -q
52
53 %build
54 %{__libtoolize}
55 %{__aclocal}
56 %{__autoconf}
57 %{__autoheader}
58 %{__automake}
59 %configure \
60         --with-libstatgrab=/usr \
61         --with-lm-sensors=/usr \
62         --with-libmysql=/usr \
63 %{__make}
64
65 %install
66 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
67
68 %{__make} install \
69         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
70
71 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.conf
72
73 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
74
75 %clean
76 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
77
78 %post
79 /sbin/chkconfig --add %{name}
80 %service %{name} restart
81
82 %preun
83 if [ "$1" = "0" ]; then
84         %service -q %{name} stop
85         /sbin/chkconfig --del %{name}
86 fi
87
88 %files
89 %defattr(644,root,root,755)
90 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
91
92 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/collectd
93 %dir %{_libdir}/%{name}
94 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apache.so
95 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apcups.so
96 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apple_sensors.so
97 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/battery.so
98 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpufreq.so
99 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpu.so
100 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/df.so
101 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/disk.so
102 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/hddtemp.so
103 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/load.so
104 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/memory.so
105 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mysql.so
106 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nfs.so
107 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ntpd.so
108 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ping.so
109 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/processes.so
110 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/sensors.so
111 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/serial.so
112 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/swap.so
113 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/tape.so
114 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/traffic.so
115 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/users.so
116 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/vserver.so
117 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/wireless.so
118
119 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.conf
120
121 #%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/%{name}
122 #%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/%{name}
123
124 %{_mandir}/man1/collectd.1*
125 %{_mandir}/man5/collectd.conf.5*
This page took 0.045583 seconds and 2 git commands to generate.